Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za luty 2016

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za luty 2016 r.

Reklama


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w lutym 2016 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

W celu wykonania powyższych działań Emitent w ramach dotychczasowej umowy dystrybucyjnej na Emiraty Arabskie i Oman rozszerzył współpracę z dystrybutorem na rynki Arabii Saudyjskiej, Kataru i Bahrajnu. Koszty marketingu i sprzedaży produktów na ww. rynkach ponosi dystrybutor.

W ocenie Zarządu powyższa umowa może mieć w ciągu kilku najbliższych lat istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży dermokosmetyków. Rozpoczęcie współpracy z powyższym dystrybutorem ma na celu ekspansję na nowe rynki zbytu poza granice kraju, co stanowi jeden z elementów realizacji Strategii Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji dermokosmetyków (o założeniach zaktualizowanej strategii Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r.).


W obszarze prac nad suplementem diety 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

Emitent poinformował, że w dniu 9 lutego 2016 r. otrzymał informację od Komisji Europejskiej, iż upłynął okres 60 dni od chwili rozesłania pozytywnej opinii dot. wniosku o autoryzację 1-MNA przez Komisję, w którym to okresie Państwo Członkowskie może wyrazić swoje uwagi lub przedstawić uzasadniony sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu danej żywności zgodnie z art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r.. W powyższym okresie wpłynął do Komisji 1 sprzeciw oraz 3 uwagi wobec wprowadzenia do obrotu suplementu diety opartego na 1-MNA.

Ponadto Emitent w dniu 29 lutego 2016 r. poinformował, że otrzymał od Komisji Europejskiej pełny tekst sprzeciwu oraz uwag wobec wprowadzenia do obrotu suplementu diety opartego na 1-MNA, zgodnie z art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r.. Spółka zapozna się z otrzymanymi materiałami i niezwłocznie przygotuje odpowiedź na sprzeciw oraz uwagi dotyczące wprowadzenia do obrotu suplementu diety 1-MNA.

Spółka po otrzymaniu dalszych informacjach dotyczących procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, niezwłocznie przekaże w raporcie bieżącym tę informację.

Suplement diety zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej (naturalnej) prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.

Pozytywne przeprowadzenie procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, zgodnie z przepisami art. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r., umożliwi wprowadzenie suplementu diety 1-MNA na rynki krajów Unii Europejskiej.


Emitent w dniu 12 lutego 2016 r. opublikował raport za IV kwartał 2015 r. zawierający wybrane dane finansowe jednostkowe, jak i skonsolidowane.

Emitent od 2014 r. dokonał zmiany w prezentacji przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą dermokosmetyków polegającej na zmianie alokacji części kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu.

Obecnie wszystkie koszty związane ze sprzedażą dermokosmetyków (w tym m.in. wynagrodzenia przedstawicieli medycznych) prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozycji koszty sprzedaży. Natomiast w pozycji koszty ogólnego zarządu znajdują się wyłącznie koszty związane z wynagrodzeniem zarządu, kosztami wynajmu i utrzymania biura, opłatami patentowymi, kosztami związanymi z pozostałymi liniami biznesowymi (tj. z projektem leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA oraz z suplementem diety 1-MNA) oraz inne koszty związane z ogólną działalnością Emitenta. Nowy sposób prezentacji ma na celu przedstawianie wyników finansowych w podziale na poszczególne linie biznesowe Emitenta.

W IV kwartale 2015 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie o 18,25% wyższym, niż w IV kw. 2015 r., na co miała wpływ wyższa sprzedaż, w szczególności produktów z linii Dermena. Istotny wpływ na wzrost zysku na sprzedaży (o 49,13%) i pozostałych pozycji rachunku zysków i strat oraz na wyższą rentowność w IV kwartale 2015 r. osiągniętą na poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat, miały wyższe niż w IV kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży produktów przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów marketingowych na poziomie z IV kwartału 2014 r.

Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze dermokosmetyków jest rentowna na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Natomiast działalność Grupy w obszarze badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA oraz w obszarze wdrożenia na rynek suplementu diety (opartego na 1-MNA) generuje obecnie wyłącznie koszty, które są znaczącym wydatkiem z punktu widzenia pozycji finansowej Grupy Kapitałowej i w konsekwencji powodują, że Grupa Kapitałowa na poziomie skonsolidowanym wykazuje ujemną rentowność.

W IV kwartale 2015 r. wpływ na wzrost przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową Emitenta miała wyższa sprzedaż, w szczególności produktów z linii Dermena.

Jednocześnie w IV kwartale 2015 r. wydatki związane z prowadzeniem badań nad lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co również miało wpływ na wyższą stratę z działalności operacyjnej, niż w IV kwartale 2014 roku.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za IV kwartał 2015 r.


Emitent poinformował, iż w dniu 18 lutego 2016 r. zostało dostarczone do siedziby firmy L'Oreal Polska Sp. z o.o. pismo w sprawie naruszenia przez L'Oreal Polska praw Pharmena S.A. do znaku towarowego „Dermena”.

Emitent ustalił, iż L'Oreal Polska Sp. z o.o. wykorzystuje w serwisie Google, w ramach usługi reklamy AdWords świadczonej przez ten serwis, dla celów promocji marki "Vichy", określenia "Szampon Dermena – Kuracja dla wypadających włosów" lub inne podobne określenia zawierające słowo "Dermena". Słowo "Dermena" występuje też w linkach sponsorowanych kierujących do stron internetowych należących do L'Oreal Polska Sp. z o.o., a w treści samych reklam – obok słowa "Dermena" – prezentowane są nazwy produktów L'Oreal Polska Sp. z o.o.

Emitent poinformował, iż przysługuje mu na zasadzie wyłączności prawa własności intelektualnej do znaków towarowych zawierających słowo "Dermena", a w szczególności prawo ochronne do zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaku "Dermena" o nr. R-162602 (chronionego dla szamponów do włosów i żeli do włosów, a także dla szamponów leczniczych do włosów oraz żeli leczniczych do włosów) oraz znaku "Dermena" o nr. R-182637 (chronionego dla podobnych produktów w kl. 3 i kl. 5. tzw. Klasyfikacji Nicejskiej). W konsekwencji spółce Pharmena przysługuje wyłączność na korzystanie z tych oznaczeń, w tym na ich używanie w działaniach reklamowych (nie wyłączając reklamy w serwisie Google).

W związku z powyższym działania L'Oreal Polska Sp. z o.o. mogą być sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji w zakresie reklamy i mogą stanowić podstawę do roszczeń wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, jak i z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń odszkodowawczych.

Emitent wezwał L'Oreal Polska Sp. z o.o. do natychmiastowego zaprzestania działań opisanych powyżej. Emitent oczekuje, iż do dnia 1 marca 2016 roku spółka L'Oreal Polska Sp. z o.o. doręczy oświadczenie zawierające potwierdzenie, że L'Oreal Polska Sp. z o.o. zaniechała korzystania ze słowa "Dermena" lub jakichkolwiek innych oznaczeń chronionych na rzecz Pharmena SA. w działalności reklamowej (niezależnie od formy tej działalności) i nie będzie podejmować takich działań w przyszłości.

W przypadku braku ugodowego rozwiązania zaistniałej sytuacji, Emitent skorzysta ze wszystkich przysługujących jej środków ochrony prawnej.

Emitent otrzymał pismo od L'Oreal Polska Sp. z o.o., w którym L'Oreal Polska Sp. z o.o. poinformowała, iż podjęła działania, które doprowadziły do zaniechania naruszeń praw do znaku towarowego „Dermena”.


Ponadto, w lutym 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.2. Realizacja celów emisji

W lutym 2016 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki przede wszystkim na badania kliniczne TRIA-662.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.02.2016 r. do 29.02.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 10-02-2016 r. – Istotna informacja dot. wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności

• Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 11-02-2016 r. – Raport miesięczny za styczeń 2016

• Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 12-02-2016 r. – PHARMENA S.A. - Raport za IV kwartał 2015 r.

• Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 18-02-2016 r. – Pismo w sprawie naruszenia przez L'Oreal Polska praw Pharmena S.A. do znaku towarowego „Dermena”

• Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 23-02-2016 r. – Rozszerzenie współpracy o nowe rynki zbytu

• Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 29-02-2016 r. – Istotna informacja dot. wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.4. Kalendarz inwestora dotyczący marca 2016 r.

21.03.2016 r. – publikacja raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015 r.


Do 14.04.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za marzec 2016 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 2016 r. | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »