Reklama

LABOCANNA (LCN): Rejestracja zmiany Statutu - raport 25/2021

Zarząd Spółki Labocanna S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 9 września 2021 r. powziął informację o rejestracji w dniu 8 września 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Labocanna S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r. w zakresie § 6 ust.1 (dodano treść do pkt.21), § 20 (uchylono pkt.4), § 21 ust.4, § 24 dodano ust.5, § 26 dodano ust.6, § 32 (uchylono treść ust.1) Statutu Spółki.


Reklama

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu:


1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1) 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie,

2) 01.16.Z – uprawa roślin włóknistych,

3) 10.8 – produkcja pozostałych artykułów spożywczych,

4) 10.86.Z – produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,

5) 10.89.Z – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6) 21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

7) 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

8) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

9) 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

10) 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

11) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

12) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

13) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,

14) 64.30.Z – działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

15) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

16) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,

17) 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności,

18) 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

19) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

20) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

21) 86.90 – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.


Aktualna treść § 6 ust. 1 Statutu:


1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1) 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie,

2) 01.16.Z – uprawa roślin włóknistych,

3) 10.8 – produkcja pozostałych artykułów spożywczych,

4) 10.86.Z – produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,

5) 10.89.Z – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6) 21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

7) 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

8) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

9) 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

10) 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

11) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

12) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

13) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,

14) 64.30.Z – działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

15) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

16) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,

17) 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności,

18) 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

19) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

20) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

21) 86.90 – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,

22) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.


Dotychczasowa treść § 20 Statutu:


Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

1. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

2. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

3. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,

4. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.


Aktualna treść § 20 Statutu:


Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

1. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

2. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

3. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,

4. (uchylony).


Dotychczasowa treść § 21 ust.4 Statutu:


W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego (w terminie nie później niż 10 dni o powzięciu informacji o rezygnacji lub śmierci) dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowanie następuję poprzez podjęcie jednogłośnej uchwały pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej.


Aktualna treść § 21 ust.4 Statutu:


W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w ten sposób będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu zatwierdzenia ich powołania przez Walne Zgromadzenie lub powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.


Dotychczasowa treść § 24 Statutu:


1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.


Aktualna treść § 24 Statutu:


1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


Dotychczasowa treść § 26 Statutu:


1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.


Aktualna treść § 26 Statutu:


1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Uchwały podejmowane na posiedzeniu prowadzonym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwał oraz o czasie

i sposobie porozumiewania się na odległość w celu podjęcia uchwały, a na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają większością wskazaną w ust. 5.


Dotychczasowa treść § 32 Statutu:


1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 %. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.


Aktualna treść § 32 Statutu:


1. (uchylony).

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.


Uchwała nr 27 z przyjętymi zmianami statutu Spółki została przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI nr 15/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.


Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.


Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Labocanna S.A. uwzględniający ww. zmiany.


Podstawa prawna:


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Staroń - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »