Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za marzec 2016 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za marzec 2016 r.

Reklama


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W marcu 2016 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta, z wyjątkiem zwiększającej się liczby uwalnianych i sprzedawanych nieruchomości.

W marcu 2016 roku Grupa Kapitałowa Emitenta sprzedała

dwie uwolnione nieruchomości. Na koniec marca 2016 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 10 (dziesięć), o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 5 mln zł. Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.


W dniu 25 marca 2016 r. Emitent opublikował jednostkowy raport roczny za rok 2015, natomiast w dniu 31 marca 2016 r. Emitent opublikował skonsolidowany raport roczny za rok 2015.

W powyższych raportach Zarząd Emitenta wskazał, że gdy w 2012 roku przeprowadzał pierwszą publiczną emisję akcji Funduszu Hipotecznego DOM S.A. to zakładał, że do końca 2015 roku liczba zawartych przez Grupę Kapitałową umów hipoteki odwróconej osiągnie co najmniej 500 szt., a tym samym portfel zarządzanych nieruchomości przekroczy wartość 100 mln złotych. Struktura organizacyjna i skala działań marketingowych była dostosowana do przewidywanej skali działalności, która przy tak ogromnym potencjale rynku wydawała się w zasięgu. Jednocześnie celem było zachowanie co najmniej 30-40% udziału w rynku.

Zarząd Emitenta stwierdza, że założonego planu nie udało się osiągnąć. Udział Grupy Kapitałowej Emitenta w profesjonalnym rynku hipoteki odwróconej wynosi blisko 70%, jednak wartość portfela nieruchomości, zarządzanego przez Grupę jest o ponad 50% mniejsza od przyjętego w 2012 roku planu. Przewidywania dotyczące struktury grupy docelowej, średniej wartości nieruchomości w portfelu, wieku klientów, dla których oferta Grupy Kapitałowej Emitenta będzie atrakcyjna – okazały się trafne. Model statystyczny oraz model wyceny kontraktów, pomimo ich innowacyjności wynikającej z pionierskiego charakteru Spółki i rynku hipoteki odwróconej, pokazują prawidłowy stan oraz zmiany aktywów, którymi zarządza Emitent.

Pod koniec 2013 roku, dostrzegając trudności w realizacji wspomnianego planu, Zarząd rozpoczął dostosowywanie struktury organizacyjnej do wielkości rynku. Pomimo, że nie zrealizowano planu w zakresie liczby i łącznej wartości zawartych umów, dzięki przeprowadzeniu w latach 2014-2015 głębokiej restrukturyzacji kosztów operacyjnych, administracyjnych i przede wszystkim marketingu i sprzedaży, udało się zbliżyć do punktu, w którym Grupa Kapitałowa osiąga punkt równowagi finansowej.

Rok 2016 rok to dla Grupy Kapitałowej czas wdrożenia nowej strategii sprzedaży, zwiększanie nie tylko liczby, ale i dynamiki wzrostu liczby podpisywanych umów hipoteki odwróconej oraz stałe dbanie o zachowanie równowagi finansowi. Zarząd Emitenta planuje aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym związanym z „Ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym”. Dzięki tym wszystkim działaniom Zarząd liczy na rozwój całego rynku hipoteki odwróconej, którego liderem jest Grupa Kapitałowa Emitenta. W raporcie Zarząd przedstawił założenie wzrostu wartości portfela nieruchomości, a tym samym wzrostu wartości Grupy Kapitałowej.

Szczegółowe jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za rok 2015 zostały zawarte w/w raportach rocznych.


W marcu 2016 r. spółka zależna Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna dokonała częściowej przedterminowej spłaty w kwocie 140.000 zł kredytu obrotowego nieodnawialnego, udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie umowy nr 1211-71353 z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Powyższa częściowa spłata kredytu została sfinansowana z środków uzyskanych przez spółkę zależną ze sprzedaży uwolnionej nieruchomości.

Częściowa przedterminowa spłata kredytu obrotowego ma wpływ na zdolność wywiązywania się spółki zależnej z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.


W dniu 17 marca 2016 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) wypłaty odsetek od obligacji serii B.

Za piąty okres odsetkowy od 17 grudnia 2015 r. do 17 marca 2016 r. z tytułu odsetek od obligacji serii B dokonano wypłaty kwoty 75.563,54 zł. Wypłata została dokonana w dniu 17 marca 2016 r.

Obligacje serii B są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,50% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii B wynosi 3.566.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 18 grudnia 2017 r.


W dniu 7 marca 2016 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu". Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 7 marca 2017 r. Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami przy zachowaniu równowagi finansowej i finansowaniu dalszego wzrostu jedynie ze środków pozyskiwanych ze sprzedaży uwalnianych nieruchomości. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej posiadanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej.


Z początkiem marca 2016 roku, w związku z realizacją strategii budowania nowej, mobilnej sieci sprzedaży, Spółka rozpoczęła współpracę z Krzysztofem Sokalskim, któremu powierzono funkcję dyrektora sprzedaży.

Krzysztof Sokalski jest menadżer z doświadczeniem zdobytym u liderów rynku doradztwa finansowego i bankowego w Polsce.

W latach 2004-2014 był związany z Open Finance S.A., gdzie początkowa pracował jako Doradca, Kierownik Oddziału, a od roku 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży. W latach 2012-2014 członek rad nadzorczych Open Finance TFI S.A., Open Brokers S.A. W roku 2015 związany z Money Makers TFI S.A.


2. Realizacja celów emisji

W marcu 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 2,2 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,0 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,0 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 17,0 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.03.2016 r. do 31.03.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 08-03-2016 r. – Częściowa przedterminowa spłata kredytu bankowego przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 08-03-2016 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej

• Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 14-03-2016 r. – Raport miesięczny za luty 2016 roku

• Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 17-03-2016 r. – Wypłata odsetek od obligacji serii B przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 25-03-2016 r. – Jednostkowy Raport Roczny za rok 2015

• Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 31-03-2016 r. – Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2015


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.4. Kalendarz inwestora dotyczący kwietnia 2016 r.

Do 14.05.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2016 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 2016 r. | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »