Reklama

FHDOM (FHD): Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii G1 i zmiany Statutu

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w dniu 22 maja 2020 r. otrzymał informację o dokonaniu w dniu 18 maja 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 11.150,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 111.500 (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset) akcji serii G1 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Reklama

W związku z powyższym, po rejestracji podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. wynosi 878.550,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i składa się z 8.785.500 akcji (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset akcji).


W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, skuteczna stała się zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 878.550,00 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

g) 111.500 (sto jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."


Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 867.400,00 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:

a) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

f) 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”


Informację podano ze względu na rejestrację przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G1 i zmiany Statutu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama