Reklama

WOLFSTF (WTF): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz zmian Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki

Zarząd Graphic S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent), informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2.727.500 akcji imiennych serii D oraz zmiany Statutu Spółki.

Reklama


W związku z powyższym, zamianie uległy następujące postanowienia Statutu:


a) § 1 pkt. 3 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

§1

3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

Nowe brzmienie:

§1

3. Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.


b) § 4 pkt. 1.

Dotychczasowe brzmienie:

§ 4. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD: 17.23.Z);

2) Pozostałe drukowanie (PKD: 18.12.Z);

3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD: 18.13.Z);

4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD: 18.14.Z);

5) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD: 18.20.Z);

6) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD: 22.21.Z);

7) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD: 22.22.Z);

8) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD: 22.23.Z);

9) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD: 22.29.Z);

10) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD: 46.4);

11)Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD: 46.7);

12) Transport drogowy towarów (PKD: 49.41.Z),

13) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD: 52.2);

14) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD: 47.8);

15) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami targowiskami (PKD: 47.9);

16) Wydawanie książek (PKD: 58.11.Z);

17) Wydawanie gazet (PKD: 58.13.Z);

18)Pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z);

19) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z);

20)Reklama (PKD: 73.1);

21) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana(PKD: 82.9);

22) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD: 74.10.Z);

23) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD: 77.33); 24)Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana(PKD: 96.09.Z).


Nowe brzmienie:

§ 4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,

2) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,

3) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

4) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,

5) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

6) PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,

7) PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,

8) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,

9) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

10) PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,

11) PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,

12) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,

13) PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport,

14) PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,

15) PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

16) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,

17) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,

18) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

20) PKD 73.1 Reklama,

21) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

22) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

23) PKD 77.33 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

24) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

25) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

26) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

27) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;

28) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

29) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

30) 43.31.Z Tynkowanie;

31) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;

32) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;

33) 43.34.Z Malowanie i szklenie;

34) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

35) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;

36) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;

37) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;

38) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;

39) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;

40) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

41) 63.12.Z Działalność portali internetowych;

42) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;

43) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

44) 66.11.Z Zarządzenia rynkami finansowymi;

45) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

46) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

47) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

48) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

49) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

50) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;

51) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

52) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

53) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

54) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

55) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;

56) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

57) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

58) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

59) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."


c) § 5 pkt. 1 Statutu


Dotychczasowe brzmienie:

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 358.852,70 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 70/100) i dzieli się na 3.588.527 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 3000000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do A 3 000 000,

b) 409100 (czterysta dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 409 100,

c) 179427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 179 427;?


Nowe brzmienie:

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.602,70 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwa złote 70/100) i dzieli się na 6316027 (sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

d) 3000000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do A 3 000 000,

e) 409100 (czterysta dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 409 100,

f) 179427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 179 427;

g) 2727500 (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii D, o numerach D 0 000 001 do D 2 727 500.


Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
MIchał Krzyżanowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »