Reklama

CASPAR (CSR): Rejestracja zmian statutu Spółki - raport 15

Zarząd Spółki Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 (Spółka), niniejszym w załączeniu podaje do publicznej wiadomości informację o rejestracji przez sąd zmian statutu Spółki, które zostały uchwalone w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2018 roku.


Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

Reklama

- 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 447.254, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 447.255 do 500.001 zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

- 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 447.254, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 447.255 do 500.001, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

- 447.257 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, imiennych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 402.256 oraz od numeru 455.004 do 500.004, które mogą być zamienione na akcje

na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 402.257 do 455.003, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 135.000, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065, przeznaczonych do dematerializacji,

- 9.808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9.808, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

- 130.796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 130.796, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

- 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 73.698, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji.

2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.


Zmienione brzmienie § 8 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

- 500.001 (pięćset tysięcy jeden) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,

- 500.001 (pięćset tysięcy jeden) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,

- 500.004 (pięćset tysięcy cztery) akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.004,

- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 135.000,

- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065,

- 9.808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9.808,

- 130.796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 130.796,

- 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 73.698.

2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, chyba że są zdematerializowane.


Dotychczasowe brzmienie § 10a Statutu Spółki:


W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków


Zmienione brzmienie § 10a Statutu Spółki:


Uchylony


Dotychczasowe brzmienie § 11a Statutu Spółki:


Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Spółki.


Zmienione brzmienie § 11a Statutu Spółki:


Uchylony


Dotychczasowe brzmienie § 11b Statutu Spółki:


1. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.

2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie 2 tygodni od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.

3. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub też osobę która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji imiennej.

4. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu strony będą odesłane na drogę sądową.


Zmienione brzmienie § 11b Statutu Spółki:


Uchylony


Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:


Zarząd składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.


Zmienione brzmienie § 15 Statutu Spółki:


Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.


Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki:


Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego.


Zmienione brzmienie § 19 Statutu Spółki:


1.Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego.


2.Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.


Ponadto, Spółka Caspar Asset Management S.A. przekazuje w załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu.


Podstawa prawna:


§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Leszek Kasperski - Prezes Zarządu
Piotr Przedwojski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »