BGE (BGE): Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki - raport 2

Zarząd BGE S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 stycznia 2015r., zgodnie z którym do prowadzonego dla spółki rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostały zmiany Statutu Spółki.


Przedmiotem zmiany były § 3 oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

Reklama


㤠3

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.”


㤠6 ust. 1

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:

1) PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,

2) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,

3) PKD 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych,

4) PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,

5) PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

6) PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

7) PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,

8) PKD 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,

9) PKD 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,

10) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

11) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,

12) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,

13) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,

14) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,

15) PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,

16) PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,

17) PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

18) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

19) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

20) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

21) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

22) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

23) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

24) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

25) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

26) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

27) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

28) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

29) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

30) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

31) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

32) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

33) PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

34) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

35) PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,

36) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

37) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

38) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,

39) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

40) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

41) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

42) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

43) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,

44) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

45) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

46) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

47) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

48) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

49) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

50) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

51) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

52) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

53) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

54) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

55) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,

56) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

57) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

58) PKD 46.76 Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

59) PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,

60) PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,

61) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,

62) PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,

63) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,

64) PKD 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

65) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,

66) PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,

67) PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,

68) PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,

69) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

70) PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,

71) PKD 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,

72) PKD 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

73) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

74) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,

75) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,

76) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

77) PKD 43.31.Z Tynkowanie,

78) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

79) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

80) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

81) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

82) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

83) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

84) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

85) PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

86) PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

87) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

88) PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,

89) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

90) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

91) PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,

92) PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,

93) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,

94) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,

95) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,

96) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

97) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

98) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

99) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

100) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

101) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

102) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

103) PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

104) PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów,

105) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów

106) PKD 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,

107) PKD 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,

108) PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych,

109) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

110) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

111) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

112) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

113) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

114) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

115) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

116) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

117) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

118) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

119) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,

120) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

121) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

122) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

123) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

124) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.


Zarząd BGE S.A. w upadłości układowej informuje, iż siedziba i adres Spółki jest następujący:

BGE S.A. w upadłości układowej

Ul. Mikołowska 29

41-400 Mysłowice.


W załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Konstanty - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW
Dowiedz się więcej na temat: bge[] | postanowienie sądu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »