Reklama

EMPERIA (EMP): Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. z działalności w 2016 roku oraz z badania Sprawozdania Zarządu oraz Sprawozdań Finansowych za rok 2016 - raport 1

1. Działalność Rady Nadzorczej w 2016 roku

Reklama


Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. działa zgodnie z „Kodeksem spółek handlowych”, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.


W skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wchodziły następujące osoby:

1. Artur Kawa – Przewodniczący

2. Michał Kowalczewski – Wiceprzewodniczący

3. Artur Laskowski – Członek RN

4. Jarosław Wawerski – Członek RN

5. Aleksander Widera – Członek RN


W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emperia Holding S.A. powołało Pana Artura Kawę i Pana Michała Kowalczewskiego na kolejną kadencję.


Status członka niezależnego w rozumieniu Załącznika II „Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej” w roku obrotowym 2016 posiadał Pan Michał Kowalczewski oraz Pan Aleksander Widera - od 3 czerwca 2016 roku.


Skład Rady Nadzorczej jest odpowiedni do skali i rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę. Zapewnia różnorodność poglądów oraz możliwość właściwej oceny pracy Zarządu oraz działalności Spółki.


W 2016 roku obszarami przynależnymi komitetowi ds. audytu oraz komitetowi ds. wynagrodzeń Rada Nadzorcza zajmowała się kolegialnie.


Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. w 2016 roku odbyła 3 posiedzenia. Posiedzenia RN miały miejsce w Lublinie w dniach: 23 marca, 3 czerwca, i 6 września. W roku 2016 Rada Nadzorcza podjęła 31 uchwał: 18 uchwał zostało podjętych w trybie pisemnego głosowania, natomiast pozostałe 13 podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.


W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad Spółką we wszystkich obszarach jej działalności, opiniowała bieżące oraz planowane działania, analizowała sytuację ekonomiczno-finansową Emperia Holding S.A. i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” Rada Nadzorcza przygotowała Ocenę sytuacji spółki w 2015 roku i Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. w 2015 roku oraz wydała rekomendacje projektów treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 5 kwietnia 2015 roku.


Rada Nadzorcza dokonała samooceny swojej pracy w 2016 rok.


Szczegółowy zakres czynności i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2016 roku zawarty jest w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w biurze Spółki Emperia Holding S.A. w Lublinie, przy ulicy Projektowej 1.


2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2016 rok.


Stosownie do przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Rada Nadzorcza Spółki zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 kończący się 31 grudnia 2016 r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zbadała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 wraz z wnioskiem Zarządu odnośnie podziału zysku za 2016 rok oraz zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14 - odnośnie prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za 2016 rok.


Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku i kończący się 31 grudnia 2016 roku składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 491 530 650,42 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 18 014 309,88 zł (słownie: osiemnaście milionów czternaście tysięcy trzysta dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 18 004 858,72 zł (słownie: osiemnaście milionów cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 18 053 121,92 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 5 281 281,73 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę Emperia Holding S.A. w 2016 roku w wysokości 18 014 309,88 zł (słownie: osiemnaście milionów czternaście tysięcy trzysta dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) przychyliła się do propozycji Zarządu o przeznaczenie kwoty 9 451,16 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i szesnaście groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 18 004 858,72 zł (słownie: osiemnaście milionów cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.Jednocześnie Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. udzieliło władzom Spółki: Dariuszowi Kalinowskiemu – Prezesowi Zarządu i Cezaremu Baranowi Wiceprezesowi Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.


3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 grupy kapitałowej Emperia Holding


Zgodnie z Art. 14 pkt. 2 lit. „a” Statutu Spółki Emperia Holding S.A. Rada Nadzorcza Spółki Emperia Holding S.A. jako organ nadzorujący jednostki dominującej w grupie Emperia Holding stosownie do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami) zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 grupy kapitałowej Emperia Holding, na które składa się informacja dodatkowa, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14 - odnośnie prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.


Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emperia Holding za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku i kończący się 31 grudnia 2016 roku, składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 1 062 813 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 zamykający się zyskiem netto w kwocie 50 551 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy 2016 wykazujące całkowite dochody w wysokości 50 128 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 31 364 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 42 637 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych).Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Kalinowski - Prezes Zarządu
Cezary Baran - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »