Reklama

APOLLO (APC): Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd spółki Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Reklama


Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:

a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,

b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,

c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii K,

d) 1.072.998 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L.”


Obecne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.927.002,00 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote) i dzieli się na 3.927.002,00 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:

a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,

b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,

c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii K.”


Dotychczasowe brzmienie § 6a Statutu Spółki:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: "Kapitał Docelowy").

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie § 6a o niniejszej treści.

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż średnia cena akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na rynku regulowanym z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki.

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji

b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”


Obecne brzmienie § 6a Statutu Spółki:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 2.945.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.945.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: "Kapitał Docelowy").

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r.

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,

b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”


W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu po dokonanych zmianach.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Dymecki - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »