Reklama

INBOOK (INB): Rejestracja zmian statutu spółki InBook S.A.

Zarząd InBook S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienie z dnia 22.05.2015r. o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian dotyczących Statutu, organów uprawnionych do reprezentacji oraz złożenia sprawozdania finansowego i uchwały zatwierdzającej, opinii biegłego rewidenta, oraz sprawozdania z działalności podmiotu. W związku z powyższym Zarząd Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05 maja 2015 roku.

ReklamaZmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na zmianie:


§ 9 Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje się do §9 ustęp 8, który otrzymuje następujące brzmienie: "W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyskała najwięcej głosów Członków Rady."


Zmienia się § 5 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie: "W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów i sporach, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.”


§ 3a o dotychczasowej treści:

„1. W terminie do dnia 11.05.2014 r. (jedenastego maja dwa tysiące czternastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 457.337,00 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i n. kodeksu spółek handlowych.

2. W granicach kapitału zakładowego Zarząd upoważniony jest w ramach kapitału docelowego do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.

3. Zarząd może wydać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne.

4. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy, do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do objęcia nowych akcji, przy czym wszystkie uchwały Zarządu wskazane w niniejszym ustępie wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.”


otrzymał następujące brzmienie:

„1. Upoważnia się Zarząd, na zasadach przewidzianych w art. 444-447, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 457.337,00 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2015 roku.

3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.

5. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

7. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

8. Zarząd jest umocowany do zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

9. Uchwała Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego oraz zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Dębski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »