Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za maj 2017 roku - raport 20

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za maj 2017 r.

Reklama


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W maju 2017 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.

Na koniec maja 2017 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 12 (dwanaście), o łącznej szacowanej wartości rynkowej

ok. 4,46 mln zł. Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednocześnie w maju 2017 roku Grupa Kapitałowa Emitenta zbyła za kwotę 211.500,00 zł (dwieście jedenaście tysięcy pięćset złotych) 2 uwolnione nieruchomości.


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informował, iż w dniu 2 maja 2017 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała zapłaty odsetek od obligacji serii A.

Za jedenasty okres odsetkowy od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. z tytułu odsetek od obligacji serii A dokonano wypłaty kwoty 109.750 zł. Wypłata została dokonana w dniu 2 maja 2017 r., czyli w pierwszym dniu roboczym po dniu 30 kwietnia 2017 r.

Obligacje serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii A wynosi 5.000.000 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 lipca 2017 roku.


Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) informował, iż w dniu 8 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny wydał wyrok ustalający, że umowa o dożywocie zawarta pomiędzy Seniorem a Funduszem Hipotecznym DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta), na podstawie której Senior przeniósł na spółkę zależną Emitenta prawo własności nieruchomości położonej w Krakowie w zamian za dożywotne utrzymanie - jest nieważna.

Ponadto Sąd zasądził od spółki zależnej Emitenta na rzecz powoda kwotę 7.217 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz nakazał ściągnąć od spółki zależnej Emitenta na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 17.027 zł 26 gr (słownie: siedemnaście tysięcy dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) tytułem kosztów sądowych, od których powód został zwolniony.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie toczyło się z powództwa spadkobiercy Seniora o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli złożonego w związku z zawarciem umowy ze spółką zależną Emitenta.

Powyższy wyrok nie jest prawomocny. Spółka zależna Emitenta złożyła wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku spółka zależna Emitenta podejmie decyzję, czy będzie składać apelację od powyższego wyroku.

Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotną wartość rynkową (kwota 319.000 zł), umowy dożywocia według wyceny rzeczoznawcy bez uwzględnienia obciążenia prawem dożywocia, której dotyczy wyrok. W przypadku uprawomocnienia się powyższego wyroku ustalenie, iż przedmiotowa umowa o dożywocie zawarta przez spółkę zależną Emitenta jest nieważna, może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.


W dniu 15 maja 2017 r. Emitent opublikował raport za I kwartał 2017 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.

Grupa Kapitałowa w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży ogółem w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 11,7% do poziomu 1 330 tys. zł. Sytuacja taka miała miejsce pomimo odnotowanego wzrostu wartości zysków z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 40 tys. zł, do poziomu 935 tys. zł w I kw. 2017 r., wynikającego z większej wartości nieruchomości objętych nowymi umowami dożywocia i renty odpłatnej. W I kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa pozyskała 6 nieruchomości, o 4 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zyski z tytułu wyceny zobowiązań z tytułu rent w kwocie 358 tys. zł wynikały z uwolnienia się 8 nieruchomości w okresie i wygaśnięcia umów renty i dożywocia (rozwiązania zobowiązań) i były niższe o 41,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym uwolnionych zostało 5 nieruchomości. Ponadto Grupa Kapitałowa odnotowała zyski ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 38 tys. zł w okresie I kw. 2017 r. – dotyczy zbiorczej wartość transakcji sprzedaży nieruchomości, na których został zrealizowany zysk).

Na koniec I kw. 2017 r. liczba aktywnych umów hipoteki odwróconej zarządzanych przez Grupę Kapitałową wynosiła 195, w procesie sprzedaży znajdowało się 12 uwolnionych nieruchomości. Łączna wartość nieruchomości zarządzanych przez Grupę Kapitałową wg wyceny na dzień zawarcia umowy z klientem (bez uwzględnienia obciążeniem dożywociem) wynosi łącznie 48,3 mln zł na koniec I kw. 2017 r i obejmowała 207 nieruchomości.

Na koniec I kwartału 2017 r. łączna liczba uwolnionych i niesprzedanych nieruchomości wyniosła 12 o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 4,47 mln zł. Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Tempo uwalniania się dotychczas pozyskanych przez Grupę Kapitałową nieruchomości oraz bieżący poziom rynkowych stóp procentowych wpłynęły na utrzymanie się kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów w I kw. 2017 r. na zbliżonym poziomie do poziomu zanotowanego w I kw. 2016 r. Wartość odsetek z tego tytułu spadła nieznacznie z poziomu 176 tys. zł w I kw. 2016 r. do 156 tys. zł w I kw. 2017 r. Straty ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (zbiorcza wartość transakcji sprzedaży nieruchomości, na których została zrealizowana strata) były niższe o 58,6% i wyniosły 41 tys. zł.

Spadek przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym wzroście poziomu kosztów działalności operacyjnej przyczyniły się do pogorszenia się wyniku na poziomie operacyjnym w I kw. 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W I kw. 2017 r. łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i dożywocia) wzrosła o 26,0% do poziomu 735 tys. zł w I kw. 2017 r. Wpływ na to miał przede wszystkim wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami i pozostałymi kosztami operacyjnymi. Wzrost kosztów wynagrodzeń wynika z realizacji nowej strategii sprzedaży i marketingu zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą w styczniu 2017 roku, której podstawowym założeniem jest zwiększenie aktywności w zakresie promocji i odbudowania sieci sprzedaży wg nowego modelu działania. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w I kw. 2017 r. wyniosło -5 tys. zł. W I kw. 2017 r. zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 307 tys. zł, i był niższy o 47,2% w porównaniu do zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za I kwartał 2017 r.


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 maja 2017 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy). Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 29 grudnia 2017 r. Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta.


2. Realizacja celów emisji

W maju 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 22,16 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 4,17 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 22,19 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.05.2017 r. do 31.05.2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 02-05-2017 r. – Wypłata odsetek od obligacji serii A przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 12-05-2017 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2017 roku

• Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 15-05-2017 r. – Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Raport za I kwartał 2017 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 09-05-2017 r. – Wyrok Sądu Okręgowego ustalający nieważność umowy o dożywocie zawartej przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 16-05-2017 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej


4. Kalendarz inwestora dotyczący czerwca 2017 r.

Do 14.07.2017 r. - publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2017 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »