Reklama

INTELIWIS (ITL): Rejestracja zmiany Statutu InteliWISE S.A. - raport 12/2020

Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż Emitent, w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 21 października 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 05 sierpnia 2020 roku uchwałą nr 17/05.08.2020 w zakresie art. 17, art. 20, art. 21 ust.1, art. 22 ust. 1, art. 31, art. 49.

Dotychczasowa treść art. 17 Statutu Spółki:

Reklama

1. W przypadku Zarządu składającego się z więcej, niż 1 (jednego) członka Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich upoważnieni są:

1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie; lub

2 )jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem; lub

3) dwaj prokurenci działający łącznie.

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich upoważniony jest jedyny członek Zarządu.

3. W celu dokonania czynności prawnych określonego rodzaju, może zostać ustanowiony pełnomocnik umocowany do działania samodzielnie lub wspólnie z osobą, o której mowa w ustępie 1. Zarząd zobowiązany jest prowadzić rejestr udzielonych pełnomocnictw i pełnomocników, ze wskazaniem danych pełnomocników, zakresu pełnomocnictw oraz terminów obowiązywania pełnomocnictw, jeżeli zostały określone.


Aktualna treść art. 17 Statutu Spółki

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub innym Członkiem Zarządu.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich uprawniony jest jedyny członek Zarządu.

3. W celu dokonania czynności prawnych określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocnika (lub pełnomocników) działających samodzielnie w granicach umocowania. Zarząd zobowiązany jest prowadzić rejestr udzielonych pełnomocnictw i pełnomocników, ze wskazaniem danych pełnomocników, zakresu pełnomocnictw oraz terminów obowiązywania pełnomocnictw, jeżeli zostały określone.


Dotychczasowa treść art. 20 Statutu Spółki

Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.


Aktualna treść art. 20 Statutu Spółki

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków.


Dotychczasowa treść art. 21 ust. 1 Statutu Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres lat pięciu (kadencja).


Aktualna treść art. 21 ust. 1 Statutu Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.


Dotychczasowa treść art. 22 ust. 1 Statutu Spółki

Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.


Aktualna treść art. 22 ust. 1 Statutu Spółki

Dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest zgodnie z procedurą określoną w Art. 23 niniejszego Statutu. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia.


Aktualna treść art. 31 Statutu Spółki

1.Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, a przynajmniej 3 (trzej) z nich muszą być obecni, aby uchwała podjęta na posiedzeniu była ważna.

2.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w drodze konferencji telefonicznej lub w obecności członków w miejscu określonym dla posiedzenia. Każdy członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu i głosować przez telefon, jeżeli niemożliwa jest jego osobista obecność na posiedzeniu, a Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmie wszelkie kroki niezbędne do uzyskania połączenia telefonicznego, jeżeli zostanie o to poproszony. Jeżeli połączenie telefoniczne któregokolwiek członka uczestniczącego w posiedzeniu zostanie przerwane, obrady zostaną zawieszone do czasu przywrócenia połączenia telefonicznego. Głosowanie na jakimkolwiek posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którym członek Rady Nadzorczej uczestniczył i głosował za pomocą telefonu, zostanie potwierdzone w formie pisemnej i w trybie obiegowym rozesłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej.

3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób


Aktualna treść art. 31 Statutu Spółki

1. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, a przynajmniej połowa z nich musi być obecna, aby uchwała podjęta na posiedzeniu była ważna.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w obecności członków Rady Nadzorczej w miejscu określonym dla posiedzenia lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Każdy członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu Rady i głosować za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli niemożliwa jest jego osobista obecność na posiedzeniu, a Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmie wszelkie kroki niezbędne do uzyskania połączenia. Jeżeli połączenie za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość któregokolwiek członka uczestniczącego w posiedzeniu zostanie przerwane, obrady zostaną zawieszone do czasu przywrócenia połączenia.

W imieniu członka Rady Nadzorczej biorącego udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podpis na liście obecności, pod protokołem i pod uchwałami składa kierujący posiedzeniem Rady z adnotacją, co do sposobu uczestniczenia tego członka w posiedzeniu Rady.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.


Dotychczasowa treść art. 49 Statutu Spółki

Do ważności Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze, uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.


Aktualna treść art. 49 Statutu Spółki

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze do ważności Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego Spółki. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze, uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.


Ponadto, Uchwałą nr 18/05.08.2020 z dnia 05 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane ww. uchwałą.


Treść ww. uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 05 sierpnia 2020 roku została przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2020 w dniu 06 sierpnia 2020 roku.


Zmiana Statutu Emitenta, o której mowa powyżej obowiązuje od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS tj. od dnia 21 października 2020 roku.


Jednocześnie Zarząd przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzgledniający ww. zmiany.


Podstawa Prawna: §3 ust. 1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Strzałkowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »