Reklama

DEPEND (DEP): RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 R.

1. Dane organizacyjne Spółki

Reklama


Nazwa firmy Depend Spółka Akcyjna

Forma prawna Spółka Akcyjna

Siedziba Ul. Duchnicka 3

01-796 Warszawa

Telefon +48 22 300 04 30

Fax +48 22 300 04 78

e-mail biuro@depend.pl


Strona www www.depend.pl


Sąd rejestrujący Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000362199

REGON 141418687

NIP 525-245-16-21


2. Kapitał


Kapitał zakładowy spółki wynosi 649.000 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

925.000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 92.500 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych);

565.000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 56.500 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych)

3. Organy zarządzające i kontrolne


Zarząd Spółki jest trzyosobowy. Aktualnie Członkami Zarządu są:

Henryk Kluba - Prezes Zarządu

Łukasz Baranowski - Wiceprezes Zarządu

Paweł Penkala - Wiceprezes Zarządu


Rada Nadzorcza Spółki jest sześcioosobowa. Aktualnie Członkami Rady Nadzorczej są:

Włodzimierz Krawczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Wojcieszuk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jadwiga Krawczyk - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Szcześniak - Członek Rady Nadzorczej

Marian Zbierski - Członek Rady Nadzorczej

Dorota Kamińska - Członek Rady Nadzorczej


4. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Emitenta


Pozycje I kwartał 2011 I kwartał 2010

Przychody netto ze sprzedaży 16 811,54 13 862,79

Zysk/strata ze sprzedaży - 153 160,37 -10 074,34

Zysk/strata z działalności operacyjnej - 153 159,58 -10 074,34

Zysk/strata brutto - 153 159,67 -10 073,51

Zysk/strata netto - 153 159,67 -10 073,51

Stan na 31.03.2011 w PLN Stan na 31.03.2010 w PLN

Kapitał własny 871 412,59 503 450,84

Należności długoterminowe 0 0

Należności krótkoterminowe 419 536,33 260 719,00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 704 654,72 310 470,61

Zobowiązania długoterminowe 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 547 988,39 74 860,77

Amortyzacja 0 0

5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wynik oraz komentarz odnośnie realizacji prognoz na 2011 rok


Działania Zarządu Spółki w sprawozdawanym okresie nacelowane były przede wszystkim na staranne przygotowanie imprez planowanych do zrealizowania w 2011 r. oraz ekspansywne prace mające na celu sfinalizowanie nabycia praw do znaku towarowego, nazwy i scenariusza wydarzenia Rage-Race. Finalne przejęcie Rage-Race nastąpiło w styczniu 2011 r. Dla zrealizowania tego celu Spółka zdecydowała się na emisję 565.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 56.500 zł. Emisja ta została sfinalizowana w marcu 2011 roku.

Zarząd Spółki w I kwartale 2011 r. konsekwentnie realizował cele założone w dokumencie informacyjnym. Jako, że imprezy będące generatorem przychodów firmy planowane są na późniejsze okresy bieżącego roku, głównym zadaniem było staranne ich przygotowanie z punktu widzenia prawnego, organizacyjnego i logistycznego.

Wprowadzenie Depend S.A. na rynek publiczny, zrealizowane w końcu 2010 roku, spowodowało konieczność przeprowadzenia działań adaptacyjnych we wszelkich dziedzinach działań firmy. Przygotowania te nie były nakierowane na kreowanie jednorazowych zysków z incydentalnej sprzedaży, lecz wypracowanie poziomu gwarantującego uzyskanie trwałej pozycji na rynku. Prowadzone projekty takie jak: MTM Moto, Wojna Północ Południe oraz - nowo nabyty - Rage-Race, a także specjalistyczne portale społecznościowe, takie jak: "Twoja Fura", "Spojler", "4 Tuning", musiały zostać dostosowane do osiągnięcia przez nie jakości gwarantującej trwały, a nie jednorazowy, znaczący udział w rynku.

Innymi słowy Zarząd Depend S.A. koncentrował się na realizacji celów dalekosiężnych, które, choć pracochłonne i kosztowne, pozwoliły firmie od początku 2011 roku uzyskać uprzywilejowaną pozycję na rynku, przez wykreowanie jakości i przemyślanych narzędzi, gwarantujących docenienie przez rynek ich profesjonalizmu i atrakcyjności.

Pamiętać należy, że specyfiką działań długofalowych Depend S.A. jest organizowanie cyklicznych imprez masowych o charakterze hobbystycznym i specjalistycznym. W swej naturze cykliczność tych zdarzeń jest zamykana w okresach rocznych, więc I kwartał roku jest zawsze otwarciem cyklu rocznego połączonym z intensywnym przygotowywaniem imprez na rok bieżący.

Wyniki finansowe, które Emitent osiągnął w I kwartale 2011 roku nie są zatem zaskoczeniem dla Zarządu oraz powodem do obaw o przyszłą sytuację finansową Emitenta. Wręcz przeciwnie, pozwalają one przewidywać, że prognozy o których Emitent informował w dokumencie Informacyjnym zostaną co najmniej dotrzymane. Przychody ze sprzedaży osiągnięte w I kwartale roku 2011 wyniosły ok. 17 tys. zł wobec ok. 13 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Strata na działalności operacyjnej była wartością spodziewaną ze względu na wspomnianą wcześniej sezonowość przychodów i konieczność ponoszenia znacznych kosztów przygotowawczych w okresie przed realizacją projektów.


6. Informacje na temat aktywności emitenta w okresie objętym raportem


Jak wspomniane zostało w punkcie poprzednim, głównym nastawieniem Zarządu w I kwartale 2011 roku było staranne dostosowanie realizowanych i planowanych do realizacji projektów do rosnących wymagań rynku i aspiracji firmy. Do zadań szczegółowych, realizowanych przez firmę w I kwartale 2011 r., należały:

A. Wdrożenie nowej koncepcji projektu Wojna Północ - Południe. Jako że projekt prowadzony jest z sukcesem od pewnego czasu, przyszedł czas na wprowadzenie zmian mających na celu zwiększenie jego atrakcyjności, tak dla uczestników, jak i dla publiczności, a co za tym idzie, poziomu opłacalności jego realizacji. Ze szczegółami nowej - odświeżonej formuły można zapoznać się na stronie: www.wojnapp.pl

B. Wdrożenie nowej formuły MTM Moto Show. Jako impreza rozrywkowo-targowa otrzyma ona nową atrakcyjną oprawę, w zdecydowany sposób podnoszący jej ekonomiczne znaczenie dla akcjonariuszy Depend S.A. Szczegóły na stronie: www.mtmoto.com

C. Przejęcie i wdrożenie nowo nabytego projektu Rage-Race. Szczegóły do wglądu na stronie: www.rage-race.pl. 25 marca 2011 r. odbyła się impreza inicjująca wydarzenie - p.n. Before / Alter Party. W imprezie uczestniczyło około 300 starannie wyselekcjonowanych gości reprezentujących środowiska opiniotwórcze, które włączą się czynnie w nagłośnienie i odpowiednią oprawę medialną wydarzenia.

D. Z uwagi na fakt, że w każdy z realizowanych projektów zaangażowane są różne grupy partnerów, wdrożone zostały szczegółowe zasady współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem jednolitości koncepcji i odpowiedzialności stron.

E. Wypracowane i wprowadzone w życie zostały metody pozyskiwania sponsorów, wraz z jasną listą pożytków, na jakie mogą oni liczyć przez uczestnictwo w imprezach w takim charakterze.

F. Przedsięwzięcia, będące specjalnością firmy Depend S.A., aby zapewnić swój sukces, muszą być odpowiednio nagłośnione medialnie. Bez odpowiednich patronów medialnych efekty uzyskane z realizacji projektów byłyby połowiczne. Właściwa informacja, przekazana w odpowiedni sposób i przez właściwe kanały, jest jednym z ważniejszych elementów otoczenia projektu. Depend S.A. aktualnie finalizuje pozyskiwanie odpowiednich patronów medialnych. Depend S.A. nie zaniedbywała również istniejących, a będących w jej posiadaniu, specjalistycznych portali społecznościowych, grupujących szerokie rzesze hobbystów oddanych szeroko rozumianej motoryzacji. Portale te to: www.spojler.com.pl , www.twojafura.pl i www.4tuning.com.pl. Są one na bieżąco starannie administrowane i ulepszane.

G. Kontynuowano intensywne prace przy wizjach lokalnych miejsc zaplanowanych do realizacji projektów.


7. Oświadczenie Zarządu


Zarząd Depend S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Depend S.A., oraz jej wynik finansowy.

Osoby reprezentujące spółkę:
HENRYK KLUBA - PREZES ZARZĄDU

Dowiedz się więcej na temat: R. | PARTEX | NewConnect | I kwartał

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »