Reklama

DOMLEK (DLK): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze... - raport 35/2021

Zarząd Spółki DOM LEKARSKI S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 528.321,50 zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 2.066.821,50 zł (dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 1.538.500 zł (jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję 3.077.000 (trzech milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii F, oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

Reklama

Na dzień niniejszego raportu (po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego) kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.066.821,50 zł (dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 4.133.643 (cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A,

 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B,

 40.013 (czterdzieści tysięcy trzynaście) akcji na okaziciela serii C,

 16.630 (szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) akcji na okaziciela serii E, oraz

 3.077.000 (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji ujawnionych w KRS wynosi 4.133.643 (cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy).

Jednocześnie z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja wskazanych poniżej zmian Statutu Spółki dokonanych na mocy uchwał nr 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021 i 11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki:


1. § 7 Statutu:

Było:

㤠7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 528.321,50 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 700000 (słownie: siedemset tysięcy) oraz na

 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 300000 (słownie: trzysta tysięcy) oraz na

 40.013 (słownie: czterdzieści tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 40013 (słownie: czterdzieści tysięcy trzynaście) oraz na

 16.630 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 16.630 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści).

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2013r.

8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

9. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2020r.”.


Jest:

㤠7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.066.821,50 zł (dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 700000 (siedemset tysięcy) oraz na

 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (jeden) do 300000 (trzysta tysięcy) oraz na

 40.013 (czterdzieści tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 40013 (czterdzieści tysięcy trzynaście) oraz na

 16.630 (szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 16.630 (szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) oraz na

 3.077.000 (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 3077000 (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy).

2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.

4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”.


2. § 14 ust. 1 Statutu:

Było:

㤠14

1. Zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków.”

Jest:

㤠14

1. Zarząd spółki liczy od jednego do czterech członków.”.


3. § 15 Statutu:

Było:

㤠15

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego – wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.”


Jest:

㤠15

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego – wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.”.


4. § 19 Statutu:

Było:

㤠19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem wyłącznego prawa Dariusza Piotrowskiego i Dariusza Kuligowskiego jako akcjonariuszy - Założycieli do powołania jej trzech członków, w ten sposób iż Dariusz Piotrowski ma prawo powołać i odwołać dwóch członków Rady Nadzorczej, a Dariusz Kuligowski ma prawo powołać i odwołać jednego członka Rady Nadzorczej.

4. Pierwszy skład Rady Nadzorczej przekształconej spółki akcyjnej powołany został uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.”.


Jest:

㤠19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4. Pierwszy skład Rady Nadzorczej przekształconej spółki akcyjnej powołany został uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.”.


5. § 27 Statutu:

Było:

㤠27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji serii A.”.


Jest:

㤠27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.”.


O treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 marca 2021 r. Zarząd informował w raporcie EBI nr 29/2021, zaś o treści zmian Statutu w raporcie EBI nr 28/2021.

Tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Lach - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »