Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za listopad 2019 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za listopad 2019 r.

Reklama


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W listopadzie 2019 r. w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.


W listopadzie 2019 r. spółka prowadziła działania marketingowe zmierzające do rozpowszechnienia wiedzy o świadczonej przez spółkę ofercie dla seniorów. Ponadto podejmowane były działania mające na celu zwiększenie liczby zawieranych umów o dożywocie bądź renty odpłatnej oraz sprzedaż uwolnionych nieruchomości.


Na koniec listopada 2019 r. liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 4, o szacowanej wartości rynkowej ok. 611.606,00 zł (sześćset jedenaście tysięcy sześćset sześć złotych wg wyceny z dnia zawarcia umowy).


W dniu 13 listopada 2019 r. Emitent opublikował raport za III kwartał 2018 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.

W dniu 29 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną, tj. Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000354255 (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym jako dane porównywalne za III kwartał 2018 r. przedstawiono skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (którą w trzecim kwartale 2018 r. tworzył Emitent wraz ze spółką zależną Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A.). Powyższe pozwoliło na zachowanie porównywalności danych finansowych za trzeci kwartał 2019 r. w odniesieniu do trzeciego kwartału 2018 r. (w okresie którego istniały jeszcze dwie odrębne spółki tworzące Grupę Kapitałową Emitenta).


Emitent w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. zanotował wyższe o 4,2% przychody ze sprzedaży, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na łączną wartość przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale 2019 r. w wysokości 702 tys. zł złożyły się przede wszystkim zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 492 tys. zł (o 1,8% mniejsze, niż w trzecim kwartale 2018 r., - co wynika z mniejszej wartości nieruchomości objętych zawartymi umowami z Seniorami) wynikające z zawarcia 5 (w stosunku do 9 umów w trzecim kwartale 2018 r.) nowych umów renty odpłatnej i o dożywocie. Warto dodać, że w ostatnich dwóch-trzech latach wzrasta udział kosztu alternatywnego (wzrosły koszty najmu nieruchomości mieszkalnych, co zwiększa tzw. obciążenie prawem dożywocia) pomniejszający pozyskiwane aktywa, co wpływa na mniejszy niż dotychczas jednostkowy przychód wynikający z zawarcia umowy renty / o dożywocie z Klientem. W latach ubiegłych obciążenie nieruchomości prawem dożywocia wynosiło ok. 43%, a w bieżącym kwartale przekroczyło 61%. Zmiana ta oznacza, że w bieżącym roku oraz kwartale zanotowano niższe niż oczekiwano przychody, jednak w następnym okresach te umowy będę generować wyższe od przeciętnych przychody z tytułu aktualizacji wartości inwestycji (aktualizacji umów renty/o dożywocie).

Zyski z tytułu wyceny zobowiązań z tytułu rent w kwocie 134 tys. zł wynikały z uwolnienia się 4 nieruchomości w analizowanym okresie i wygaśnięcia umów renty i o dożywocie (rozwiązania zobowiązań). W analogicznym okresie roku poprzedniego zyski z tego tytułu wyniosły 96 tys. zł.

W III kwartale 2019 r. Emitent sprzedał 3 uwolnione nieruchomości za łączną kwotę 715 tys. zł i zanotował zysk ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 75 tys. zł, przy jednoczesnym braku zaewidencjonowanych strat ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (te transakcje, których przychody ze sprzedaży były niższe od wartości nieruchomości wynikającej z operatu szacunkowego). W analogicznym okresie roku poprzedniego transakcje sprzedaży nieruchomości, na których Grupa Kapitałowa zanotowała ujemny wynik wygenerowały stratę na poziomie 76 tys. zł, a zysk na tego typu transakcjach w trzecim kwartale 2019 r. wyniósł 77 tys. zł.

Na koniec września 2019 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i o dożywocie, w wyniku których Emitent zwiększa posiadany portfel nieruchomości, wyniosła 360 w relacji do 326 umów na koniec III kw. 2018 roku.

Od początku działalności do końca III kw. 2019 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 85,5 mln zł w stosunku do 77,4 mln zł na koniec III kw. 2018 roku. Od początku działalności do końca III kw. 2019 roku wygasły 132 umowy o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 31,5 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem na dzień zawarcia umowy).

Zawieranie nowych umów hipoteki odwróconej pomimo utrzymującego się tempa uwalniania się dotychczas pozyskanych przez Emitenta nieruchomości wpłynęło na utrzymanie się kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów w III kw. 2019 r. na zbliżonym poziomie do zanotowanego w III kw. 2018 r. Wartość odsetek z tego tytułu wzrosła nieznacznie z poziomu 173 tys. zł w III kw. 2018 r. do 183 tys. zł w III kw. 2019 r. W III kw. 2018 r. Emitent nie zanotował strat z wyceny nieruchomości inwestycyjnych (w porównaniu do 5 tys. zł strat w analogicznym okresie roku poprzedniego). Straty z wyceny zobowiązań z tytułu rent dożywotnich w III kwartale 2019 r. wyniosły 171 tys. zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły 205 tys. zł.


Wzrost wartości przychodów ze sprzedaży oraz niższa wartość kosztów usług obcych oraz pozostałych kosztów rodzajowych wpłynęły na poprawę wyniku operacyjnego w III kw. 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego do poziomu -532 tys. zł z poziomu -1 032 tys. zł. Łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i o dożywocie) zmniejszyła się z poziomu 1 260 tys. zł w III kw. 2018 r. do poziomu 864 tys. zł.

Emitent zanotował w III kw. 2019 roku poziom kosztów finansowych (100 tys. zł) o 39 tys. zł wyższy w porównaniu do poziomu tych kosztów w III kw. 2018 r. W wyniku zdarzeń opisanych powyżej Emitent wykazał w trzecim kw. 2019 r. stratę netto na poziomie -632 tys. zł, niższą o 461 tys. zł, niż wykazana przez Emitenta w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w skorygowanym raporcie za III kwartał 2019 r.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 29 listopada 2019 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy była regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 29 listopada 2019 r. Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później, niż 29 listopada 2020 r. Umowa wekslowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.


2. Realizacja celów emisji

Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 13-11-2019 r. – Raport za III kwartał 2019 roku

• Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 14-11-2019 r. – Raport miesięczny za październik 2019 roku


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 29-11-2019 r. - Podpisanie istotnej umowy wekslowej


4. Kalendarz inwestora dotyczący grudnia 2019 r.

• Do 14.01.2020 r. - publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2019 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »