Reklama

COLUMBUS (CLC): Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu - raport 26

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 10 lipca 2018 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 9 lipca 2018 roku wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętymi w dniu 8 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 22/05/2018.

Poniżej dotychczasowe i zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy brzmienie zmienianych postanowień statutu.

Reklama


a) § 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

Ӥ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.

4. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: STIGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku STIGROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.

5. Założycielami Spółki są:

1) ŁUKASZ MALETZ,

2) PIOTR RURARZ.”

otrzymał następujące brzmienie:

㤠4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno – prawnych.”


b) § 7 ust. 7 pkt 3) o dotychczasowym brzmieniu:

„3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”

otrzymał następujące brzmienie:

„3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym.”


c) § 12 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„§12

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej określa liczbę członków pierwszego Zarządu pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej. Wynagrodzenie członków Zarządu pierwszej kadencji ustala Rada Nadzorcza.

3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.

4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa wynagrodzenie członków Zarządu.

5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

7. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.”

otrzymał następujące brzmienie:

„§12.

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.

3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.

4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Członków Zarządu.

5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.

6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.”


d) w § 16 o dotychczasowym brzmieniu:

㤠16

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład Pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków Rady Nadzorczej określany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.

3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”


Skreślono § 16 ust. 3 Statutu i po przenumerowaniu kolejnych ustępów nadano im brzmienie:

㤠16

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”


e) § 17 ust.1 o dotychczasowym brzmieniu:

㤠17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to Pierwszej Rady Nadzorczej, w której funkcje członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej.

otrzymał następujące brzmienie:

㤠17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.”


f) § 18 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia.”

otrzymał następujące brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Tryb zwołania i sposób podejmowania uchwał w przypadkach nagłych określa Regulamin Rady Nadzorczej.”


g) w § 18 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu siedmiu dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymał następujące brzmienie:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”


h) w § 19 ust. 2 Statutu dodano się pkt p) i nadano mu następujące brzmienie:

„p) udzielanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z wyjątkiem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”


i) w § 28 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 28 ust. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.”

otrzymał następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”


k) dodano § 31 Statutu w brzmieniu:

㤠31

1. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: Stigroup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku Stigroup Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.

2. Założycielami Spółki są:

1) Łukasz Maletz,

2) Piotr Rurarz.”


Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Dawid Zieliński - Prezes Zarządu
Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »