Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za listopad 2018 roku - raport 29

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za listopad 2018 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


W listopadzie 2018 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.


Na koniec listopada 2018 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 6, o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 1.922.600,00 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych). Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Jednocześnie w listopadzie 2018 roku Emitent zbył za kwotę 404.000,00 zł (czterysta cztery tysiące złotych) dwie uwolnione nieruchomości.

Reklama


Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) poinformował, iż w dniu 8 listopada 2018 roku Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy renty odpłatnej zawartej przez Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. (spółka zależna Emitenta) z Seniorem oraz zasądził od spółki zależnej na rzecz spadkobierczyni Seniora zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 10.817,00 zł oraz zasądził od spółki zależnej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 10.059,03 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych z uwagi na fakt, że spadkobierczyni Seniora była w całości zwolniona od kosztów sądowych.

Powyższa sprawa cywilna toczyła się z powództwa spadkobierczyni Seniora o stwierdzenie nieważności umowy renty odpłatnej zawartej przez spółkę zależną.

W powyższej sprawie wartość przedmiotu sporu została określona na kwotę 201.000 zł.

Powyższa informacja została opublikowana ze względu na istotną wartość rynkową (kwota 201.000 zł) lokalu mieszkalnego (stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) będącego przedmiotem sporu. W przypadku uprawomocnienia się powyższego wyroku, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przejdzie na spadkobierczynię Seniora na mocy prawomocnego wyroku sądu. Natomiast Funduszowi Hipotecznemu DOM Spółka Akcyjna (Emitent) będzie przysługiwać roszczenie o zwrot kwot stanowiących miesięczną rentę dożywotnią oraz wszelkich nakładów/kosztów poniesionych na ten lokal. Wskutek połączenia spółek: Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. (Spółka Przejmowana), Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest następcą prawnym spółki zależnej Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A., która z dniem połączenia przestała istnieć.

Powyższy wyrok nie jest prawomocny. Po opublikowaniu powyższego raportu Emitent złożył wniosek o uzasadnienie wyroku.


W dniu 14 listopada 2018 r. Emitent opublikował raport za III kwartał 2018 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.

Grupa Kapitałowa w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. zanotowała niższe o 22,5% przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na łączną wartość przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale 2018 r. w wysokości 673 tys. zł złożyły się przede wszystkim zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 501 tys. zł (o 33,0% mniej niż w trzecim kwartale 2017 r.) wynikające z zawarcia 9 nowych umów renty odpłatnej i o dożywocie. Warto dodać, że w bieżącym roku wzrósł udział kosztu alternatywnego (wzrosły koszty najmu nieruchomości mieszkalnych, co zwiększa tzw. obciążenie prawem dożywocia) pomniejszający pozyskiwane aktywa, co wpływa na mniejszy niż dotychczas jednostkowy przychód wynikający z zawarcia umowy renty/o dożywocie z Klientem. W latach ubiegłych obciążenie nieruchomości prawem dożywocia wynosiło ok. 43%, a w bieżącym kwartale przekroczyło 61%. Zmiana ta oznacza, że w bieżącym roku oraz kwartale zanotowano niższe niż oczekiwano przychody, jednak w następnym okresach te umowy będę generować wyższe od przeciętnych przychody z tytułu aktualizacji wartości inwestycji (aktualizacji umów renty/o dożywocie).

W III kw. 2018 r. Grupa Kapitałowa pozyskała 9 nieruchomości, o 3 mniej niż w III kw. 2017 r. Zyski z tytułu wyceny zobowiązań z tytułu rent w kwocie 96 tys. zł wynikały z uwolnienia się 3 nieruchomości w analizowanym okresie i wygaśnięcia umów renty i o dożywocie (rozwiązania zobowiązań) i były niższe o 5,15% w stosunku do poziomu zanotowanego w III kwartale 2017 r. W III kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa sprzedała 5 uwolnionych nieruchomości za łączną kwotę 1,01 mln zł i zanotowała zyski ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 77 tys. zł, jednocześnie ewidencjonując 76 tys. zł straty ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (sprzedaż po cenie poniżej wyceny wynikającej z operatu szacunkowego). W analogicznym okresie roku poprzedniego transakcje sprzedaży nieruchomości, na których Grupa Kapitałowa zanotowała ujemny wynik wygenerowały stratę na poziomie 380 tys. zł.

Na koniec III kw. 2018 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i o dożywocie, w wyniku których Grupa Kapitałowa zwiększa posiadany portfel nieruchomości, wyniosła 326 w relacji do 290 umów na koniec III kw. 2017 roku. Od początku działalności do końca III kw. 2018 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 77,44 mln zł w stosunku do 67,94 mln zł na koniec III kw. 2017 roku. Od początku działalności Grupy Kapitałowej Emitenta do końca III kw. 2018 roku wygasło 115 umów o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 27,88 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem).

Zawieranie nowych umów hipoteki odwróconej, pomimo utrzymującego się tempa uwalniania się dotychczas pozyskanych przez Grupę Kapitałową nieruchomości, wpłynęło na wzrost kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów w III kw. 2018 r. w relacji do poziomu zanotowanego w III kw. 2017 r. Wartość odsetek z tego tytułu wzrosła z poziomu 149 tys. zł w III kw. 2017 r. do 173 tys. zł w III kw. 2018 r. W III kw. 2018 r. Grupa Kapitałowa zanotowała stratę z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 5 tys. zł. Straty z wyceny zobowiązań z tytułu rent dożywotnich w III kwartale 2018 r. wyniosły 205 tys. zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły 66 tys. zł.

Zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży wpłynęło na pogorszenie się wyniku operacyjnego w III kw. 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego do poziomu -1 032 tys. zł z poziomu -728 tys. zł. Ponadto, w III kw. 2018 r. łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i o dożywocie) wzrosła z poziomu 901 tys. zł w III kw. 2017 r. do poziomu 1 260 tys. zł. Wzrost tych pozycji kosztów operacyjnych związany był z kontynuacją nowej strategii marketingowej - polegającej na realizacji strategii promocyjnej usług świadczonych przez Grupę Kapitałową (w tym reklama telewizyjna) oraz na rozwijaniu własnej sieci sprzedawców mobilnych. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w II kw. 2018 r. było dodatnie i wyniosło 12 tys. zł w relacji do ujemnego salda -47 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Grupa Kapitałowa zanotowała w III kw. 2018 roku poziom kosztów finansowych (61 tys. zł) o 133 tys. zł niższy w porównaniu do poziomu tych kosztów w III kw. 2017 r. do czego w dużej mierze przyczyniło się zmniejszenie poziomu zobowiązań z obligacji (całkowita spłata). W wyniku zdarzeń opisanych powyżej Grupa Kapitałowa wykazała w III kw. 2018 r. stratę netto na poziomie -1 093 tys. zł, wyższą o 173 tys. zł, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w skorygowanym raporcie za III kwartał 2018 r.


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 19 listopada 2018 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu". Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 31 stycznia 2019 r. Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.


2. Realizacja celów emisji

W listopadzie 2018 r. Emitent wydatkował środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 62,7 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,01 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,0 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 55,1 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 05-11-2018 r. – Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku

• Raport bieżący nr 27/2018 z dnia 14-11-2018 r. – Raport miesięczny za październik 2018 roku

• Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 14-11-2018 r. – Fundusz Hipoteczny DOM S.A. - Raport za III kwartał 2018 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 09-11-2018 r. – Wyrok Sądu Okręgowego stwierdzający, iż umowa renty odpłatnej zawarta przez spółkę zależną jest nieważna

• Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 19-11-2018 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej


4. Kalendarz inwestora dotyczący grudnia 2018 r.

• Do 14.01.2019 r. - publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2018 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »