Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za luty 2016 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za luty 2016 r.

Reklama


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W lutym 2016 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta, z wyjątkiem zwiększającej się liczby uwalnianych i sprzedawanych nieruchomości.

W lutym 2016 roku Grupa Kapitałowa Emitenta sprzedała

jedną uwolnioną nieruchomość. Na koniec lutego 2016 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 11 (jedenaście), o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 3,2 mln zł. Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.


W dniu 1 lutego 2016 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała zapłaty odsetek od obligacji serii A.

Za szósty okres odsetkowy od 1 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. z tytułu odsetek od obligacji serii A dokonano wypłaty kwoty 113.400 zł. Wypłata została dokonana w dniu 1 lutego 2016 r., czyli w pierwszym dniu roboczym po dniu 31 stycznia 2016 r.

Obligacje serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii A wynosi 5.000.000 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 lipca 2017 roku.


W dniu 15 lutego 2016 r. Emitent opublikował raport za IV kwartał 2015 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.

Grupa Kapitałowa w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,6% do poziomu 373 tys. zł. Główną pozycję przychodów w III kw. 2015 r. stanowiły zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynikające z zawarcia nowych umów renty odpłatnej i dożywocia w kwocie 262 tys. zł natomiast zyski z wyceny zobowiązań z tytułu umów z Seniorami wyniosły 111 tys. zł.

W analizowanym okresie 2015 r. Grupa Kapitałowa pozyskała 2 nieruchomości, o 2 mniej niż w IV kw. 2014 r., a zyski z wyceny zobowiązań z tytułu rent w IV kw. 2015 r., które wynikały z uwolnienia się 5 nieruchomości i rozwiązania zobowiązań z tytułu tych umów.

Na koniec IV kw. 2015 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i dożywocia, w wyniku których Grupa Kapitałowa zwiększyła portfel nieruchomości z 233 na koniec IV kw. 2014 r. do 253 na koniec 2015 r. Od początku działalności do końca IV kw. 2015 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 58 mln zł w stosunku do 53,6 mln zł na koniec IV kw. 2014 r. Od początku działalności Grupy Kapitałowej Emitenta do końca IV kw. 2015 roku wygasło 41 umów o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 9,3 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem). 11 umów o wartości nieruchomości 2,8 mln zł zostało rozwiązanych przez Seniorów przed terminem.

Rosnąca liczba umów hipoteki odwróconej przy jednoczesnym niższym poziomie rynkowych stóp procentowych (bazowych stóp procentowych) wpływających na poziom wypłat świadczeń dla Seniorów spowodowała utrzymanie kosztów odsetkowych z tytułu tych płatności w IV kw. 2015 r. na zbliżonym poziomie do poziomu zanotowanego w IV kw. 2014 r. Wartość odsetek z tego tytułu spadła nieznacznie z poziomu 184 tys. zł w IV kw. 2014 r. do 170 tys. zł w IV kw. 2015 r. W czwartym kwartale 2015 r. niższy był poziom straty ze sprzedaży nieruchomości (na poziomie 57 tys. zł) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (na poziomie 100 tys. zł). W IV kw. 2015 r. Grupa Kapitałowa dokonała przeszacowania wyceny nieruchomości i zobowiązań w wyniku zmiany wartości statystycznych długości trwania życia (wydłużenie okresu życia). Aktualizacja wyceny portfela nieruchomości wygenerowała stratę z tego tytułu w kwocie 555 tys. zł, natomiast aktualizacja wyceny zobowiązań z tytułu rent wygenerowała stratę w wysokości 589 tys. zł w IV kw. 2015 r. W analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa Kapitałowa wykazała stratę z wyceny nieruchomości inwestycyjnych na poziomie 1 595 tys. zł.

Niewielki wzrost przychodów ze sprzedaży, ograniczenie poziomu kosztów operacyjnych (zarówno tych związanych, jak i niezwiązanych z wyceną nieruchomości i zobowiązań) spowodowało w IV kw. 2015 r. poprawienie się wyniku na poziomie operacyjnym o 601 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W IV kw. 2015 r. łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i dożywocia) zmniejszyła się o 9,0% w stosunku do poziomu tych kosztów w IV kwartale 2014 r. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w IV kw. 2015 r. było ujemne i wyniosło 17 tys. zł. W IV kw. 2015 r. strata z działalności operacyjnej wyniosła 1 682 tys. zł natomiast w IV kw. 2014 r. strata operacyjna kształtowała się na poziomie 2 283 tys. zł.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za IV kwartał 2015 r.


W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami przy zachowaniu równowagi finansowej i finansowaniu dalszego wzrostu jedynie ze środków pozyskiwanych ze sprzedaży uwalnianych nieruchomości. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej posiadanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej.


2. Realizacja celów emisji

W lutym 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 2,1 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,0 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 4,9 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 4,8 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.02.2016 r. do 29.02.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 01-02-2016 r. – Wypłata odsetek od obligacji serii A przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 14-02-2016 r. – Raport miesięczny za styczeń 2016 roku

• Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 15-02-2016 r. – Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Raport za IV kwartał 2015 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.4. Kalendarz inwestora dotyczący marca 2016 r.

25.03.2016 r. – publikacja raportu rocznego jednostkowego za 2015 r.

31.03.2016 r. – publikacja raportu rocznego skonsolidowanego za 2015 r.

Do 14.04.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za marzec 2016 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 2016 r. | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »