Reklama

EMPERIA (EMP): Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. w 2014 roku - raport 1

1. Działalność Rady Nadzorczej w 2014 roku


Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. działa zgodnie z „Kodeksem spółek handlowych”, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.


Skład Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

1. Artur Kawa – Przewodniczący

2. Michał Kowalczewski – Wiceprzewodniczący

3. Artur Laskowski – Członek RN

4. Jarosław Wawerski – Członek RN

5. Andrzej Malec – Członek RN


Status członka niezależnego w rozumieniu Załącznika II „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej” w roku obrotowym 2014 posiadał Pan Michał Kowalczewski.

Reklama


Skład Rady Nadzorczej zapewniał różnorodność poglądów oraz możliwość właściwej oceny pracy Zarządu i działalności Spółki.


W 2014 roku zakresem działalności przynależnej Komitetowi Audytu i Wynagrodzeń Rada Nadzorcza zajmowała się kolegialnie.


Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. w 2014 roku odbyła 4 posiedzenia. Posiedzenia RN miały miejsce w dniu 5 marca, 25 czerwca, 8 października i 26 listopada. W roku 2014 Rada Nadzorcza podjęła 36 uchwał w tym 25 uchwał w trybie pisemnego głosowania. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.


W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad Spółką we wszystkich obszarach jej działalności, opiniowała bieżące oraz planowane działania, analizowała sytuację ekonomiczno-finansową Emperia Holding S.A. i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” Rada Nadzorcza przygotowała Ocenę sytuacji spółki w 2013 roku i Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. w 2013 roku oraz wydała rekomendacje projektów treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 5 czerwca 2014 r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 listopada 2014 r.

Szczegółowy zakres czynności i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2014 roku zawarty jest w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w siedzibie Spółki w Lublinie przy ulicy Projektowej 1.


2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2014 rok.


Stosownie do przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Rada Nadzorcza Spółki zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 kończący się 31 grudnia 2014 r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zbadała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 wraz z wnioskiem Zarządu odnośnie podziału zysku za 2014 rok oraz zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok biegłego rewidenta – ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Moniuszki 50 - odnośnie prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za 2014 rok.


Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 595 384 386,66 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości

16 865 380,32 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze), sprawozdania z dochodów całkowitych wykazujący dochody całkowite w wysokości 16 864 508,51 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 85 741 174,35 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć groszy), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę 44 248 771,73 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) oraz dodatkowych informacji i objaśnień.


Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę Emperia Holding S.A. w 2014 rok w wysokości 16 865 380,32 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złoty i trzydzieści dwa grosze) przychyliła się do propozycji Zarządu o przeznaczenie kwoty 16.741.364,36 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i trzydzieści sześć groszy) tj. 1,33 zł/akcję (słownie: jeden złoty i trzydzieści trzy grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, kwotę 871,81 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 123 144,15 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści cztery złote i piętnaście groszy) na kapitał rezerwowy. Przy założeniu, że jeżeli Emperia Holding S.A. lub jej spółka zależna do dnia wypłaty dywidendy nabędzie akcje własne Spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy, pomniejszając tym samych kwotę przeznaczoną na dywidendę.


Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu o wyznaczenie „dnia dywidendy” na dzień 5 czerwca 2015 r., a „dnia wypłaty dywidendy” na dzień 19 czerwca 2015 roku.


Jednocześnie Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. udzieliło władzom Spółki: Dariuszowi Kalinowskiemu – Prezesowi Zarządu i Cezaremu Baranowi Wiceprezesowi Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.


3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej Emperia Holding


Zgodnie z Art. 14 pkt. 2 lit. „a” Statutu Spółki Emperia Holding S.A. Rada Nadzorcza Spółki Emperia Holding S.A. jako organ nadzorujący jednostki dominującej w grupie Emperia Holding stosownie do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 grupy kapitałowej Emperia Holding, na które składa się informacja dodatkowa, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok biegłego rewidenta – ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Moniuszki 50 - odnośnie prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok.


Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emperia Holding za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 952 228 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 zamykający się zyskiem netto w kwocie 30 501 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy złotych), skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy 2014 wykazującego całkowite dochody w wysokości 30 394 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów złotych trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału o kwotę 36 963 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 80 718 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset osiemnaście tysięcy złotych.Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Kalinowski - Prezes Zarządu
Cezary Baran - Wiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »