Reklama

WITTCHEN (WTN): Stosowanie zasad ładu korporacyjnego - raport 2

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd spółki Wittchen S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż stosuje wszystkie zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” zasady ładu korporacyjnego za wyjątkiem następujących zasad:


• Rekomendacja I.1 – Prowadzenie strony internetowej, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/.


Spółka zamierza częściowo stosować rekomendację I.1 – Spółka nie będzie prowadzić modelowej strony internetowej dostępnej pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/, zgodnie z rekomendacją wskazaną w tiret 1. Niemniej jednak wszystkie wymagane informacje będą zawarte na prowadzonej przez Spółkę stronie internetowej.

Reklama


• Rekomendacja I.5 – Posiadanie polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania.


Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania w odniesieniu do członków organów zarządzających i nadzorujących. Zgodnie ze Statutem Spółki zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Z kolei członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym Walne Zgromadzenie udzieliło Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania wynagrodzenia swoich członków. Ponadto wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Głównym kryterium przy ustalaniu wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorujących są ich kompetencje, umiejętności i zakres odpowiedzialności. Wynagrodzenia obecnych członków organów zarządzających i nadzorujących w Spółce zostały ustalone w okresie poprzedzającym debiut Spółki na GPW, tj. w okresie poprzedzającym przyjęcie przez Spółkę do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Spółka pragnie zaznaczyć, że informacja o wynagrodzeniu osób zarządzających i nadzorujących Spółki oraz innych świadczeniach przyznanych takim osobom w ciągu danego roku obrotowego zostanie wskazana w rocznym sprawozdaniu finansowym. Spółka rozważa możliwość wdrożenia polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania w przyszłości.


• Rekomendacja I.9 – Zapewnienie zrównoważonego udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.


Spółka zapewnia zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w organach zarządzających. Natomiast w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej wchodzą 2 kobiety. Spółka pragnie wyrazić poparcie dla wskazanej powyżej rekomendacji, jednocześnie podkreśla, że w przyszłości przy wyborze składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w zakresie zależnym od Spółki, będzie dążyć do uwzględniania rekomendacji GPW, dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn, pozostawiając jednak stosowne decyzje w rękach uprawnionych organów Spółki.


• Rekomendacja I.12 – Zapewnienie akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia Spółki, zgodnie z którymi zdecydowana większość akcjonariuszy Spółki uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia bezpośrednio, jak również fakt, że zapewnienie możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mogłoby się wiązać ze znacznymi kosztami oraz potencjalnymi trudnościami natury organizacyjno-technicznej, Spółka nie będzie stosować powyższej rekomendacji.


• Zasada II.1.7 – Zamieszczanie na stronie internetowej Spółki pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.


Spółka nie będzie zamieszczała na swojej stronie internetowej pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia. Jednakże Spółka będzie przestrzegała powyższej zasady w zakresie, w jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz Rozporządzenia o Raportach. W trakcie Walnego Zgromadzenia zadawana jest duża liczba często mało istotnych pytań, które niejednokrotnie nie dotyczą Spółki, Walnego Zgromadzenia ani porządku obrad. Za wyjątkiem zamieszczania na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, zgodnie z zasadą II.9a, w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis (pisemny czy elektroniczny) przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń – źródłem takich informacji może być protokół notarialny z obrad Walnych Zgromadzeń, który jednak nie zawiera wszystkich wypowiedzi, pytań i odpowiedzi w toku obrad Walnego Zgromadzenia. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. W ocenie Spółki powyższe zasady zapewniają zarówno transparentność obrad Walnych Zgromadzeń, jak i zabezpieczają Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy nie życzą sobie upubliczniania swojego wizerunku oraz wypowiedzi.


• Zasada II.1.9a – Zamieszczanie na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo.


Po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka będzie rejestrowała przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu audio oraz udostępni na swojej stronie internetowej zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w tej formie. Niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, treść podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał będzie przekazywana do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki.


• Zasada II.2 – Zapewnienie funkcjonowania strony internetowej Spółki również w języku angielskim.


Spółka zamierza częściowo stosować powyższą zasadę II.2 – Spółka posiada anglojęzyczną wersję korporacyjnej strony internetowej, jednakże zakres zamieszczanych informacji jest węższy, aniżeli wynika to z zasady II.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Spółka nie może zagwarantować, że wszystkie wskazane w zasadzie II.1 informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki w języku angielskim.


• Zasada III.8 – Funkcjonowanie komitetów działających w Radzie Nadzorczej.


W Spółce nie funkcjonują wskazane w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), tj. komisja ds. nominacji, komisja ds. wynagrodzeń ani komisja rewizyjna. Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza może powołać komitet audytu, jak również inne komitety, w szczególności komitet do spraw wynagrodzeń, oraz określać ich szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania tych komitetów. W przypadku powoływania w przyszłości komisji Rady Nadzorczej, Spółka będzie rekomendowała uwzględnienie powyższych zaleceń.


• Zasada IV.1 – Umożliwienie obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom mediów.


Spółka zamierza częściowo stosować powyższą zasadę IV.1 – Spółka dopuszcza udział w obradach Walnego Zgromadzenia przedstawicieli mediów, z wyjątkiem przedstawicieli telewizji, gdyż może naruszać to prawa do wizerunku poszczególnych akcjonariuszy. Ponadto, Spółka stoi na stanowisku, iż obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie o Raportach, w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.


• Zasada IV.10 – Zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Spółka nie przewiduje możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w tym transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Związane jest to głównie z zagrożeniami natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia, a w szczególności realnym ryzykiem zagrożenia bezpieczeństwa takiej komunikacji oraz wystąpienia zakłóceń technicznych, jak również ryzykiem związanym z właściwą identyfikacją uczestników. W ocenie Spółki obowiązujące obecnie zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji Spółki i w sposób wystarczający zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy Spółki. Ponadto Spółka nie dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz organizacyjnym dla wdrożenia powyższej zasady, której wdrożenie wymagałoby ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów.Osoby reprezentujące spółkę:
Jędrzej Wittchen - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »