Reklama

VIDIS (VDS): Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A. - raport 19

Zarząd Vidis S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 25 listopada 2015 r. otrzymał informację, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian statutu podjętych na mocy uchwały nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.08.2015 r.

Reklama

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w wyniku dokonanej rejestracji zmieniły się następujące postanowienia Statutu Spółki:


Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki :

1. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.


Nowe brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki :

1. Siedzibą Spółki są Bielany Wrocławskie (gmina Kobierzyce)


Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki :

1.Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności(PKD) :

- naprawa i konserwacja maszyn,

- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

- sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,

- sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,

- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

- sprzedaż hurtowa mebli biurowych,

- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

- działalność związana z oprogramowaniem,

- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

- wydawanie książek,

- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

- wydawanie gazet,

- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

- pozostała działalność wydawnicza,

- działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

- nadawanie programów radiofonicznych,

- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

- działalność związana z oprogramowaniem,

- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi(hosting) i podobna działalność,

- działalność portali internetowych,

- pozostałe badania i analizy techniczne,

- działalność agencji reklamowych,

- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- reprodukcja zapisanych nośników informacji,

- produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,

- produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

- badanie rynku i opinii publicznej,

- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- pozaszkolne formy edukacji,

- pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,

- działalność wspomagająca edukację,

- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, wyłączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych,

- handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy,

- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.Nowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki :

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności (PKD):

- naprawa i konserwacja maszyn,

- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

- sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,

- sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,

- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

- sprzedaż hurtowa mebli biurowych,

- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

- działalność związana z oprogramowaniem,

- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

- wydawanie książek,

- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

- wydawanie gazet,

- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

- pozostała działalność wydawnicza,

- działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

- nadawanie programów radiofonicznych,

- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

działalność,

- działalność portali internetowych,

- pozostałe badania i analizy techniczne,

- działalność agencji reklamowych,

- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , gdzie indziej niesklasyfikowana,

- reprodukcja zapisanych nośników informacji,

- produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,

- produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

- badanie rynku i opinii publicznej,

- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- pozaszkolne formy edukacji,

- pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,

- działalność wspomagająca edukację,

- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych,

- handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy,

- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.”

- produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

- produkcja metali

- produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

- produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

- produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

-produkcja pozostałego sprzętu transportowego

-naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

-działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,

-odzysk surowców

-handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

-transport lądowy oraz transport rurociągowy

-magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

-działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz -działalność powiązana

-działalność usługowa w zakresie informacji

-pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

-działalność firm centralnych (head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem

-reklama, badanie rynku i opinii publicznej

-pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

-wynajem i dzierżawa

-działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

-działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

-sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

-sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

-konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

-działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

-sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

-sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

-sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

-sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

-działalność agencji reklamowych

-działalność fotograficzna

-instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia


Dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu Spółki :

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.

2. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe.

3. Uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań, których wartość nie przekracza 250.000zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przysługuje każdemu Członkowi Zarządu.

4. Uprawnienie do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań, których wartość nie przekracza 500.000zł (pięćset tysięcy złotych) przysługuje samodzielnie Prezesowi Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub łącznie dwóm dowolnym Członkom Zarządu lub Członkowi Zarządu i Prokurentowi.

5. Uprawnienie do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 500.000zł (pięćset tysięcy złotych) a nie przekracza 1.000.000zł (jeden milion złotych) przysługuje samodzielnie Prezesowi Zarządu lub Wiceprezesowi Zarządu, lub dwóm dowolnym Członkom Zarządu łącznie.

6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 1.000.000zł (jeden milion złotych) wymagane jest łączne działanie dwóch Członków Zarządu z zastrzeżeniem, że jednym z nich powinien być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu


Nowe brzmienie § 12 Statutu Spółki (w § 12 po ust. 6 dodaje się ust. 7)

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.

2. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe.

3. Uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań, których wartość nie przekracza 250.000zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przysługuje każdemu Członkowi Zarządu.

4. Uprawnienie do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań, których wartość nie przekracza 500.000zł (pięćset tysięcy złotych) przysługuje samodzielnie Prezesowi Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub łącznie dwóm dowolnym Członkom Zarządu lub Członkowi Zarządu i Prokurentowi.

5. Uprawnienie do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 500.000zł (pięćset tysięcy złotych) a nie przekracza 1.000.000zł (jeden milion złotych) przysługuje samodzielnie Prezesowi Zarządu lub Wiceprezesowi Zarządu, lub dwóm dowolnym Członkom Zarządu łącznie.

6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 1.000.000zł (jeden milion złotych) wymagane jest łączne działanie dwóch Członków Zarządu z zastrzeżeniem, że jednym z nich powinien być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu

7. W sprawach niemajątkowych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.”
Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5 oraz §4 ust.2 pkt. 2 lit. b) Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu ASO.Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Palusko - Prezes Zarządu
Tomasz Kliczkowski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »