EFICOM (EFI): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w statucie - raport 27

Zarząd EFICOM S.A. niniejszym informuje, że w dniu 7 października 2014 roku sąd rejestrowy dokonał w rejestrze przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego EFICOM S.A. w drodze emisji akcji imiennych serii F oraz następujące modyfikację Statutu Spółki: zmieniono: §7 ust. 1-4, §24, §31, §33 oraz dodano: §7 ust. 5 I 6.


Przed zmianą § 7 miał następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.060.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.160.000 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) już i dzieli się na:

Reklama

a) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,

b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0.20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,

c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0.20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,

d) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0.20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,

f) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion tysięcy) i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od F-0000001 do F-1500000 o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda,

2. Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 900.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich przyznaje 2 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.


Treść § 7 po zmianie brzmi:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.493.272,80 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100) i dzieli się na:

a) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,

b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,

c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,

d) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,

e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,

f) 3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

2. Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 900.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich przyznaje 2 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.

5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom:

 Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305,

 Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156,

 Marcinkowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz

 Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035

(zwanym łącznie „Uprawnionymi Akcjonariuszami”).

6. Uprawnienia osobiste wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestana być akcjonariuszami Spółki.


Przed zmianą § 24 miał następującą treść:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5 lat.


Treść § 24 po zmianie brzmi:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych w następujący sposób:

- Annie Nietykszy przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;

- Krzysztofowi Kaczorowskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;

- Marcinowi Bąkowskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;

- Tomaszowi Stępskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;

- Uprawnionym Akcjonariuszom przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej wspólnie wybranego przez Uprawnionych Akcjonariuszy zwykłą większością głosów.

2. Z ważnych przyczyn członka Rady Nadzorczej może również odwołać Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5-letnią kadencję.


Przed zmianą § 31 miał następującą treść:

1. Zarząd składa się od 1 do 4 osób.

2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia.

3. Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.


Treść § 31 po zmianie brzmi:

1. Zarząd składa się od 2 do 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

3. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat.


Przed zmianą § 33 miał następującą treść:

Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu reprezentują spółkę jednoosobowo, w przypadku pozostałych Członków Zarządu Spółkę reprezentują, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.


Treść § 33 po zmianie brzmi:

Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządów działających łącznie.Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 7 466 364.


W załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki.


Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 5) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Katarzyna Nietyksza - Prezes Zarządu
Krzysztof Kaczorowski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »