Reklama

FIGENE (FIG): Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta, zmiany firmy Spółki oraz innych zmian w statucie Spółki

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. (dawniej: GPPI S.A., „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, rejestracji zmian Statutu Spółki („Statut") uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 grudnia 2018 r. („NWZA").

Reklama

Zmiany Statutu objęły w szczególności zmianę firmy Spółki, siedziby oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F oraz serii G. Z dniem 06 czerwca 2019 r. firma Spółki została zmieniona z GPPI S.A. na FIGENE CAPITAL S.A., a siedziba Spółki została zmieniona z Poznania na Warszawę.

Również z dniem 06 czerwca 2019 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 4.715.392,80 zł do kwoty 116.984.408,50 zł, w drodze emisji 1.107.627.350 akcji zwykłych imiennych serii F i 15.062.807 akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyemitowanych na mocy uchwał NWZA nr 4 i 6 z dnia 10 grudnia 2018 roku oraz pozostałych przyjętych na tym walnym zgromadzeniu zmian w statucie Spółki.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji zmiany wynosi 116.984.408,50 zł i dzieli się na 1.169.844.085 akcji po cenie nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmiany wynosi 1.173.544.085 głosów.

Sąd dokonał także rejestracji warunkowego kapitału zakładowego Spółki wynoszącego nie więcej niż 9.400.000,00 zł w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 94.000.000 akcji, które będą wydane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych na mocy Uchwały nr 8 NWZA Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r.

Ponadto, w terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 3.500.000 (kapitał docelowy) w ramach emisji akcji serii I.

Wykaz wszystkich zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 grudnia 2018 r. i zarejestrowanych przez Sąd w dniu 06 czerwca 2019, Emitent przedstawia poniżej:


§2 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„§2

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy skróconej: FIGENE CAPITAL S.A.”


§3 ust. 1 otrzymał nowe następujące brzmienie:


„§3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”


W §4 dodaje się nowy punkt 35, o następującej treści:

„35. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą -82.1.”


§5 ust. 1 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.984.408,50 PLN (sto szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100 PLN) i dzieli się na:

a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co dogłosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),

c) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),

d) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),

e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),

f) 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F, o numerach od 1 do 1.107.627.350.

g) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem).”


Po §5 dodaje się §51, w brzmieniu:

„§51

1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 3.500.000 złotych (trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) (kapitał docelowy) w ramach emisji akcji serii I.

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszydoobjęciaakcjiemitowanychwramachkapitałudocelowego.”


Po § 51 dodaje się §52, w brzmieniu:


„§52

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.400.000 zł (dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 94.000.000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) akcji.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych na mocy Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H.

4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 są uprawnieni do objęcia akcji serii H do dnia 31 grudnia 2020 roku. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”


§8 ust. 3 i ust. 5 otrzymały nowe następujące brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.”

„5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw wymagających natychmiastowego rozpoznania z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.”


W § 10 po ust. 5 dodaje się ust. 6, w brzmieniu:


„6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”


§16 ust. 1 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków.”


§17 ust. 2 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.”


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie zmiany Statutu, o których mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa Prawna:

§3 ust.1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Petrykowski - Prezes Zarządu
Przemysław Morysiak - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »