Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za maj 2019 roku - raport 16

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za maj 2019 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


W maju 2019 r. w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.


Na koniec maja 2019 r. liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła jeden, o szacowanej wartości rynkowej ok. 180.900,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych). Zakończenie procesu sprzedaży wymienionej nieruchomości będzie miało wpływ na wyniki finansowe Emitenta. W maju 2019 roku Emitent zbył dwie uwolnione nieruchomości o łącznej wartości 565.000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Reklama


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 9 maja 2019 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 10 maja 2019 r. Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 20 grudnia 2019 r. Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja została publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.


W dniu 14 maja 2019 r. Emitent opublikował raport za I kwartał 2019 r.

Emitent poinformował, iż w dniu 29 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną, tj. Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000354255 (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym jako dane porównywalne za I kwartał 2018 r. przedstawiono skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (którą w I kwartale 2018 r. tworzył Emitent wraz ze spółką zależną Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A.) za I kwartał 2018 r. Powyższe pozwoliło na zachowanie porównywalności danych finansowych za I kwartał 2019 r. w odniesieniu do I kwartału 2018 r. (w okresie którego istniały jeszcze dwie odrębne spółki tworzące Grupę Kapitałową Emitenta).


Emitent w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. zanotował niższe o 17,7% przychody ze sprzedaży, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na łączną wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2019 r. w wysokości 1 273 tys. zł złożyły się przede wszystkim zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 976 tys. zł (o 14,6% mniej niż w pierwszym kwartale 2018 r.) wynikające z zawarcia 8 (w stosunku do 11 w pierwszym kwartale 2018 r.) nowych umów renty odpłatnej i o dożywocie. Warto dodać, że w ostatnich dwóch latach wzrasta udział kosztu alternatywnego (wzrosły koszty najmu nieruchomości mieszkalnych, co zwiększa tzw. obciążenie prawem dożywocia) pomniejszający pozyskiwane aktywa, co wpływa na mniejszy niż dotychczas jednostkowy przychód wynikający z zawarcia umowy renty/o dożywocie z Klientem. W latach ubiegłych obciążenie nieruchomości prawem dożywocia wynosiło ok. 43%, a w bieżącym kwartale przekroczyło 61%. Zmiana ta oznacza, że w bieżącym roku oraz kwartale zanotowano niższe niż oczekiwano przychody, jednak w następnym okresach te umowy będę generować wyższe od przeciętnych przychody z tytułu aktualizacji wartości inwestycji (aktualizacji umów renty/o dożywocie).

W I kw. 2019 r. Emitent pozyskał 8 nieruchomości, o 3 mniej niż w I kw. 2018 r. Zyski z tytułu wyceny zobowiązań z tytułu rent w kwocie 193 tys. zł wynikały z uwolnienia się 5 nieruchomości w analizowanym okresie i wygaśnięcia umów renty i o dożywocie (rozwiązania zobowiązań).

W I kwartale 2019 r. Emitent sprzedał 4 uwolnione nieruchomości za łączną kwotę 864 tys. zł i zanotował zyski ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 104 tys. zł, jednocześnie nie ewidencjonując straty ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (sprzedaż po cenie poniżej wyceny wynikającej z operatu szacunkowego). W analogicznym okresie roku poprzedniego transakcje sprzedaży nieruchomości, na których Grupa Kapitałowa zanotowała ujemny wynik wygenerowały stratę na poziomie 311 tys. zł.

Na koniec I kw. 2019 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i o dożywocie, w wyniku których Emitent zwiększa posiadany portfel nieruchomości, wyniosła 344 w relacji do 310 umów na koniec I kw. 2018 roku.

Od początku działalności do końca I kw. 2019 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 81,56 mln zł w stosunku do 72,65 mln zł na koniec I kw. 2018 roku. Od początku działalności do końca I kw. 2019 roku wygasły 124 umowy o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 29,79 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem na dzień zawarcia umowy).

Zawieranie nowych umów hipoteki odwróconej pomimo utrzymującego się tempa uwalniania się dotychczas pozyskanych przez Emitenta nieruchomości wpłynęło na utrzymanie się kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów w I kw. 2019 r. w relacji do poziomu zanotowanego w I kw. 2018 r. Wartość odsetek z tego tytułu wzrosła nieznacznie z poziomu 173 tys. zł w I kw. 2018 r. do 181 tys. zł w I kw. 2019 r. W I kw. 2018 r. Grupa Kapitałowa zanotowała stratę z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 10 tys. zł. Straty z wyceny zobowiązań z tytułu rent dożywotnich w I kwartale 2019 r. wyniosły 171 tys. zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły 205 tys. zł.

Zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży wpłynęło na nieznaczne pogorszenie się wyniku operacyjnego w I kw. 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego do poziomu -392 tys. zł z poziomu -321 tys. zł. Ponadto, w I kw. 2019 r. łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i o dożywocie) wzrosła z poziomu 1 195 tys. zł w I kw. 2019 r. do poziomu 1 368 tys. zł. Wzrost tych pozycji kosztów operacyjnych związany był z kontynuacją nowej strategii marketingowej - polegającej na realizacji strategii promocyjnej usług świadczonych przez Emitenta, zwiększeniem wydatków na reklamę telewizyjną i działania marketingowego w internecie.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za I kwartał 2019 r.


W dniu 27 maja 2019 r. Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

Podczas ZWZ planowane jest m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok, udzielenie członkom organów Emitenta absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r. oraz zmiana Statutu polegająca na zmianie treści § 9. ust. 4 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 9. ust. 4 Statutu:

4. W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. W przypadku posiadania przez Michała Dariusza Butschera akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez każdego z powyższych akcjonariuszy wlicza się akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie § 9. ust. 4 Statutu

4. „W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez powyższego akcjonariusza wlicza się akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.”


Należy także wskazać, iż w dniu 7 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) poinformował, iż w związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2019 roku od Total Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, żądania o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku, uchwały powołującej nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze złożeniem w dniu 4 czerwca 2019 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Piotra Wieczorka, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako punkt „10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej”.

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż:

a) dotychczasowy punkt 10 „Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie zmiany Statutu Spółki” otrzymuje numer 11,

b) dotychczasowy punkt 11 „Podjęcie uchwały nr 14 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki” otrzymuje numer 12,

c) dotychczasowy punkt 12 „Wolne wnioski” otrzymuje numer 13,

d) dotychczasowy punkt 13 „Zamknięcie obrad” otrzymuje numer 14.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia brzmi następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie.

5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

6. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie.

7. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwał o numerach od 7 do 12 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r.

10. Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały nr 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały nr 15 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.


Proponowana treść uchwały nr 13 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej jest następująca:

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26.06.2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

㤠1

1. W dniu 4 czerwca 2019 r. Spółka pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzymała rezygnację p. Piotra Wieczorka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2. Niniejszym, na podstawie § 9 ust. 7 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ____________________________, PESEL _____________________, na Członka Rady Nadzorczej.

3. Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
2. Realizacja celów emisji

Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkowała środków na cele emisyjne.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 14-05-2019 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2019 roku

• Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 14-05-2019 r. – Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Raport za I kwartał 2019 r.

• Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 27-05-2019 r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r.

• Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 27-05-2019 r. – Projekty uchwał na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r.

• Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 27-05-2019 r. – Planowane zmiany Statutu podczas ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 10-05-2019 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej

• Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 27-05-2019 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.


4. Kalendarz inwestora dotyczący czerwca 2019 r.

• 26.06.2019 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

• Do 14.07.2019 r. - publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2019 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »