Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za marzec 2020 roku - raport 9/2020

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za marzec 2020 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W marcu 2020 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.


Na koniec marca 2020 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 3, o szacowanej łącznej wartości rynkowej ok. 464.650,00 zł (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).

W marcu 2020 roku Emitent nie zbył żadnej z uwolnionych nieruchomości.

Reklama


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 3 marca 2020 r. na podstawie wstępnego raportu zawierającego aktualizacje wycen nieruchomości otrzymanego od firmy doradczej Szybko.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powziął informację o wzroście wartości portfela nieruchomości posiadanych przez Emitenta (bez uwzględnienia korekty wartości nieruchomości o obciążenie służebnością na rzecz Seniorów) o kwotę 13.688.213,00 zł (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzynaście złotych).

Aktualizacja wyceny portfela nieruchomości (bez uwzględnienia korekty wartości nieruchomości o obciążenie służebnością na rzecz Seniora) obejmowała najstarszych 200 nieruchomości (licząc od daty zawarcia umowy) nabytych przez Spółkę w okresie od 2009 r. do końca 2018 r.. Wzrost wartości portfela nieruchomości znajdującego się w posiadaniu Emitenta wynika ze znaczącego wzrostu cen nieruchomości na rynku.

Emitent wskazywał, iż wskazany powyżej wzrost wartości portfela nieruchomości wynikał z szacunku wskazanego we wstępnym raporcie przygotowanym przez firmę doradczą Szybko.pl. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość ta może się różnić od wartości portfela nieruchomości, który zostanie określony w finalnym raporcie o posiadanych przez Emitenta nieruchomościach. Finalny raport będzie także zawierał wartość portfela nieruchomości z uwzględnieniem korekty wartości nieruchomości o obciążenie służebnością na rzecz Seniorów.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż wzrost wartości portfela nieruchomości (bez uwzględnienia korekty wartości nieruchomości o obciążenie służebnością na rzecz Seniora) wskutek aktualizacji wycen nieruchomości może mieć istotny wpływ na sytuację ekonomiczną i wyniki finansowe Emitenta.


W dniu 16 marca 2020 r. Emitent wskazał, iż rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie może mieć wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju Emitenta. Zarząd Spółki mimo dołożenia należytej staranności nie jest w stanie obecnie oszacować skutków powyższego na wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju Emitenta. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, będą one upubliczniane w raportach bieżących w systemie ESPI.

Powyższa informacja została opublikowana ze względu na fakt, iż rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie może mieć wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju Emitenta.


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 opublikowanego w dniu 4 marca 2020 r. w systemie ESPI, poinformował, iż w dniu 16 marca 2020 r. otrzymał od firmy doradczej Szybko.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie raport końcowy zawierający aktualizacje wycen 200 najstarszych nieruchomości (licząc od daty zawarcia umowy) posiadanych przez Emitenta.

Z otrzymanego raportu wynikało, iż nastąpił wzrost wartości portfela 200 najstarszych nieruchomości posiadanych przez Emitenta (bez uwzględnienia korekty wartości nieruchomości o obciążenie służebnością na rzecz Seniorów) o kwotę 13.898.848,00 zł. Obecna wartość rynkowa tych 200 nieruchomości (według firmy doradczej Szybko.pl Sp. z o.o.) to 60.039.326,00 zł.

Natomiast wartość portfela 200 najstarszych nieruchomości (licząc od daty zawarcia umowy) posiadanych przez Emitenta z uwzględnieniem korekty wartości nieruchomości o obciążenie służebnością na rzecz Seniorów wzrosła o kwotę 7.795.358,07 zł. Obecna wartość tych 200 nieruchomości skorygowana o obciążenie służebnością na rzecz Seniorów (według firmy doradczej Szybko.pl Sp. z o.o.) to 31.417.201,07 zł.

Aktualizacja wyceny portfela nieruchomości obejmowała najstarszych 200 nieruchomości (licząc od daty zawarcia umowy) nabytych przez Spółkę w okresie od 2009 r. do końca 2018 r.. Wzrost wartości portfela nieruchomości znajdującego się w posiadaniu Emitenta wynika ze znaczącego wzrostu cen nieruchomości na rynku.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż wzrost wartości portfela 200 najstarszych nieruchomości wskutek aktualizacji wycen nieruchomości może mieć istotny wpływ na sytuację ekonomiczną i wyniki finansowe Emitenta.


W dniu 20 marca 2020 r. Emitent opublikował raport roczny za rok 2019.

W powyższym raporcie Zarząd Emitenta wskazał, iż: „Fundusz Hipoteczny DOM S. A. nadal pozostaje liderem rynku hipoteki odwróconej i rent dożywotnich w Polsce. Zgodnie ze strategią przyjętą w 2017 roku, w 2019 roku kontynuowaliśmy stopniowe powiększania naszego portfela umów (nieruchomości), przy jednoczesnym dbaniu o zachowanie równowagi finansowej. Ze względu na mniejszą od przewidywanej liczby uwolnionych nieruchomości musieliśmy posiłkować się wsparciem finansowym ze strony naszego wiodącego akcjonariusza - Total FIZ. Nadal poprawiamy nasze zdolności operacyjne oraz ograniczyliśmy koszty działalności m.in. zmniejszając wydatki reklamowe.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2018 zawarto w Polsce 11,3 tys. umów o dożywocie. Z danych Ministerstwa wynika, że w latach 2009-2018 zawarto w Polsce ponad 80 tysięcy tego rodzaju umów. Skala oraz dynamika wzrostu wskazują na stale rosnący potencjał rynku, na którym działa Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Naszym nadrzędnym celem w kontekście rynku staje się profesjonalizacja usługi rent dożywotnich, umów o dożywocie i hipoteki odwróconej.

Obserwując sygnały płynące z zagranicy, przede wszystkim dynamiczny rozwój rynku brytyjskiego, dostrzegamy potencjał wzrostu rynku rent dożywotnich i hipoteki odwróconej w całej Unii Europejskiej, w tym oczywiście w Polsce.

Pozytywny trend wzrostu cen nieruchomości na rynku wtórnym znalazł odzwierciedlenie w naszej działalności. Wzrost cen transakcyjnych oraz aktualizacja portfela umów, której dokonaliśmy już po zamknięciu okresu bilansowego wskazują, że w bieżącym roku 2020 wykażemy znaczący przyrost przychodów i zysku.

W oparciu o ocenę naszego modelu finansowego i operacyjnego oraz obecny stan wtórnego rynku nieruchomości przewidujemy poprawę wyników Funduszu Hipotecznego DOM, zarówno w ujęciu bilansowym, jak i gotówkowym.”

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie rocznym za 2019 r.


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 20 marca 2020 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy była regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego ("Weksel") zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 19 marca.

Zgodnie z umową Weksel będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 20 grudnia 2020 r. Powyższa umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.2. Realizacja celów emisji

Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 13-03-2020 r. – Raport miesięczny za luty 2020 roku

• Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 20-03-2020 r. – Raport Roczny za rok 2019


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 04-03-2020 r. – Aktualizacja wartości portfela nieruchomości

• Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 16-03-2020 r. – Wpływ koronawirusa na działalność Emitenta

• Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 16-03-2020 r. – Otrzymanie raportu końcowego dotyczącego aktualizacji wartości części portfela nieruchomości

• Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 22-03-2020 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej


4. Kalendarz inwestora dotyczący kwietnia 2020 r.

• Do 14.05.2020 r. - publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2020 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »