Reklama

BTCSTUDIO (BTC): Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta - raport 29/2020

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 25 sierpnia 2020 r. wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętymi w dniu 22 czerwca 2020 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Zarejestrowane zmiany Statutu Emitenta obejmują:


a) dodanie do Statutu Emitenta nowego § 7a w następującym brzmieniu:

Reklama


㤠7a

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, o ile nie są zdematerializowane.

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

3. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego albo zniszczenia lub uszkodzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego dokumentu.

4. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 3. wskazuje numery dokumentu utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

5. Niezwłocznie po publikacji ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od publikacji ogłoszenia, Zarząd umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat. Wydanie duplikatu następuje za zwrotem kosztów jego sporządzenia i ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. W przypadku dematerializacji akcji wyemitowanych przez w związku z kodeksem spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Spółkę.”


b) zmianę ust. 2 w §12 Statutu Emitenta:


Poprzednia treść ust. 2 w §12 Statutu Emitenta brzmiała następująco:


„2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.”


W wyniku rejestracji zmian Statutu Emitenta ust. 2 w §12 Statutu Emitenta otrzymał nowe, następujące brzmienie:


„2. Prezesa Zarządu powołuje akcjonariusz Mobilum Limited, pod warunkiem posiadania przez niego akcji, stanowiących co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki. W przypadku braku spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu powyżej Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.”


c) dodanie do Statutu Emitenta nowego ust. 12 w § 12 w następującym brzmieniu:


„12. W razie, gdy mandat Prezesa Zarządu wygaśnie, bez względu na przyczynę tego wygaśnięcia, Mobilum Limited o ile będzie posiadało co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, zobowiązany jest do powołania nowej osoby w to miejsce, w terminie 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia w tej sprawie od Zarządu Spółki. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uprawnienie do powołania takiego Prezesa Zarządu przechodzi na Radę Nadzorczą.”


d) zmianę §14 Statutu Emitenta:


Poprzednia treść §14 Statutu Emitenta brzmiała następująco:


„§14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”


W wyniku rejestracji zmian Statutu Emitenta §14 Statutu Emitenta otrzymał nowe, następujące brzmienie:


„§14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

1. Prezes Zarządu samodzielnie jednoosobowo;

2. Pozostali członkowie Zarządu - wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem;

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”


e) zmianę ust. 1 w §16 Statutu Emitenta:


Poprzednia treść ust. 1 §16 Statutu Emitenta brzmiała następująco:


„1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.”


W wyniku rejestracji zmian Statutu Emitenta ust. 1 w §16 Statutu Emitenta otrzymał nowe, następujące brzmienie:


„1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.”


Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Smarzewski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »