Reklama

MORIZON (MZN): Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian dotyczących Emitenta - raport 25

Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent". "Spółka") informuje, iż otrzymał z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie, datowane na dzień 5 marca 2014 roku, na mocy którego zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców zostały między innymi zmiany Statutu Spółki. Na podstawie powyższego postanowienia Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 2.323.819,70 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewiętnaście 70/100) złotych, w drodze emisji 8.394.441 (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł oraz 14.843.756 (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł.

Reklama


W wyniku dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.573.671,70 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden 70/100) złotych i dzieli się na 35.736.717 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.


Ponadto Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zmiany dokonane w treści Statutu Emitenta.


Dotychczasowe brzmienie § 3 pkt 1 Statutu Emitenta:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.249.852 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na:

a) 9.380.000 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii A;

b) 1.568.520 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela, zwykłych serii B;

c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych, zwykłych serii C;

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Morizon sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Ponadto:

a) Pan Marek Pawlik objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 200.001 do 300.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 220.001 do 260.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;

b) Pan Janusz Drożdż objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 140.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 000.0001 do 140.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;

c) Pan Rafał Goliński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 140.001 do 180.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;

d) Pan Marcin Łodziński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 100.001 do 200.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 180.001 do 220.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;

e) Aramus Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie objęła 466.668 (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 300.001 do 500.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty oraz 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 260.001 do 340.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.


Nowe brzmienie § 3 pkt 1 Statutu Emitenta:


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.573.671,70 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na:

a) 9.380.000 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii A;

b) 1.568.520 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela, zwykłych serii B;

c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych, zwykłych serii C;

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D;

e) 8.394.441 (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

f) 14.843.756 (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych, serii F;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Morizon sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Ponadto:

a) Pan Marek Pawlik objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 200.001 do 300.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 220.001 do 260.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;

b) Pan Janusz Drożdż objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 140.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 000.0001 do 140.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;

c) Pan Rafał Goliński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 140.001 do 180.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;

d) Pan Marcin Łodziński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 100.001 do 200.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 180.001 do 220.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;

e) Aramus Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie objęła 466.668 (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 300.001 do 500.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty oraz 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 260.001 do 340.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;

f) Pan Jarosław Święcicki objął 7.800.920 (siedem milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 638 (sześćset trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 319.000 (trzysta dziewiętnaści tysięcy) złotych, w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

g) Pan Tomasz Święcicki objął 7.042.836 (siedem milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 576 (pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.


Ponadto, Sąd Rejonowy postanowił o wpisie informacji o wniesieniu aportu i określił wartość akcji objętych za aport w wysokości 1.484.375,60 (słownie jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć 60/100) złotych.


Dodatkowo, Sąd Rejonowy postanowił wykreślić funkcję Pana Bolesława Drapella jako Prezesa Zarządu i wpisać funkcję Pana Bolesława Drapella jako Wiceprezesa Zarządu oraz wpisać Pana Jarosława Święcickiego jako Prezesa Zarządu w danych osób wchodzących w skład organu.


Sąd Rejonowy wpisał również zmianę sposobu reprezentacji Zarządu, czyniąc, w przypadku zarządu wieloosobowego reprezentację łączną dwóch członków zarządu lub członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.


Kolejną zmianą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy jest wykreślenie osób wchodzących w skład organu nadzoru: Pana Marka Choim, Pani Agnieszki Mincewicz oraz Pana Wojciecha Czerneckiego i wpisanie odpowiednio: Pana Tomasza Święcickiego, Pana Tomasza Kwiatkowskiego oraz Pana Piotra Bolińskiego w skład Rady Nadzorczej.


Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1, § 3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu
Bolesław Drapella - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »