AFHOL (AFH): Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie EBI 39/2020 - raport 40/2020

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje,

że w treści raportu bieżącego EBI nr 39/2020 z dnia 4 września 2020 roku nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Omyłka polega na podaniu błędnej nazwy papierów wartościowych przydzielanych inwestorom.

Było:

Stopa przydziału wynosiła 0,8016 a kwoty przekraczające zostaną zwrócone inwestorom zapisującym się na akcje przez operatora.

Winno być:

Stopa przydziału wynosiła 0,8016 a kwoty przekraczające zostaną zwrócone inwestorom zapisującym się na obligacje przez operatora.

Reklama

Pozostała treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian. Poniżej Emitent prezentuje pełną treść raportu bieżącego EBI nr 39/2020 uwzględniającą sprostowanie ww. omyłki pisarskiej:


Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 4 września 2020 roku podjął uchwałę w sprawie dojściu do skutku emisji obligacji serii R01 w Rumunii (dalej: "Obligacje") i ich przydziału, których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2020 roku sprawie emisji obligacji Spółki w Rumunii.

Na podstawie w/w uchwały w sprawie dojściu do skutku emisji obligacji serii R01 w Rumunii i ich przydziału Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 20.000 (dwudziestu tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej

i emisyjnej 100,00 RON (sto tysiąc lei rumuńskich) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 RON (dwa miliony lei rumuńskich). Oferta była 1,24 razy subskrybowana. Stopa przydziału wynosiła 0,8016

a kwoty przekraczające zostaną zwrócone inwestorom zapisującym się na obligacje przez operatora.


Obligacje serii R01 są obligacjami pięcioletnimi, niezabezpieczonymi z możliwością wykupu przez Emitenta począwszy od trzeciego roku. Obligatariuszom będzie wypłacany dwa razy w roku kupon w stałej wysokości równej 10,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii R01 przypada na dzień 4 września 2025 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w lejach rumuńskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rumunii.


Emitent informuję, że jest to pierwsza emisja obligacji w Rumunii w ramach szerszego programu emisyjnego Spółki, która odbyła się we współpracy z rumuńskim domem maklerskim SSIF GOLDRING SA.

Wyemitowane obligacje będą wprowadzone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Bukareszcie, a środki pozyskane z niniejszej emisji obligacji przeznaczone będą na rozwój działalności Grupy AFORTI na terenie Rumunii.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące

i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Correction of a writing mistake in EBI report 39/2020


The Management Board of Aforti Holding S.A. with its seat in Warsaw (hereinafter referred to as "the Company", "Issuer") hereby informs that in the content of the current EBI report no. 39/2020 of 4 September 2020 there has been an obvious miswriting. The mistake consists in giving the wrong name of the securities allocated to investors.

There was:

The allotment rate was 0.8016 and the amounts exceeding that will be returned to the investors subscribing for shares by the operator.

It should be:

The allotment rate was 0.8016 and the amounts in excess will be returned by the operator to the investors subscribing to the bonds.

The rest of the current report remains unchanged. Below the Issuer presents the full content of the EIB's current report no. 39/2020, including the correction of the above mentioned clerical mistake:


The Management Board of Aforti Holding S.A. with its seat in Warsaw (hereinafter: "Company", "Issuer") hereby informs that on September 4, 2020 it adopted a resolution on the effectiveness of issuance of the Bonds series R01 in Romania and their allotment (hereinafter: "Bonds"), the subscription of which was carried out on the basis of the resolution of the Management Board of the Company of 26 August 2020 on the issue of the Company's bonds in Romania.

Pursuant to the aforementioned resolution on the effectiveness of issuance of the Bonds series R01

in Romania and their allotment, the Company's Management Board allotted a total of 20,000 (twenty thousand) Bonds with the nominal and issue value of RON 100.00 (one hundred thousand Romanian lei) each, with the total nominal value of RON 2,000,000.00 (two million Romanian lei). The offer was 1.24 times subscribed. The allotment rate was 0.8016 and the amounts in excess will be returned to the investors subscribing for bonds, by the operator.


The bonds series R01 are five-year unsecured unsecured bonds with the possibility of redemption

by the Issuer starting from the third year. The bondholders shall be paid twice a year a coupon in a fixed amount equal to 10.00% per year. The redemption date of the Bonds series R01 falls on September 4, 2025. The issued bonds are denominated in Romanian lei and have been offered in a private placement, exclusively in the territory of Romania.


The Issuer informs that this is the first bond issue in Romania within the framework of a wider issue program of the Company, which took place in cooperation with the Romanian brokerage house SSIF GOLDRING SA.

The issued bonds will be introduced to trading on the Bucharest Stock Exchange and the funds raised from this bond issue will be used to develop the AFORTI Group's operations in Romania.


Legal basis:

Article 3, Paragraph 1, Point 8) of the Exhibit 3 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market" to the Alternative Trading System RulesOsoby reprezentujące spółkę:
Klaudiusz Sytek - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »