Reklama

FINTECH (FTH): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Fintech S.A. oraz zmian statutu Spółki, w tym zmiany firmy na Fintech S.A. - raport 2

Zarząd Fintech S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian statutu Spółki, na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz na podstawie oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, tj. dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

Reklama


Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zmiany Statutu. Statut Spółki został również zmieniony na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmieniono § 2, § 6 i § 7 Statutu Spółki.


Po dokonaniu rejestracji podwyższenia przez Sąd kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.035.739,69 zł. (słownie: osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) i dzieli się na 73.052.179 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,11 zł. (słownie: jedenaście groszy) każda akcja, na co składa się:

a) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. ,

b) 248.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. ,

c) 218.360 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł.,

d) 273.640 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł.,

e) 9.000.000 akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. , uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji serii D przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

f. 63.112.179 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 6.942.339,69 zł.

.

Spółka informuje, że ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 82.052.179 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) głosów.


Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany § 2, § 6 i § 7 Statutu Spółki. W związku z powyższym Spółka przedstawia w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający następujące zmiany:

1) § 2 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Silesia One Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu: Silesia One S.A.


Nowe brzmienie:

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Fintech Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu: Fintech S.A.


2) § 6 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:

1) PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

2) PKD 69.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

3) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,

4) PKD 64.30.Z – Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji,

5) PKD 64.91.Z – Leasing finansowy,

6) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,

7) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

8) 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

9) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

10) PKD 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,

11) PKD 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,

12) PKD 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

13) PKD 66.30. Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami,

14) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

15) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

16) PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

17) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

18) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe,

19) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

20) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

21) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

22) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,

23) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

24) PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

25) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

26) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

27) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu


Nowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:

1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

2) PKD 61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

3) PKD 61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;

4) PKD 61.3 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;

5) PKD 61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;

6) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;

7) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

8) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

9) PKD 62.09 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

10) PKD 63.11 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

11) PKD 63.12 - Działalność portali internetowych;

12) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

13) PKD 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

14) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane

15) PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;

16) PKD 95.12 - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.


3) § 7 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.400 (sto trzy tysiące czterysta) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych),

b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),

c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),

d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy).

3. (uchylony).


Nowe brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.035.739,69 zł (osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych),

b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),

c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),

d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy),

e. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji serii D przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

f. 63.112.179 (sześćdziesiąt trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć)akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 6.942.339,69 zł. (sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).

3. (uchylony).Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Karpiński - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »