Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za sierpień 2016 - raport 38

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za sierpień 2016 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w sierpniu 2016 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.


W obszarze prac nad suplementem diety 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

Reklama

Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do Strategii Spółki na lata 2012-2015 opublikowanej w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r. oraz komunikatu dotyczącego istotnej informacji dot. wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności opublikowanego w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2016 z 18.07.2016 r. poinformował, że Spółka otrzymała od Komisji Europejskiej odpowiedź na przedłożone przez Spółkę odpowiedzi dot. wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności. Sprzeciw zgłoszony przez jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej Niemcy wobec wprowadzenia do obrotu suplementu diety opartego na 1-MNA zgodnie z art. 6 ust. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. został podtrzymany. Wobec podtrzymania sprzeciwu, w dniu 2 sierpnia 2016 r. Pharmena zwróciła się do Komisji Europejskiej o przekazanie wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności do dodatkowej oceny naukowej na szczeblu europejskim przez Stały Komitet ds. Środków Spożywczych przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA, zgodnie z art. 7 oraz art. 13 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r.

Równocześnie Spółka informuje, że żaden z pozostałych 26 krajów członkowskich Unii Europejskiej nie wniósł sprzeciwu do wniosku, tym samym nie widząc przeszkód wobec wprowadzenia do obrotu suplementu diety opartego na 1-MNA.

Spółka pragnie podkreślić, że nie podziela stanowiska niemieckiego urzędu o braku wystarczających danych, dotyczących długoterminowej historii spożycia 1-MNA i z tym związanego bezpieczeństwa stosowania.

Spółka pragnie również podkreślić, iż dawka, zaproponowana dla przyszłego suplementu diety, w trakcie procedowana z wnioskiem przed brytyjską Food Standards Agency, została wyznaczona z zachowaniem podwyższonej wartości marginesu narażenia _Margin of Exposure, MOE = 300, rekomendowanej dla nowych składników żywności, dla których dostępna jest ograniczona ilość danych, dotycząca historii spożycia. Spółka przedłożyła ponadto szereg danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania 1-MNA w dawce 58 mg będących przedmiotem oceny, w tym wyniki badań klinicznych fazy II dla znacznie wyższych dawek 90 mg oraz 270 mg, potwierdzające, że preparat w stosowanych dawkach był bezpieczny i dobrze tolerowany. Wobec powyższego w opinii Spółki, pozytywnie zaopiniowana przez Food Standard Agency dawka 58mg 1-MNA jest bezpieczna i uwzględnia fakt braku historii długoterminowego spożycia.

W dniu 19 sierpnia Spółka otrzymała od Komisji Europejskiej informację o przekazaniu wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności do dodatkowej oceny naukowej na szczeblu europejskim przez Stały Komitet ds. Środków Spożywczych przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA, zgodnie z art. 7 oraz art. 13 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. Komisja Europejska wyznaczyła Urzędowi EFSA termin na dokonanie dodatkowej oceny naukowej wniosku do dnia 31 marca 2017 r.

Suplement diety zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej _naturalnej_ prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.

Pozytywne przeprowadzenie procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, zgodnie z przepisami art. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r., umożliwi wprowadzenie suplementu diety 1-MNA na rynki krajów Unii Europejskiej.


Emitent w dniu 12 sierpnia 2016 r. opublikował raport za II kwartał 2016 r. zawierający wybrane dane finansowe jednostkowe, jak i skonsolidowane.

Emitent od 2014 r. dokonał zmiany w prezentacji przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą dermokosmetyków polegającej na zmianie alokacji części kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Obecnie wszystkie koszty związane ze sprzedażą dermokosmetyków (w tym m.in. wynagrodzenia przedstawicieli medycznych) prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozycji koszty sprzedaży. Natomiast w pozycji koszty ogólnego zarządu znajdują się wyłącznie koszty związane z wynagrodzeniem zarządu, kosztami wynajmu i utrzymania biura, opłatami patentowymi, kosztami związanymi z pozostałymi liniami biznesowymi (tj. z projektem leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA oraz z suplementem diety 1-MNA) oraz inne koszty związane z ogólną działalnością Emitenta. Nowy sposób prezentacji ma na celu przedstawianie wyników finansowych w podziale na poszczególne linie biznesowe Emitenta.

W II kwartale 2016 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie o 9,13% wyższym, niż w II kw. 2015 r., na co miała wpływ wyższa sprzedaż produktów z linii dermena. Spowodowane to było głównie przeprowadzeniem akcji promocyjnej marki dermena w wiodącej sieci aptek (w 2015 roku analogiczna akcja promocyjna została przeprowadzona w I kwartale). Ponadto na przychody w II kwartale 2016 r. miała również wpływ rozpoczęta w maju trzymiesięczna kampania reklamowa dla marki dermena hair care.

Istotny wpływ na wzrost zysku na sprzedaży i zysku na pozostałych pozycjach rachunku zysków i strat oraz na wyższą rentowność w II kwartale 2016 r. osiągniętą na poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat, miały wyższe niż w II kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży produktów z linii dermena przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów marketingowych na poziomie z II kwartału 2015 r..

Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze dermokosmetyków jest rentowna na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Natomiast działalność Grupy w obszarze badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA oraz w obszarze wdrożenia na rynek suplementu diety (opartego na 1-MNA) generuje obecnie wyłącznie koszty, które są znaczącym wydatkiem z punktu widzenia pozycji finansowej Grupy Kapitałowej i w konsekwencji powodują, że Grupa Kapitałowa na poziomie skonsolidowanym wykazuje ujemną rentowność.

W II kwartale 2016 r. wpływ na wzrost przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową Emitenta miała wyższa sprzedaż dermokosmetyków, w szczególności produktów z linii dermena.

Jednocześnie w II kwartale 2016 r. wydatki związane z prowadzeniem badań nad lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA były niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co również miało wpływ na niższą stratę z działalności operacyjnej, niż w II kwartale 2015 r..

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za II kwartał 2016 r.


W dniu 18 sierpnia 2016 r. została wypłacona dywidenda za rok 2015 w kwocie 1.055.406,24 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć złotych, 24/100). Natomiast kwota 1.645.529,59 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 59/100) została przekazana na kapitał zapasowy.

Dywidenda na 1 (jedną) akcję wyniosła 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) brutto. Dywidendę otrzymali akcjonariusze, który na koniec dnia 4 sierpnia 2016 r. (dzień ustalenia prawa do dywidendy) posiadali akcji Emitenta. Podstawą prawną do wypłaty dywidendy była uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r. o podziale zysku za rok 2015 r.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosiła 8.795.052 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego.


W dniu 24 sierpnia 2016 r. Emitent dokonał podwyższenia kapitału o 250.000 USD (poprzez emisję 2.500 nowych akcji) w spółce zależnej Cortria Corporation (USA). Podwyższenie jest finansowane ze środków własnych Emitenta, pozyskanych z emisji akcji serii D. Środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Cortria Corporation.

Cortria Corporation jest niepubliczną spółką farmaceutyczną z siedzibą w USA, która prowadzi badania kliniczne koncentrujące się wokół opracowania bezpiecznych i dobrze tolerowalnych leków mających na celu leczenie chorób sercowo-naczyniowych, a zwłaszcza miażdżycy.


Ponadto, w sierpniu 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.2. Realizacja celów emisji

W sierpniu 2016 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki głównie na bieżącą działalność operacyjną.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 34/2016 z dnia 12-08-2016 r. – PHARMENA S.A. - Raport za II kwartał 2016 r.

• Raport bieżący nr 35/2016 z dnia 12-08-2016 r. – Raport miesięczny za lipiec 2016

• Raport bieżący nr 36/2016 z dnia 18-08-2016 r. – Dokonanie wypłata dywidendy za rok 2015

• Raport bieżący nr 37/2016 z dnia 25-08-2016 r. – Podniesienie kapitału w Cortria Corporation


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 02-08-2016 r. – Wystąpienie o dodatkową ocenę wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności

• Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 19-08-2016 r. – Dodatkowa ocena wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności przez EFSA do dnia 31 marca 2017 r.4. Kalendarz inwestora dotyczący września 2016 r.

Do 14.10.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2016 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »