Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za luty 2014 - raport 16

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za luty 2014 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


Według opinii Zarządu, w lutym 2014 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenie liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami spółki.

Reklama


Zarząd Spółki w lutym 2014 r. kontynuował działania wynikające z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu, których celem jest obniżenie kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Spółki przy zachowaniu dynamiki wzrostu portfela umów.

W opinii Zarządu Spółki nadchodzące zmiany w otoczeniu prawnym oraz postępujące zmiany demograficzne będą czynnikiem stymulującym przyspieszenie wzrostu rynku, na którym działa Fundusz Hipoteczny DOM. Celem spółki jest elastyczne dostosowywanie swojej struktury organizacyjnej i działań reklamowych do potencjału i dynamiki rozwoju rynku.


W dniu 13 lutego 2014 r. Zarząd Spółki opublikował ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 marca 2014 roku, podczas którego planuje się dokonać zmiany Statutu polegającej na zmianie treści § 3a Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 3a:

"§ 3a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 126 000 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2012 roku. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku."


Proponowane brzmienie § 3a:

"§ 3a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 126 000 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela nowej serii o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji nowej serii będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2012 roku. Prawo objęcia akcji nowej serii może być wykonane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku."


W dniu 14 lutego 2014 r. Emitent opublikował raport za IV kwartał 2013 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.

W IV kwartale 2013 r. pojawiły się efekty planu obniżenia kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej przy jednoczesnym zachowaniu wzrostu ilości i wartości portfela umów oraz zachowaniu pozycji lidera rynku hipoteki odwróconej w Polsce. W wyniku realizacji planu między innymi rozpoczęto obniżanie kosztów najmu oddziałów poprzez zmianę ich lokalizacji i wielkości wynajmowanej powierzchni, likwidację oddziałów nierentownych, obniżono koszty reklamy i koszty funkcjonowania Klubów Seniora DOM. W związku z wprowadzeniem usprawnień w procesie obsługi klientów dzięki zakończeniu wdrożenia systemu CRM obniżono koszty osobowe pracowników administracyjnych i operacyjnych. Zakończenie wdrożenia planu planowane jest na II kwartał 2014 roku, kiedy w związku z zakończeniem umowy najmu zmieniona zostanie lokalizacja oddziału w Gdańsku. Wdrożenie planu podyktowane było niższym od zakładanego tempem wzrostu rynku hipoteki odwróconej w Polsce i dostosowaniem struktury organizacyjnej do aktualnego potencjału rynku. Według raportów UOKiK i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Emitent zachowuje znaczący udział w rynku (ok. 70%), jednak rynek nie przyrasta w prognozowanym tempie. W opinii Zarządu Spółki nadchodzące zmiany w otoczeniu prawnym oraz postępujące zmiany demograficzne będą czynnikiem stymulującym przyspieszenie wzrostu rynku, na którym działa Fundusz Hipoteczny DOM. Celem spółki jest elastyczne dostosowywanie swojej struktury organizacyjnej i działań reklamowych do potencjału i dynamiki rozwoju rynku. Wprowadzone zmiany miały wpłynęły pozytywnie w IV kw. 2013 r. na wyniki Grupy, natomiast negatywny wpływ miało przeszacowanie wartości portfela nieruchomości.

Grupa Kapitałowa w okresie od 1 października 2013 r. do końca 2013 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 056 tys. zł. Wartość przychodów w IV kw. 2013 r. była niższa o 23,8% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012. W głównej mierze spowodowane było to spadkiem zanotowanego zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych o 1 417 tys. zł w IV kw. 2013 w porównaniu do IV kw. 2012 r. Decydujący wpływ na spadek przychodów z tego tytułu miała mniejsza liczba pozyskanych nieruchomości w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 (spadek liczby zawartych umów w kwartale z 30 do 11) oraz niższe wyceny pozyskanych w okresie nieruchomości (spadek z 8,38 mln do 2,15 mln). Z drugiej strony Grupa Kapitałowa zanotowała istotny wzrost zysku z wyceny zobowiązań z tyt. rent dożywotnich, przeszacowanych na koniec roku w wyniku spadku stopy inflacji, w wysokości 1 063 tys. zł.

W IV kwartale 2013 r. okresie Grupa Kapitałowa zanotowała straty z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 1 410 tys. zł, w wyniku przeszacowania wartości portfela nieruchomości. Rosnąca liczba zawartych umów hipoteki odwróconej spowodowała natomiast wzrost kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów. Wartość odsetek z tego tytułu wzrosła z poziomu 131 tys. zł w IV kw. 2012 r. do 206 tys. zł w IV kw. 2013 r. W czwartym kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa zanotowała stratę ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 376 tys. zł, co związane było ze spadkiem cen nieruchomości i sprzedażą uwolnionych nieruchomości po cenach rynkowych, których wartość transakcyjna była niższa od wycen nieruchomości w księgach Grupy Kapitałowej.

Pomimo wdrożenia planu oszczędności i większej efektywności wykorzystania zasobów organizacji w IV kw. 2013 r., z uwagi na znaczne straty z wyceny portfela nieruchomości Grupa Kapitałowa zanotowała stratę operacyjną w wysokości 977 tys. zł. W IV kw. 2013 r. spadek pozostałych pozycji kosztów (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i dożywocia) wyniósł aż 64,2% w relacji do IV kwartału 2012 r. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było ujemne i wyniosło 108 tys. zł.

Na koniec 2013 r. suma bilansowa wzrosła do poziomu 28 916 tys. zł w stosunku do wartości 25 457 tys. zł na koniec 2012 r. Wzrost sumy bilansowej o 13,6% wynikał przede wszystkim ze wzrostu wartości (o 20,1%) inwestycji długoterminowych w nieruchomości (wzrost ilości zawartych umów) do poziomu 27 084 tys. zł (wartość rynkowa portfela nieruchomości skorygowana o obciążenie nieruchomości prawem dożywocia) na koniec 2013 r. w stosunku do 22 545 tys. zł. na koniec roku 2012. W IV kw. 2013 Grupa Kapitałowa nie ponosiła istotnych wydatków na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Na koniec IV kw. 2013 r. zmniejszeniu uległa wartość aktywów obrotowych do 940 tys. zł z poziomu 1 584 tys. zł na koniec 2012 r., głównie w wyniku spadku wartości należności krótkoterminowych do kwoty 31 tys. zł z poziomu 400 tys. zł na koniec 2012 r. oraz spadku środków pieniężnych o 272 tys. zł.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za IV kwartał 2013 r.


2. Realizacja celów emisji

W lutym 2014 r. grupa kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 0,0 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,0 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,0 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 54,0 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.02.2014 r. do 28.02.2014 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 7/2014 z dnia 13-02-2014 r. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 marca 2014 roku

• Raport bieżący nr 8/2014 z dnia 13-02-2014 r. - Planowane zmiany Statutu podczas NWZ w dniu 18 marca 2014 r.

• Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 14-02-2014 r. - Raport miesięczny za styczeń 2014

• Raport bieżący nr 10/2014 z dnia 14-02-2014 r. - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

• Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 14-02-2014 r. - Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Raport za IV kwartał 2013 r.

• Raport bieżący nr 12/2014 z dnia 21-02-2014 r. - Podpisanie istotnej umowy wekslowej przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 13/2014 z dnia 21-02-2014 r. - Podpisanie istotnej umowy wekslowej


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. publikowała następujące raporty w systemie ESPI.

• Raport bieżący nr 4/2014 z dnia 13-02-2014 r. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 marca 2014 roku.


4. Kalendarz inwestora dotyczący marca 2014 r.


Do 14.04.2014 r. - publikacja raportu miesięcznego za marzec 2014 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »