Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za maj 2014 - raport 31

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za maj 2014 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


Według opinii Zarządu, w maju 2014 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenie liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami spółki.

Reklama


Zarząd Spółki w maju 2014 r. kontynuował działania wynikające z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu, których celem jest obniżenie kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Spółki przy zachowaniu dynamiki wzrostu portfela umów.

W opinii Zarządu Spółki nadchodzące zmiany w otoczeniu prawnym oraz postępujące zmiany demograficzne będą czynnikiem stymulującym przyspieszenie wzrostu rynku, na którym działa Fundusz Hipoteczny DOM. Celem spółki jest elastyczne dostosowywanie swojej struktury organizacyjnej i działań reklamowych do potencjału i dynamiki rozwoju rynku.


W dniu 14 maja 2014 r. Emitent opublikował raport za I kwartał 2014 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.

W I kwartale 2014 r. widoczne były w znacznej mierze efekty planu obniżenia kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Jednocześnie zanotowany został wzrost ilości i wartości portfela umów. Grupa Kapitałowa Emitenta umocniła się na pozycji lidera rynku hipoteki odwróconej w Polsce. W wyniku realizacji planu między innymi zrealizowano znaczące obniżanie kosztów najmu oddziałów poprzez zmianę ich lokalizacji i wielkości wynajmowanej powierzchni, likwidację oddziałów nierentownych, obniżono koszty reklamy i koszty funkcjonowania Klubów Seniora DOM. W związku z wprowadzeniem usprawnień w procesie obsługi klientów dzięki zakończeniu wdrożenia systemu CRM obniżono koszty osobowe pracowników administracyjnych i operacyjnych. Zakończenie wdrożenia planu oszczędności planowane jest na II kwartał 2014 roku, kiedy w związku z zakończeniem umowy najmu zmieniona zostanie lokalizacja oddziału w Gdańsku. Wdrożenie planu podyktowane było niższym od zakładanego tempem wzrostu rynku hipoteki odwróconej w Polsce i dostosowaniem struktury organizacyjnej do aktualnego potencjału rynku. Według raportów UOKiK i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Emitent zachowuje znaczący udział w rynku (ok. 70%), jednak rynek nie przyrasta w prognozowanym tempie. W opinii Zarządu Spółki nadchodzące zmiany w otoczeniu prawnym, przede wszystkim wprowadzenie dedykowanych działalności Emitenta przepisów i objęcie rynku nadzorem oraz postępujące zmiany demograficzne będą czynnikiem stymulującym przyspieszenie wzrostu rynku, na którym działa Fundusz Hipoteczny DOM. Celem spółki jest elastyczne dostosowywanie swojej struktury organizacyjnej i działań reklamowych do potencjału i dynamiki rozwoju rynku.

Grupa Kapitałowa w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 862 tys. zł. Wartość przychodów w I kw. 2014 r. była niższa o 36,6% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013. W głównej mierze spowodowane było to spadkiem zanotowanego zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych o 439 tys. zł w I kw. 2014 w porównaniu do I kw. 2013 r. Decydujący wpływ na spadek przychodów z tego tytułu miała mniejsza liczba pozyskanych nieruchomości w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 (spadek liczby zawartych umów w kwartale z 22 do 8) oraz niższe wyceny pozyskanych w okresie nieruchomości (spadek z 3,76 mln do 1,91 mln).

Ponadto w I kw. 2014 r. Grupa Kapitałowa zanotowała zysk ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 5 tys. zł. Na koniec I kw. 2014 wartość rynkowa portfela nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) zarządzanego przez Emitenta wynosiła 48,7 mln zł.

Rosnąca liczba zawartych umów hipoteki odwróconej spowodowała natomiast wzrost kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów. Wartość odsetek z tego tytułu wzrosła z poziomu 171 tys. zł w I kw. 2013 r. do 191 tys. zł w I kw. 2014 r.

Pomimo wdrożenia planu oszczędności i większej efektywności wykorzystania zasobów organizacji w I kw. 2014 r. Grupa Kapitałowa zanotowała stratę operacyjną w wysokości 332 tys. zł. W I kw. 2014 r. spadek pozostałych pozycji kosztów (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i dożywocia) wyniósł aż 65,1% w relacji do I kwartału 2013 r. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w I kw. 2014 r. było ujemne i wyniosło 171 tys. zł.

Na koniec I kw. 2014 r. suma bilansowa wzrosła do poziomu 29 257 tys. zł w stosunku do wartości 26 759 tys. zł na koniec I kw. 2013 r. Wzrost sumy bilansowej po stronie aktywów o 9,3% wynikał przede wszystkim ze wzrostu wartości (o 13,3%) inwestycji długoterminowych w nieruchomości (wzrost ilości zawartych umów) do poziomu 27 906 tys. zł (wartość rynkowa portfela nieruchomości skorygowana o obciążenie nieruchomości prawem dożywocia) na koniec I kw. 2014 r. w stosunku do 24 624 tys. zł. na koniec I kw. roku 2013. W I kw. 2014 r. Grupa Kapitałowa nie ponosiła istotnych wydatków na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Na koniec I kw. 2014 r. zmniejszeniu uległa wartość aktywów obrotowych do 686 tys. zł z poziomu 894 tys. zł na koniec I kw. 2013 r., w wyniku spadku wartości środków pieniężnych do kwoty 497 tys. zł z poziomu 621 tys. zł na koniec I kw. 2013 r. oraz spadku wartości należności krótkoterminowych o 111 tys. zł.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za I kwartał 2014 r.


2. Realizacja celów emisji


W maju 2014 r. grupa kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 27,00 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 53,80 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.05.2014 r. do 31.05.2014 r.W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 24/2014 z dnia 07-05-2014 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 25/2014 z dnia 14-05-2014 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2014

• Raport bieżący nr 26/2014 z dnia 14-05-2014 r. – Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Raport za I kwartał 2014 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.


4. Kalendarz inwestora dotyczący czerwca 2014 r.


04.06.2014 – opublikowanie raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2013

30.06.2014 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Do 14.07.2014 r. - publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2014 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »