Reklama

NWAI (NWA): Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki oraz treść tekstu jednolitego statutu - raport 14/2020

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: NWAI, Spółka), stosownie do postanowień § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po doręczeniu Spółce w dniu 14 października 2020 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08 października 2020 roku, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 października 2020 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu zmiany statutu NWAI polegającej na:

zmianie § 6 ust. 1 statutu Spółki;

Reklama

dodaniu do statutu Spółki § 7b dotyczącego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 194.013,00 zł, udzielonego na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 roku;

dodaniu do statutu Spółki § 7c dotyczącego ustalenia łącznej wysokości kapitału docelowego na kwotę 921.591,00 zł;

zmianie § 33 statutu Spółki.


Dotychczas obowiązujące postanowienie § 6 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

㤠6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;

2) PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;

3) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

4) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;

5) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

7) PKD 64.1 Pośrednictwo pieniężne;

8) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;

9) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;

10) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; --

11) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;

12) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

13) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;

14) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

15) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;

16) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

17) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

18) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

19) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

20) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

21) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

22) PKD 73.1 Reklama;

23) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

24) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

25) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”


zostało zmienione poprzez uchylenie pkt 4)-6), 8) oraz 20), a § 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymał nowe, jednolite brzmienie nieobejmujące swoją treścią przedmiotów działalności objętych dotychczasowymi pkt 4)-6), 8) oraz 20):

㤠6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;

2) PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;

3) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

4) PKD 64.1 Pośrednictwo pieniężne;

5) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;

6) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-

7) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;

8) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

9) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;

10) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

11) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;

12) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

13) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

14) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

15) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

16) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

17) PKD 73.1 Reklama;

18) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

19) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

20) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”


Po §7a statutu Spółki, dodano nowe §§ 7b oraz 7c, w następującym brzmieniu:

„§7b

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 194.013,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzynaście złotych), w drodze jednego podwyższenia kapitału zakładowego w graniach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 194.013 sztuk.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do wyemitowania akcji serii M w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wygasa wraz z upływem terminu określonego w § 7a ust. 2 Statutu Spółki.

3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

4. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym nastąpi ich emisja.

5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M w całości.

6. Zarząd jest upoważniony do:

a) określenia ostatecznej liczby akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej;

b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M na poziomie nie niższym niż 50 złotych bez zgody Rady Nadzorczej;

c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji serii M oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;

d) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

e) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 7c

W związku z udzielonym Zarządowi w § 7a upoważnieniem do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 727.578,00 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) oraz udzielonym w § 7b upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 194.013,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzynaście złotych), łączna wysokość kapitału docelowego Spółki wynosi 921.591,00 zł (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).”


Dotychczas obowiązujące postanowienie § 33 statutu Spółki w brzmieniu:

㤠33

1. Sposób przeznaczenia zysku netto określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,

2) dywidendę dla akcjonariuszy.

4. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

5. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.”


zostało zmienione poprzez uchylenie ust. 5, a § 33 statutu Spółki otrzymał nowe, ujednolicone brzmienie nieobejmujące swoją treścią uchylonego ust. 5:

㤠33

1. Sposób przeznaczenia zysku netto określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,

2) dywidendę dla akcjonariuszy.

4. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.”Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany § 6 ust. 1 oraz § 33, jak również dodane §§ 7b oraz 7c stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”Osoby reprezentujące spółkę:
Mateusz Walczak - Prezes Zarządu
Magdalena Graca - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »