EFIXDM (EFX): Rejestracja zmiany Statutu Spółki - raport 14/2020

Zarząd spółki CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Efix Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu) („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 maja 2020 r. zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy Uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zmianie uległa firma Spółki z „EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna” na „CERES DOM INWESTYCYJNY Spółka Akcyjna”.

Reklama

Zarząd Spółki informuje ponadto, że uległ zmianie adres siedziby Spółki. Siedziba Spółki mieści się obecnie przy Placu Bankowym 1, 00-139 Warszawa. Nowy adres siedziby Spółki jest jednocześnie nowym adresem do korespondencji.

Zmianie uległ również adres strony internetowej Spółki z www.efixdm.pl na www.ceresdi.pl oraz w związku ze zmianą adresu strony internetowej zmianie uległ także adres e-mail Spółki z biuro@efixdm.pl na biuro@ceresdi.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględnia zmiany dokonane na mocy Uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w następującym zakresie:

1) zmieniony został tytuł Statutu Spółki w brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI EFIX DOM MAKLERSKI S.A.”

otrzymując nowe, następujące brzmienie:

„STATUT SPÓŁKI CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.”

2) zmieniony został § 1. Statutu Spółki w brzmieniu:

㤠1.

Spółka – zwana także w dalszej części tego aktu Domem Maklerskim prowadzona jest pod firmą: EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna.

Dom Maklerski może używać skróconej nazwy: EFIX Dom Maklerski S.A.”

otrzymując nowe, następujące brzmienie:

㤠1.

Spółka – zwana także w dalszej części tego aktu Domem Maklerskim prowadzona jest pod firmą: CERES DOM INWESTYCYJNY Spółka Akcyjna.

Dom Maklerski może używać skróconej nazwy: CERES DI S.A.”

3) zmieniony został § 2. Statutu Spółki w brzmieniu:

㤠2.

Siedzibą Domu Maklerskiego będzie miasto Poznań.”

otrzymując nowe, następujące brzmienie:

㤠2.

Siedzibą Domu Maklerskiego jest miasto stołeczne Warszawa.”

4) zmieniony został § 10 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

㤠10.

1.Akcje Domu Maklerskiego są akcjami imiennymi, chyba że są zdematerializowane.”

otrzymując nowe, następujące brzmienie:

㤠10.

1.Akcje Domu Maklerskiego mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.”

5) zmieniony został § 14 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

㤠14.

6.Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem lub jeżeli wszystkie wyemitowane przez spółkę akcje są imienne, poprzez wysłanie listów poleconych bądź przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.”

otrzymując nowe, następujące brzmienie:

㤠14.

6.Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.”

6) w § 15. Statutu Spółki dodany został ust. 4 w następującym brzmieniu:

㤠15.

4.Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:

1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

3. wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.”

7) zmieniony został § 18 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

㤠18.

2.Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do siedmiu Członków. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani z grona lub spoza grona akcjonariuszy.”

otrzymując nowe, następujące brzmienie:

㤠18.

2.Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech lub większej liczby członków. W przypadku, gdy Spółka spełnia warunki definicji spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani z grona lub spoza grona akcjonariuszy.”

8) w § 18 Statutu Spółki dodany został ust. 9-11 w brzmieniu:

㤠18.

9.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem telefonu czy wideokonferencji.

10.Tak długo, jak długo Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym”), przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu pierwszym (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał.

11.Jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 10 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”

9) w Statucie Spółki dodany został § 19a w brzmieniu:

㤠19a.

1. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków, przy czym większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 18 ust. 7 Statutu. Odnośnie do wymogów co do składu komitetu audytu stosuje się przepisy Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym.

2.Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, oraz wykonywania czynności rewizji finansowej,

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania,

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,

7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; oraz,

8) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.”


W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje przyjęty przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Statutu Spółki.Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Barszczewski - Członek Zarządu
Łukasz Dybek - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »