Reklama

MEDIACAP (MCP): Raport miesięczny za luty 2014 - raport 10

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2014.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.


Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2013 raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO"), wartość polskiego rynku reklamowego zmalała w 2013 o 5,6%., wynosząc 6,367 mld zł netto. Według przedstawicieli ZO, w ostatnich miesiącach ubiegłego roku rynek wyraźnie się ożywił i wiele wskazuje na to, że zaczyna powoli rosnąć. Optymistyczne sygnały płyną zarówno ze stopniowo przyspieszającej gospodarki, jak i ze strony reklamodawców. ZO prognozuje, że w 2014 rynek reklamowy zyska 1,4%. i jego wartość wyniesie 6,456 mld zł netto. W tym czasie wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 1,1% natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 12,2 proc. Według ZO wzrosty już teraz widać przede wszystkim w reklamie w wyszukiwarkach, formatach wideo oraz reklamie mobilnej (notującej rok do roku wzrosty po kilkaset procent). W bieżącym roku na znaczeniu zyska jeszcze model zakupowy RTB (Real Time Bidding). Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,8%, a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 1,3%. Największe spadki nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady ma promocję w dziennikach zmaleją o 16,1% (po spadku o ok 25% w 2013), a w przypadku magazynów o 14,9% (po spadku o blisko 20% w 2013). Zdecydowanie wyhamuje za to spadek reklamy outdoorowej. O ile w br. wydatki na nią zmniejszyły się o 11,2 % w 2013 (głównie wskutek cięć budżetów przez marketerów z branży telekomunikacyjnej), o tyle w bieżącym roku zmaleją tylko o 0,9%.

Reklama


W tym kontekście warto zauważyć, iż po transakcjach z Q4 2013 znacząco zwiększyło się zaangażowanie MEDIACAP SA na rynku reklamy internetowej, zmalała zaś nasza ekspozycja na segment reklamy prasowej.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w lutym 2014:


05.02.2014 - RB 5/2014 - Zmiana adresu spółki

Zarząd MEDIACAP SA zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu Spółki MEDIACAP SA.

Nowy adres Spółki to:

ul. Francuska 37,

03-905 Warszawa.


10.02.2014 - RB 6/2014 - Raport miesięczny za styczeń 2014

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2014.


12.02.2014 - RB 7/2014 - Raport kwartalny za czwarty kwartał 2013

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za czwarty kwartał 2013.


13.02.2014 - RB 8/2014 - Zmiana Animatora Rynku

Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym pragnie poinformować, że z dniem 24 lutego 2014 roku Trigon Dom Maklerski SA przestaje pełnić funkcję animatora rynku dla akcji Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zawarł umowę na pełnienie funkcji animatora rynku z NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy NWAI Dom Maklerski SA rozpocznie wykonywanie zadań z dniem 25 lutego 2014 r.


20.02.2014 - RB 9/2014 - Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki Mediacap SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarząd Spółki Mediacap SA ("Spółka) z siedzibą w Warszawie niniejszym pragnie poinformować, iż w dniu 20 lutego 2014 r. Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki. Dokonano zmiany §5 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie:


§ 5

Kapitał zakładowy


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 806.377,10 zł (osiemset sześć trzysta siedemdziesiąt siedem

złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii Ao kolejnych numerach 0000001 do 10.000.000 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały zajęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki EM Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte jej majątkiem; oraz

b) 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach 10.000.001 do 11.134.880 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym; oraz

c) 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) niepodzielne akcje zwykłe na okaziciela serii C o kolejnych numerach 11.134.881 do 16.127.542 o równej wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.


oraz dodano §5a o następującym brzmieniu:


§ 5 a

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego


1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 124.816,55 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych pięćdziesiąt pięć) i dzieli się na nie więcej niż: 2.496.331 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 5a ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [*] 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o którychmowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.


W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający wprowadzone zmiany.
Spółka dokonała następujące publikacje w systemie ESPI w lutym 2014:


20.02.2014 - 3/2014 - Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej - Marka Żołędziowskiego

Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 20.02.2014 r. od Versalin Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Jacka Olechowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited oraz Frinanti Limited w drodze subskrypcji prywatnej.


Podwyższenie kapitału zakładowego spowodowało zmniejszenie stanu posiadania akcji przez Marka Żołędziowskiego. Przed zajściem wyżej wymienionego zdarzenia Marek Żołędziowski posiadał pośrednio 956 362 akcje, stanowiące 8,59 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 956 362 głosów, co stanowiło 8,59 % ogólnej liczby głosów. Na skutek wskazanego wyżej zdarzenia Marek Żołędziowski posiada aktualnie pośrednio 956 362 akcje, stanowiące 5,93 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 956 362 głosów, co stanowi 5,93 % ogólnej liczby głosów.


Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Versalin Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Versalin Limited przed zmianą udziału: 956 362 akcji, co stanowiło 8,59 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 956 362 głosów, co stanowiło 8,59% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji 956 362 akcji, co stanowi 5,93 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 956 362 głosów, co stanowi 5,93 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Versalin Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Versalin Limited jest podmiotem blisko związanym z Markiem Żołędziowskim; (v) Versalin Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.


20.02.2014 - 4/2014 - Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna

Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 20 lutego 2014 r. od Frinanti Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited oraz Frinanti Limited w drodze subskrypcji prywatnej.


Podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Frinanti Limited spowodowało pośrednie nabycie akcji w Spółce przez Filipa Friedmanna. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Filip Friedmann posiadał bezpośrednio i pośrednio 1 142 125 akcji, stanowiących 10,26 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1 142 125 głosów, co stanowiło 10,26 % ogólnej liczby głosów. Na skutek wskazanego wyżej zdarzenia Filip Friedman posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5 645 310 akcji, stanowiących 35,00 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 645 310 głosów, co stanowi 35,00 % ogólnej liczby głosów.


Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Frinanti Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Frinanti Limited przed zmianą udziału: 782 475 akcji, co stanowiło 7,03 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 782 475 głosów, co stanowi 7,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji 5 285 660 akcji, co stanowi 32,77 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5 285 660 głosów, co stanowi 32,77 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Frinanti Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Frinanti Limited jest podmiotem blisko związanym z Filipem Friedmannem; (v) Frinanti Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.


20.02.2014 - 5/2014 - Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego

Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 20 lutego 2014 r. od Posella Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Jacka Olechowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited oraz Frinanti Limited w drodze subskrypcji prywatnej.


Podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited spowodowało pośrednie nabycie akcji w Spółce przez Jacka Olechowskiego oraz zmniejszenie stanu posiadania akcji. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Jacek Olechowski posiadał bezpośrednio i pośrednio 5 494 980 akcji, stanowiących 49,35 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 494 980 głosów, co stanowiło 49,35 % ogólnej liczby głosów. Na skutek wskazanego wyżej zdarzenia Jacek Olechowski posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5 984 457 akcji, stanowiących 37,11 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 984 457 głosów, co stanowi 37,11 % ogólnej liczby głosów.


Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Posella Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Posella Limited przed zmianą udziału: 5 008 510 akcji, co stanowiło 44,98 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5 008 510 głosów, co stanowi 44,98% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji 5 497 987 akcji, co stanowi 34,09 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5 497 987 głosów, co stanowi 34,09 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Posella Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Posella Limited jest podmiotem blisko związanym z Jackiem Olechowskim; (v) Posella Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.


Kluczowym celem wejścia MEDIACAP SA na giełdę było zwiększenie udziału w rynku oraz dywersyfikacja usług. W efekcie trzech przejęć - pakietu 75% w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w Q1 2010, pakietu 53% w Grupa IQS Sp. z o.o. w Q4 2013 oraz pakietu 51% w The Digitals Sp. z o.o w 2014 roku przychody Spółki wyniosą ok. 70 milionów złotych tj. blisko cztery razy więcej niż w roku debiutu, a jej portfel usług obejmie obok eventów również reklamę, badania rynku i opinii publicznej oraz usługi z zakresu reklamy w internecie i programowania. Warto nadmienić, iż w bieżącym roku ponad 50% przychodów spółki pochodzić będzie z najbardziej nowoczesnego i rosnącego segmentu rynku marketingowego - IT/Data.


Tym samym w roku 2014 MEDIACAP SA będzie miała szansę stać się największą publicznie notowaną spółką z zakresu marketingu (większa niż Codemedia SA, K2 Internet SA czy CAM Media SA) i rozpocząć kolejny cykl wzrostu, który pozwoli jej skutecznie przejść na rynek regulowany GPW na przełomie 2014/2015.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


10.03.2014 - Publikacja raportu miesięcznego za luty 2014Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »