Reklama

MADKOM (MAD): Rejestracja scalenia akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmian w Statucie w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2014 r. - raport 34

Zarząd Spółki Madkom (Emitent) w dniu 6 sierpnia powziął informacje o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Emitenta w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2014 r. (EBI 27/2014) i obejmujących:


•Wartość kapitału docelowego zostaje ustalona na 3 800 000 zł w terminie 3 lat od dnia 23 czerwca 2014 r., dotychczasowe brzmienie § 10 ust.1 i 2:

§ 10

1.Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 2 700 000 złotych poprzez emisję 27.000.000 nowych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

Reklama

2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania a „MADKOM” spółki akcyjnej.


Zastępuje się:

§ 10

1.Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 3 800 000 złotych poprzez emisję 3.800.000 nowych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w terminie 3 lat od dnia 23 czerwca 2014.


•Zmiana § 18 Statutu Spółki, nowe brzmienie § 18:

Akcjonariusz Spółki – Madkom Spółka z o.o. (KRS nr 0000230022) stosownie do art. 354 § 1 kodeksu spółek handlowych jest jednoosobowo uprawniony do powoływania lub odwoływania Prezesa Zarządu Spółki.


•Zmiana § 23 ust. 1 Statutu Spółki, nowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie.


•Wykreślenie § 25 ust. 1 podpunkt f) Statutu Spółki, który brzmiał: Zatwierdzenie strategii rozwoju spółki.


•Zmiana § 29 ust. 1 Statutu Spółki, nowe brzmienie:

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 razy do roku i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad.


•W związku z realizowanym Programem Motywacyjnym Wartość kapitału warunkowego zostaje ustalona na 300 000 zł ;


•Scalenie akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji Emitenta wszystkich serii z kwoty 0,10 zł do kwoty 1,00 zł. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 5.069.750,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).


Przed rejestracją kapitał zakładowy Emitenta wynosił 5.069.750,00 złotych i dzielił się na:

−36.490.000 (trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

−5 000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)

−1.807.500 (milion osiemset siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)

−nie więcej niż 2 000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)

−4 600 000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

−2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).


W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.069.750,00 złotych i i nie więcej niż 5.369.750,00 złotych i dzieli się na:

−3.649.000 (trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);

−500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);

−180.750 (sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);

−460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);

−280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty);

Całkowita liczba akcji wynosi 5 069 750 (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt).


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 b)Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Szczechowiak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »