Reklama

SUNEX (SNX): Rejestracja zmian statutu Emitenta - raport 5

Zarząd SUNEX S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 lutego 2015 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Spółki uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 listopada 2014 roku.

Aktualny Statut Spółki uwzględnia następujące zmiany zarejestrowane przez Sąd Rejonowy:


dodanie §6 ust. 1 pkt. 32) w brzmieniu:

„Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).”

Reklama


zmiana §7 ust. 2:

- dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów), które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej,

b) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (milion złotych), które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej,

c) 1.232.278 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy), które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej,

d) 1.100.002 (jeden milion sto tysięcy dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy), które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej.”

- nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 136.010.000 (sto trzydzieści sześć milionów dziesięć tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 13.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 13.601.000,00 zł (trzynaście milionów sześćset jeden tysięcy),

b) 13.990.000 (trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 13.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.399.000,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy),

c) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),

d) 1.232.278 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),

e) 1.100.002 (jeden milion sto tysięcy dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy).”


zmiana §7 ust. 3:

- dotychczasowe brzmienie:

„Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji następuje za odszkodowaniem. Wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.”

- nowe brzmienie:

„Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 150.000.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.”


zmiana §9:

- dotychczasowe brzmienie:

„Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.”

- nowe brzmienie:

„1. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

3. Umorzenie przymusowe nastąpić może w przypadku działania akcjonariusza na szkodę Spółki.

4. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”


zmiana §13 ust. 4:

- dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.”

- nowe brzmienie:

„Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”


zmiana §15 ust. 3:

- dotychczasowe brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.”

- nowe brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”


dodanie §17 ust. 3 w brzmieniu:

„Żądanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.”


zmiana §19 ust. 1 pkt b):

- dotychczasowe brzmienie:

„wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,”

- nowe brzmienie:

„wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,”


zmiana §19 ust. 3:

- dotychczasowe brzmienie:

„W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak i przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz ich dematerializacji.”

- nowe brzmienie:

„W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak i przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.”


zmiana §21 ust. 3:

- dotychczasowe brzmienie:

„Akcjonariusz Romuald Kalyciok ma prawo powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej do czasu, kiedy jego udział w kapitale zakładowym Spółki nie spadnie poniżej 50% (pięćdziesiąt procent).”

- nowe brzmienie:

„Akcjonariusz Romuald Kalyciok ma prawo powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej w tym czasie, kiedy jego udział w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent).”


zmiana §24 ust. 1:

- dotychczasowe brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.”

- nowe brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.”


skreślenie §32 w brzmieniu:

„Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.”


dodanie §33 pkt. g) w brzmieniu:

„zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”


zmiana §34 ust. 2:

- dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.”

- nowe brzmienie:

„Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”


zmiana §34 ust. 3:

- dotychczasowe brzmienie:

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem.”

- nowe brzmienie:

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków osobiście, faxem, drogą telefoniczną lub mailową na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.”


zmiana §37:

- dotychczasowe brzmienie:

„1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołują Założyciele w osobie ROMUALD KALYCIOK-Prezes Zarządu.

2. Zarząd może ustanowić prokurę z tym, że pierwszego Prokurenta Spółki powołują Założyciele.”

- nowe brzmienie:

„1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd może ustanowić prokurę.”


zmiana §39 ust. 2:

- dotychczasowe brzmienie:

„Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

- nowe brzmienie:

„Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd.”


dodanie §39 ust. 3 brzmieniu:

„Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”


zmiana §44 ust. 1:

- dotychczasowe brzmienie:

„Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:

a) kapitał zapasowy,

b) kapitał rezerwowy,

c) kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,

d) fundusze celowe.”

- nowe brzmienie:

„Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) kapitał rezerwowy,

d) kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,

e) kapitał z aktualizacji wyceny,

f) fundusze celowe.”


dodanie §45 ust. 3 w brzmieniu:

„Wypłata z zysku może nastąpić w formie pieniężnej jak i niepieniężnej.”


Dotychczasowe paragrafy od nr 33 do 46 Statutu Spółki otrzymują numerację od nr 32 do 45.


W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Beata Korona - Prokurent

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: rejestracje | postanowienie sądu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »