Reklama

APANET (APA): Rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 22 lutego 2019 r. na wniosek akcjonariuszy - raport 2

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 26/2018 z dnia 25 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Zarząd Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. powziął informację, że w dniu 29 stycznia 2019 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Jan Lis powołując się na art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił żądanie wprowadzenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 22 lutego 2018 r. punktów obejmujących:

Reklama


1. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Piotra Leszczyńskiego o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu.

2. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Dariusza Karolaka o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Andrzejowi Lisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.


Jednocześnie akcjonariusz Jan Lis, powołując się na art. 401 § 4 k.s.h. zgłosił Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia oraz spraw objętych jego żądaniem, które zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.


Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 1 lutego 2019 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Dariusz Karolak, powołując się na art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 22 lutego 2019 r. punktów obejmujących:


1) Omówienie okoliczności realizacji umowy o współpracy pomiędzy APANET S.A. i Apanet Green System sp. z o.o. z dn. 5 stycznia 2015 r. w latach 2015 – 2017 zapewniającej spółce jedyny przychód, kwestii zaniechania fakturowania spółki zależnej w latach 2016 – 2017 przez byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa pomimo narastającej straty APANET S.A ((-) 208.673,16 zł za 2016 rok i (-) 255.158,12 zł za 2017 rok), kwestii podpisania przez Pana Andrzeja Lisa w dniu 20 września 2017 r. wskazującego że działa w imieniu APANET S.A. i Apanet Green System sp. z o.o. „porozumienia” rozwiązującego w/w umowę o współpracy, kwestii należności APANET S.A. od Apanet Green System sp. z o.o. na podstawie w/w umowy.


2) Omówienie okoliczności podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. datowanej na 7 marca 2016 r. dotyczącej wynagrodzenia Pana Andrzeja Lisa w wysokości 25.000 zł netto miesięcznie (na którą Pan Andrzej Lis się powołuje w kontekście wypłaconych sobie środków Apanet Green System sp. z o.o., poza wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę i poza wynagrodzeniem otrzymywanym przez Pana Andrzeja Lisa ze środków APANET S.A.), kwestii ważności i skuteczności tej uchwały wobec brzmienia § 22 ust. 2 umowy spółki zależnej przewidującego, że zarząd spółki zależnej działa społecznie i nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, kwestii udziału Pani Anny Gardiasz w podjęciu tej uchwały, przyczyn zatajenia podjęcia tej uchwały przed Radą Nadzorczą APANET S.A., kwestii kosztów poniesionych przez spółkę zależną w wyniku pobrania przez Pana Andrzeja Lisa środków z powołaniem się na w/w uchwałę, wpływu w/w wypłat na wyniki finansowe Spółki i spółki zależnej, korzyści uzyskanych przez Pana Andrzeja Lisa i Panią Annę Gardiasz z tego tytułu.


3) Omówienie okoliczności zbycia (przy udziale Pana Andrzeja Lisa jako reprezentanta APANET S.A.) 10% udziałów w Apanet Green System sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorców współpracujących z Panem Andrzejem Lisem, a następnie dalszego zbycia większości tych udziałów w tym samym dniu na rzecz Pana Andrzeja Lisa, udziału Pani Anny Gardiasz w przygotowaniu dokumentów dotyczących w/w zbycia udziałów, przyczyn zatajenia planowania i realizacji zbycia udziałów w spółce zależnej przed Radą Nadzorczą APANET S.A. oraz przed Walnym Zgromadzeniem mającym miejsce w dniu 29 czerwca 2017 r.


4) Omówienie okoliczności zmiany umowy Apanet Green System sp. z o.o. (przy udziale Pana Andrzeja Lisa działającego jako reprezentant APANET S.A. oraz w imieniu własnym) poprzez wprowadzenie nadzwyczajnych uprawnień osobistych dla Pana Andrzeja Lisa oraz zapisów uzależniających możliwość podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od reprezentowania na nim 95% kapitału zakładowego (przy pozostawieniu APANET S.A. 90% udziałów w kapitale zakładowym), przyczyn zatajenia planowania i realizacji w/w zmian umowy spółki zależnej przed Radą Nadzorczą APANET S.A. oraz przed Walnym Zgromadzeniem mającym miejsce w dniu 29 czerwca 2017 r., przyczyn zatajenia planowania i realizacji w/w zmian.


5) Wyjaśnienie kwestii wiedzy i ew. udziału Pana Jacka Konopy w planowaniu i realizacji zbycia 10% udziałów w Apanet Green System sp. z o.o. i zmian umowy spółki zależnej poprzez wprowadzenie nadzwyczajnych uprawnień osobistych dla Pana Andrzeja Lisa oraz zapisów uzależniających możliwość podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od reprezentowania na nim 95% kapitału zakładowego (przy pozostawieniu APANET S.A. 90% udziałów w kapitale zakładowym); kwestii powiązań Pana Jacka Konopy z Querton Capital Partners sp. z o.o.


6) Omówienie kwestii transferów pieniężnych pomiędzy Apanet Green System sp. z o.o. i Custom Boats sp. z o.o. zarządzanej przez Pana Jacka Konopę, w tym w kontekście braku spłaty zobowiązań Apanet Green System sp. z o.o. wobec APANET S.A., oraz wobec brzmienia § 19 ust. 2 pkt o) Statutu spółki przewidującego wymóg zgody Rady Nadzorczej spółki na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z członkiem Rady Nadzorczej oraz z podmiotami z nim powiązanymi; kwestii powiązań Pana Jacka Konopy z Querton Capital Partners sp. z o.o.


7) Wyjaśnienie kwestii transferów pieniężnych pomiędzy Apanet Green System sp. z o.o. i Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w ramach której świadczą usługi radca prawny Agnieszka Krysik i radca prawny Tomasz Bańka; kwestii odmowy udzielenia przez Pana Andrzeja Lisa informacji za jakie usługi i czynności w/w kancelaria otrzymała znaczne wynagrodzenie ze środków spółki zależnej w 2017 r. (pomimo stałej obsługi prawnej spółki zależnej przez inną kancelarię prawną); kwestii doradztwa radcy prawnego Agnieszki Krysik dotyczącego działań Pana Andrzeja Lisa i Pani Anny Gardiasz mających miejsce w lipcu i sierpniu 2017 r.; kwestii zaangażowania radcy prawnego Agnieszki Krysik i radcy prawnego Tomasza Bańki w działania podejmowane przez Pana Andrzeja Lisa po 11 sierpnia 2017 r.; kwestii reprezentowania Pana Andrzeja Lisa przez radcę prawnego Tomasza Bańkę na Zgromadzeniach Wspólników Apanet Green System sp. z o.o.; kwestii reprezentowania Custom Boats sp. z o.o. przez radcę prawnego Agnieszkę Krysik i radcę prawnego Tomasza Bańkę na Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 30 czerwca 2018 r.; kwestii reprezentowania Pana Andrzeja Lisa i Custom Boats sp. z o.o. przez radcę prawnego Tomasza Bańkę na Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 sierpnia 2018 r.


8) Omówienie kwestii działań Pani Iwony Sułek związanych z APANET S.A. i Apanet Green System sp. z o.o., w szczególności kwestii powiązań Pani Iwony Sułek z Querton Capital Partners sp. z o.o., kwestii udziału w przygotowywaniu „Raportu z wyceny” spółki zależnej, kwestii rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej APANET S.A. w przeddzień posiedzenia Rady, w tym w świetle § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej APANET S.A., zgodnie z którym członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeśli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.


9) Omówienie kwestii powiązań pomiędzy Querton Capital Partners sp. z o.o., Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. oraz radcą prawnym Robertem Mikulskim - pełnomocnikiem Pana Andrzeja Lisa w procesie przeciwko Apanet Green System sp. z o.o. oraz Pani Anny Gardiasz w procesie przeciwko APANET S.A.


10) Omówienie kwestii działań podejmowanych przez Pana Andrzeja Łebka jako członka Rady Nadzorczej APANET S.A. w świetle jego oświadczeń dotyczących pomocy udzielanej Panu Andrzejowi Lisowi, z którym spółka pozostaje w konflikcie prawnym i w sprawie działań którego na szkodę spółki prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Wrocław – Fabryczna, oraz w świetle reprezentowania Pani Anny Gardiasz w procesie sądowym przeciwko APANET S.A. przez pełnomocnika z kancelarii adwokackiej Pana Andrzeja Łebka; kwestii ew. transferów pieniężnych pomiędzy spółką zależną, Panem Andrzejem Lisem, Panią Anną Gardiasz a kancelarią Pana Andrzeja Łebka lub innymi powiązanymi z nim podmiotami.


11) Omówienie kwestii działań podejmowanych przez Pana Andrzeja Łebka, Annę Gardiasz i Jacka Konopę jako członków Rady Nadzorczej APANET S.A., w szczególności w dniu 27 sierpnia 2018 r., w świetle przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki dotyczących konfliktu interesów członków Rady Nadzorczej z interesem Spółki; kwestii niezłożenia przez w/w osoby pomimo obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 oraz pomimo wezwania Zarządu w trybie art. 13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej APANET S.A. oświadczeń zawierających zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania spółki o zaistniałym konflikcie interesów członka Rady Nadzorczej lub akcjonariusza, z którym pozostaje powiązany, z interesem spółki oraz o wstrzymaniu się od głosu podczas głosowania w sprawie, w której taki konflikt wystąpił; informacji o swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Spółki; informacji o posiadanych przez siebie akcjach Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach powyżej 1.000 Euro z takimi spółkami.


12) Omówienie kwestii niespłacania przez Apanet Green System sp. z o.o. zarządzaną faktycznie przez Pana Andrzeja Lisa pożyczek udzielonych spółce zależnej przez APANET S.A. oraz kwestii braku zapłaty dywidendy należnej APANET S.A. za 2017 r.


13) Omówienie kwestii nieudzielania Zarządowi APANET S.A. potencjalnie istotnych informacji dotyczących Apanet Green System sp. z o.o. przez Pana Andrzeja Lisa zarządzającego faktycznie spółką zależną oraz wpływu w/w okoliczności na obowiązki informacyjne Spółki.


14) Omówienie kwestii propozycji znaczących akcjonariuszy Spółki – Panów Piotra Leszczyńskiego i Dariusza Karolaka rozszerzenia działalności APANET S.A. o nowe, niepodejmowane dotychczas innowacyjne zakresy oraz działań Pana Andrzeja Lisa mających na celu uniemożliwienie tych planów.


15) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu


16) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pani Anny Gardiasz o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru


Jednocześnie akcjonariusz Dariusz Karolak, powołując się na art. 401 § 4 k.s.h. zgłosił Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia oraz spraw objętych jego żądaniem, które zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.


W związku ze zgłoszeniem ww. żądań Zarząd Apanet S.A. informuje, iż aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 lutego 2019 r. przedstawia się następująco:


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Omówienie okoliczności realizacji umowy o współpracy pomiędzy APANET S.A. i Apanet Green System sp. z o.o. z dn. 5 stycznia 2015 r. w latach 2015 – 2017 zapewniającej spółce jedyny przychód, kwestii zaniechania fakturowania spółki zależnej w latach 2016 – 2017 przez byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa pomimo narastającej straty APANET S.A ((-) 208.673,16 zł za 2016 rok i (-) 255.158,12 zł za 2017 rok), kwestii podpisania przez Pana Andrzeja Lisa w dniu 20 września 2017 r. wskazującego że działa w imieniu APANET S.A. i Apanet Green System sp. z o.o. „porozumienia” rozwiązującego w/w umowę o współpracy, kwestii należności APANET S.A. od Apanet Green System sp. z o.o. na podstawie w/w umowy.

7. Omówienie okoliczności podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. datowanej na 7 marca 2016 r. dotyczącej wynagrodzenia Pana Andrzeja Lisa w wysokości 25.000 zł netto miesięcznie (na którą Pan Andrzej Lis się powołuje w kontekście wypłaconych sobie środków Apanet Green System sp. z o.o., poza wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę i poza wynagrodzeniem otrzymywanym przez Pana Andrzeja Lisa ze środków APANET S.A.), kwestii ważności i skuteczności tej uchwały wobec brzmienia § 22 ust. 2 umowy spółki zależnej przewidującego, że zarząd spółki zależnej działa społecznie i nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, kwestii udziału Pani Anny Gardiasz w podjęciu tej uchwały, przyczyn zatajenia podjęcia tej uchwały przed Radą Nadzorczą APANET S.A., kwestii kosztów poniesionych przez spółkę zależną w wyniku pobrania przez Pana Andrzeja Lisa środków z powołaniem się na w/w uchwałę, wpływu w/w wypłat na wyniki finansowe Spółki i spółki zależnej, korzyści uzyskanych przez Pana Andrzeja Lisa i Panią Annę Gardiasz z tego tytułu.

8. Omówienie okoliczności zbycia (przy udziale Pana Andrzeja Lisa jako reprezentanta APANET S.A.) 10% udziałów w Apanet Green System sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorców współpracujących z Panem Andrzejem Lisem, a następnie dalszego zbycia większości tych udziałów w tym samym dniu na rzecz Pana Andrzeja Lisa, udziału Pani Anny Gardiasz w przygotowaniu dokumentów dotyczących w/w zbycia udziałów, przyczyn zatajenia planowania i realizacji zbycia udziałów w spółce zależnej przed Radą Nadzorczą APANET S.A. oraz przed Walnym Zgromadzeniem mającym miejsce w dniu 29 czerwca 2017 r.

9. Omówienie okoliczności zmiany umowy Apanet Green System sp. z o.o. (przy udziale Pana Andrzeja Lisa działającego jako reprezentant APANET S.A. oraz w imieniu własnym) poprzez wprowadzenie nadzwyczajnych uprawnień osobistych dla Pana Andrzeja Lisa oraz zapisów uzależniających możliwość podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od reprezentowania na nim 95% kapitału zakładowego (przy pozostawieniu APANET S.A. 90% udziałów w kapitale zakładowym), przyczyn zatajenia planowania i realizacji w/w zmian umowy spółki zależnej przed Radą Nadzorczą APANET S.A. oraz przed Walnym Zgromadzeniem mającym miejsce w dniu 29 czerwca 2017 r., przyczyn zatajenia planowania i realizacji w/w zmian.

10. Wyjaśnienie kwestii wiedzy i ew. udziału Pana Jacka Konopy w planowaniu i realizacji zbycia 10% udziałów w Apanet Green System sp. z o.o. i zmian umowy spółki zależnej poprzez wprowadzenie nadzwyczajnych uprawnień osobistych dla Pana Andrzeja Lisa oraz zapisów uzależniających możliwość podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od reprezentowania na nim 95% kapitału zakładowego (przy pozostawieniu APANET S.A. 90% udziałów w kapitale zakładowym); kwestii powiązań Pana Jacka Konopy z Querton Capital Partners sp. z o.o.

11. Omówienie kwestii transferów pieniężnych pomiędzy Apanet Green System sp. z o.o. i Custom Boats sp. z o.o. zarządzanej przez Pana Jacka Konopę, w tym w kontekście braku spłaty zobowiązań Apanet Green System sp. z o.o. wobec APANET S.A., oraz wobec brzmienia § 19 ust. 2 pkt o) Statutu spółki przewidującego wymóg zgody Rady Nadzorczej spółki na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z członkiem Rady Nadzorczej oraz z podmiotami z nim powiązanymi; kwestii powiązań Pana Jacka Konopę z Querton Capital Partners sp. z o.o.

12. Wyjaśnienie kwestii transferów pieniężnych pomiędzy Apanet Green System sp. z o.o. i Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w ramach której świadczą usługi radca prawny Agnieszka Krysik i radca prawny Tomasz Bańka; kwestii odmowy udzielenia przez Pana Andrzeja Lisa informacji za jakie usługi i czynności w/w kancelaria otrzymała znaczne wynagrodzenie ze środków spółki zależnej w 2017 r. (pomimo stałej obsługi prawnej spółki zależnej przez inną kancelarię prawną); kwestii doradztwa radcy prawnego Agnieszki Krysik dotyczącego działań Pana Andrzeja Lisa i Pani Anny Gardiasz mających miejsce w lipcu i sierpniu 2017 r.; kwestii zaangażowania radcy prawnego Agnieszki Krysik i radcy prawnego Tomasza Bańki w działania podejmowane przez Pana Andrzeja Lisa po 11 sierpnia 2017 r.; kwestii reprezentowania Pana Andrzeja Lisa przez radcę prawnego Tomasza Bańkę na Zgromadzeniach Wspólników Apanet Green System sp. z o.o.; kwestii reprezentowania Custom Boats sp. z o.o. przez radcę prawnego Agnieszkę Krysik i radcę prawnego Tomasza Bańkę na Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 30 czerwca 2018 r.; kwestii reprezentowania Pana Andrzeja Lisa i Custom Boats sp. z o.o. przez radcę prawnego Tomasza Bańkę na Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 sierpnia 2018 r.

13. Omówienie kwestii działań Pani Iwony Sułek związanych z APANET S.A. i Apanet Green System sp. z o.o., w szczególności kwestii powiązań Pani Iwony Sułek z Querton Capital Partners sp. z o.o., kwestii udziału w przygotowywaniu „Raportu z wyceny” spółki zależnej, kwestii rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej APANET S.A. w przeddzień posiedzenia Rady, w tym w świetle § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej APANET S.A., zgodnie z którym członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeśli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

14. Omówienie kwestii powiązań pomiędzy Querton Capital Partners sp. z o.o., Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. oraz radcą prawnym Robertem Mikulskim - pełnomocnikiem Pana Andrzeja Lisa w procesie przeciwko Apanet Green System sp. z o.o. oraz Pani Anny Gardiasz w procesie przeciwko APANET S.A.

15. Omówienie kwestii działań podejmowanych przez Pana Andrzeja Łebka jako członka Rady Nadzorczej APANET S.A. w świetle jego oświadczeń dotyczących pomocy udzielanej Panu Andrzejowi Lisowi, z którym spółka pozostaje w konflikcie prawnym i w sprawie działań którego na szkodę spółki prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Wrocław – Fabryczna, oraz w świetle reprezentowania Pani Anny Gardiasz w procesie sądowym przeciwko APANET S.A. przez pełnomocnika z kancelarii adwokackiej Pana Andrzeja Łebka; kwestii ew. transferów pieniężnych pomiędzy spółką zależną, Panem Andrzejem Lisem, Panią Anną Gardiasz a kancelarią Pana Andrzeja Łebka lub innymi powiązanymi z nim podmiotami.

16. Omówienie kwestii działań podejmowanych przez Pana Andrzeja Łebka, Annę Gardiasz i Jacka Konopę jako członków Rady Nadzorczej APANET S.A., w szczególności w dniu 27 sierpnia 2018 r., w świetle przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki dotyczących konfliktu interesów członków Rady Nadzorczej z interesem Spółki; kwestii niezłożenia przez w/w osoby pomimo obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 oraz pomimo wezwania Zarządu w trybie art. 13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej APANET S.A. oświadczeń zawierających zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania spółki o zaistniałym konflikcie interesów członka Rady Nadzorczej lub akcjonariusza, z którym pozostaje powiązany, z interesem spółki oraz o wstrzymaniu się od głosu podczas głosowania w sprawie, w której taki konflikt wystąpił; informacji o swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Spółki; informacji o posiadanych przez siebie akcjach Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach powyżej 1.000 Euro z takimi spółkami.

17. Omówienie kwestii niespłacania przez Apanet Green System sp. z o.o. zarządzaną faktycznie przez Pana Andrzeja Lisa pożyczek udzielonych spółce zależnej przez APANET S.A. oraz kwestii braku zapłaty dywidendy należnej APANET S.A. za 2017 r.

18. Omówienie kwestii nieudzielania Zarządowi APANET S.A. potencjalnie istotnych informacji dotyczących Apanet Green System sp. z o.o. przez Pana Andrzeja Lisa zarządzającego faktycznie spółką zależną oraz wpływu w/w okoliczności na obowiązki informacyjne Spółki.

19. Omówienie kwestii propozycji znaczących akcjonariuszy Spółki – Panów Piotra Leszczyńskiego i Dariusza Karolaka rozszerzenia działalności APANET S.A. o nowe, niepodejmowane dotychczas innowacyjne zakresy oraz działań Pana Andrzeja Lisa mających na celu uniemożliwienie tych planów.

20. Omówienie sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualne przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej dokonanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz, jeżeli okaże się to konieczne, przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

23. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Walne Zgromadzenie, a następnie podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji (w przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji)

25. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu

26. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pani Anny Gardiasz o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru

27. Podjęcie uchwały „w sprawie oceny i uznania niektórych działań podjętych w okresie od 11 sierpnia 2017 roku, przez Zarząd Spółki i pełnomocników powołanych przez Zarząd Spółki za szkodliwe dla Spółki i godzące w interes jej akcjonariuszy”

28. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Piotra Leszczyńskiego o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu.

29. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Dariusza Karolaka o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu.

30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Andrzejowi Lisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

31. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu spółki.

32. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnieniu spółki.

33. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

34. Wolne wnioski

35. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Karolak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »