Reklama

EMPERIA (EMP): Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. w 2012 roku

1. Działalność Rady Nadzorczej w 2012 roku

Reklama


Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. działa zgodnie z "Kodeksem spółek handlowych", Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.


Skład Rady Nadzorczej od 01.01.2012 do 11.10.2012 r. przedstawiał się następująco;

1. Piotr Laskowski - Przewodniczący

2. Tomasz Krysztofiak - Wiceprzewodniczący

3. Piotr Długosz - Członek RN

4. Artur Laskowski - Członek RN

5. Ireneusz Zięba - Członek RN


W związku ze złożeniem rezygnacji z członkostwa w RN przez Pana Ireneusza Ziębę z dniem 11.10.2012 r. i powołanie w dniu 11.10.2012 r. Pana Jarosława Wawerskiego, skład Rady Nadzorczej od 11.10.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawiał się następująco:

1. Piotr Laskowski - Przewodniczący

2. Tomasz Krysztofiak - Wiceprzewodniczący

3. Piotr Długosz - Członek RN

4. Artur Laskowski - Członek RN

5. Jarosław Wawerski - Członek RN


Status członka niezależnego w rozumieniu Załącznika II "Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej" w roku obrotowym 2012 posiadał Pan Piotr Długosz oraz w rozumieniu art. 12a ust. 1 Statutu Spółki Pan Tomasz Krysztofiak.


Skład Rady Nadzorczej zapewniał różnorodność poglądów w Radzie Nadzorczej oraz możliwość właściwej oceny pracy Zarządu i działalności Spółki.


W 2012 roku zakresem działalności przynależnej Komitetowi Audytu i Wynagrodzeń Rada Nadzorcza zajmowała się kolegialnie.


Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. w 2012 roku odbyła 13 posiedzeń. Posiedzenia RN odbyły się w dniach: 4, 17 i 31 stycznia, 17 i 24 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca, 5 lipca, 28 sierpnia, 13 września, 11 października, 13 listopada i 17 grudnia. W roku 2012 Rada Nadzorcza podjęła 38 uchwał w tym 6 uchwał w trybie pisemnego głosowania. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.


W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad Spółką we wszystkich obszarach jej działalności, opiniowała bieżące oraz planowane działania, analizowała sytuację ekonomiczno-finansową Emperia Holding S.A. i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę "Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW" Rada Nadzorcza przygotowała Ocenę sytuacji spółki w 2011 roku i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. w 2011 roku oraz wydała rekomendacje projektów treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 maja 2012 r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11 października i 13 listopada 2012 r.

Szczegółowy zakres czynności i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2012 roku zawarty jest w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w siedzibie Spółki w Lublinie przy ulicy Projektowej 1.


2. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu i podziału zysku.


Stosownie do przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Rada Nadzorcza Spółki zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 kończący się 31 grudnia 2012 r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdania z dochodów całkowitych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zbadała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 wraz z wnioskiem Zarządu odnośnie podziału zysku za 2012 rok oraz zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok biegłego rewidenta - ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Moniuszki 50 - odnośnie prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za 2012 rok.


Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku i kończący się 31 grudnia 2012 roku składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku i zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 585.046.587,88 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), rachunku wyników za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości 13.593.377,58 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujących dochody całkowite w wysokości 13.593.377,58 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału o kwotę 815.323.558,05 zł (słownie: osiemset piętnaście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 70.661.591,87 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).


Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku netto za 2012 rok w wysokości 13.593.377,58 zł przychyliła się do propozycji Zarządu o przeznaczenie kwoty 13.480.485,78 zł tj. 0,93 zł/akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy natomiast na kapitał rezerwowy przeznaczenie kwoty 112.891,80 zł.


Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu o wyznaczenie "dnia dywidendy" na dzień 12 czerwca 2013 r., a "dnia wypłaty dywidendy" na dzień 26 czerwca 2013 roku.


Jednocześnie Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. udzieliło władzom Spółki w osobach: Artur Kawa - Prezes Zarządu, Jarosław Wawerski - Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kalinowski - Wiceprezes Zarządu, Marek Wesołowski - Wiceprezes Zarządu, Grzegorz Wawerski - Wiceprezes Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.


3. Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 grupy kapitałowej Emperia Holding


Zgodnie z Art. 14 pkt. 2 lit. "a" Statutu Spółki Emperia Holding S.A. Rada Nadzorcza Spółki Emperia Holding S.A. jako organ nadzorujący jednostki dominującej w grupie Emperia Holding stosownie do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 grupy kapitałowej Emperia Holding, na które składa się informacja dodatkowa, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, sprawozdania z dochodów całkowitych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok biegłego rewidenta - ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Moniuszki 50 - odnośnie prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok.


Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emperia Holding za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku i kończący się 31 grudnia 2012 roku składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku i zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 978.402.000 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwa tysiące złotych), skonsolidowanego rachunku wyników za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości 20.803.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzy tysiące złotych), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujących dochody całkowite w wysokości 20.803.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzy tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 809.237.000 zł (słownie: osiemset dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych) i skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 862.686.000 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Kalinowski - Prezez Zarządu
Cezary Baran - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »