Reklama

SONEL (SON): Sonel Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Sonel Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka zamieszcza na stronie internetowej skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, z zastrzeżeniem, że kryterium niezależności, które zawarte jest w Statucie Spółki, jest odmiennie uregulowane od kryterium niezależności opisanego w zasadzie II.Z.4.

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka jest w trakcie opracowywania schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzonego zgodnie z zasadą II.Z.1. Zostanie on umieszczony na stronie www niezwłocznie po opracowaniu.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Poza informacjami zawartymi w wymaganych przepisami raportach bieżących, które po opublikowaniu są zamieszczane w zakładce Relacje Inwestorskie, Spółka nie zamieszcza informacji na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierających dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka podjęła decyzję o niepublikowaniu prognoz finansowych. W opinii Zarządu występujące niepewności nie pozwalają prezentować prognoz z akceptowalną dokładnością. O powyższym Spółka nformuje w rocznym i półrocznym raporcie okresowym.

ReklamaI.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie opracowała reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdań finansowych.I.Z.1.12. zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Poza udostępnionym raportem okresowym Spółka nie zamieszcza opublikowanego w ostatnim raporcie rocznym oświadczenia spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego.

I.Z.1.13. informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie zamieszczała informacji na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w dokumencie "Dobrych Praktyk" ze względu na dotychczasowy brak takiego wymogu. Spółka będzie zamieszczać stosowną informację po opublikowaniu niniejszego raportu.

I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada nadzorcza przedkłada walnemu zgromadzeniu: 1. ocenę systemu kontroli wewnętrznej, 2. ocenę zarządzania ryzykiem, 3. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej (bez dokonywania samooceny pracy rady nadzorczej). Ocena przedkładana przez radę nadzorczą walnemu zgromadzeniu nie zawiera: 1. oceny badania zgodności z przepisami prawnymi (compliance), 2. oceny funkcji audytu wewnętrznego,3. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych, 4. oceny racjonalności prowadzonej przez

spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2.I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Przy zatrudnianiu pracowników do władz spółki oraz na kluczowe stanowiska Spółka stosuje wymagania w zakresie: wiedzy, umiejętności, motywacji, pracowitości, kompetencji i doświadczenia zawodowego i w tym procesie Spółka nie kieruje się kryterium płci i wieku.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie zamieszcza pytań akcjonariuszy skierowanych do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowego wskazana przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie zapisuje w formie audio lub wideo oraz nie zamieszcza na stronie internetowej przebiegu obrad walnego zgromadzenia ze względu na brak zgody osób uczestniczących w WZA na udostępnienie swojego wizerunku.

I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Komunikacja z inwestorami odbywa się poprzez adres emailowy:. j.drozdowska@sonel.pl . Za komunikację z inwestorami w spółce odpowiada prokurent Jolanta Drozdowska

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Spółka prowadzi stronę internetową w zakresie relacji inwestorskich również w języku angielskim, ale nie w pełnym zakresie zawartym w zasadach opisanych w I.Z.1.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Schemat podziału kompetencji w zarządzie spółki nie jest dostępny na stronie internetowej spółki. Trwają prace nad jego opracowaniem. Schemat zostanie umieszczony niezwłocznie po jego powstaniu

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Statucie spółki zostały uregulowane odmienne kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.Spółka zamierza wprowadzić kryteria niezależności członków rady nadzorczej zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka tymczasowo odstępuje od stosowania tej zasady ładu korporacyjnego, do czasu dokonania

odpowiednich zmian w obowiązujących w Spółce dokumentach korporacyjnych.II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada nadzorcza nie ocenia czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności zgodnych z zasadą II.Z.4.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka tymczasowo odstępuje od stosowania tej zasady ładu korporacyjnego, do czasu dokonania

odpowiednich zmian w obowiązujących w Spółce dokumentach korporacyjnych.II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Przewodniczący komitetu audytu nie spełnia kryterium niezależności wskazanego w zasadzie II.Z.4.

II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada nadzorcza przedkłada walnemu zgromadzeniu: 1. ocenę systemu kontroli

wewnętrznej, 2. ocenę zarządzania ryzykiem, Ocena przedkładana przez radę nadzorczą walnemu zgromadzeniu nie zawiera: 1. oceny badania zgodności z przepisami prawnymi (compliance), 2. oceny funkcji audytu wewnętrznego, W materiałach przekazywanych walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą za rok 2015 zostaną zamieszczone wszystkie powyższe elementy.II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

  • - składu rady i jej komitetów,
  • - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
  • - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
  • - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada nadzorcza przedkłada walnemu zgromadzeniu sprawozdanie zawierające: 1. skład

rady, 2. liczby posiedzeń rady w raportowanym okresie. Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej nie zawiera: 1. spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, 2. samooceny pracy rady nadzorczej.II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada nadzorcza nie przedkłada walnemu zgromadzeniu oceny sposobu wypełniania przez

spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w

Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych.II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada nadzorcza nie przedkłada walnemu zgromadzeniu oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2.
Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na chwilę obecną nie ma osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego w spółce ze względu na brak wyodrębnienia w strukturze sformalizowanej jednostki odpowiedzialnej za pełnienie funkcji audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na brak wyodrębnienia w strukturze sformalizowanej jednostki odpowiedzialnej za pełnienie funkcji audytu wewnętrznego oraz tym samym ze względu na brak osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny nie przedstawiano do tej pory radzie nadzorczej oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada nadzorcza nie otrzymywała okresowego sprawozdania z monitoringu skuteczności systemów i funkcji w zakresie compliance oraz w zakresie audytu wewnętrznego, jak również nie dokonywała rocznej oceny skuteczności funkcjonowania compliance oraz audytu wewnętrznego.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie został wyodrębniony organizacyjnie sformalizowany audyt wewnętrzny. Rada nadzorcza będzie dokonywać oceny czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie transmituje obrad WZA w czasie rzeczywistym ze względu na brak zgody osób uczestniczących w obradach na upublicznienie wizerunku.
Osoby reprezentujące spółkę:
KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI - PREZES ZARZĄDU
JOLANTA DROZDOWSKA - PROKURENT

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »