GOVENA (GOV): Rejestracja zmiany Statutu - raport 9/2020

Zarząd GOVENA LIGHTING S.A. (dalej: „Spółka) informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2020 roku powziął informację o rejestracji w dniu 11 sierpnia 2020 roku przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOVENA LIGHTING S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku w zakresie § 6, § 13 oraz § 22 Statutu Spółki.


Dotychczasowa treść §6 Statutu:

1. W terminie do dnia 1 listopada 2018r. Zarząd Spółki uprawniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub liku podwyższeń do kwoty 12.432.000,00 zł – (kapitał docelowy), to jest o kwotę 5.328.000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).

Reklama

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji kolejnych serii. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia akcji (kolejnych emisji akcji) do obrotu publicznego, w tym zorganizowanego na rynku NewConnect, jak i na parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializacji.

3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i wkład niepieniężny, z tym że wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć przysługujące akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

6. Zarząd decyduje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, chyba że z przepisów prawa lub Statutu wynika obowiązek uzyskania zgody Rady nadzorczej na dokonanie określonych czynności.


Aktualna treść §6 Statutu:

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 18.700.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub liku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statut Spółki, przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji kolejnych serii. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia akcji (kolejnych emisji akcji) do obrotu publicznego, w tym zorganizowanego na rynku NewConnect, jak i na parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializacji.

4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i wkład niepieniężny, z tym że wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć przysługujące akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

7. Zarząd decyduje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, chyba że z przepisów prawa lub Statutu wynika obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie określonych czynności.


Dotychczasowa treść §13 Statutu:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady.

2. Dla ważności uchwał Rady nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, przy czym w przypadku oddania równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Członek Rady wyłączony jest od głosowania w sprawach dotyczących go osobiście lub majątkowo.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć sprawa wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwał w tym trybie niezbędne jest poinformowanie wszystkich członków Rady o treści uchwały, która ma zostać podjęta.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 powyżej nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu jak również odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.


Aktualna treść §13 Statutu:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, przy czym w przypadku oddania równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Członek Rady wyłączony jest od głosowania w sprawach dotyczących go osobiście lub majątkowo.

4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia jej Regulaminu (w tym zmian w dotychczasowym Regulaminie Rady Nadzorczej).


Dotychczasowa treść §22 Statutu:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

3) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;

4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

5) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki;

6) rozwiązanie Spółki;

7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;

9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

10)zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej określającego szczegółowe zasady jej działania;

11) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji;

12)tworzenie i znoszenie funduszy celowych w Spółce;

13) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu;


Aktualna treść §22 Statutu:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

3) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;

4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

5) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki;

6) rozwiązanie Spółki;

7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;

9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

10) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji;

11) tworzenie i znoszenie funduszy celowych w Spółce;

12) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu;


Ponadto, Uchwałą nr 19 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjęło tekst jednolity Statutu GOVENA LIGHTING S.A.


Wskazane powyżej uchwały zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 7/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku.


Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.


Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu GOVENA LIGHTING uwzgledniający ww. zmianę.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Szymański - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »