Reklama

SUNEX (SNX): Sunex Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Sunex Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.5. raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje zasadę w zakresie zamieszczania na stronie internetowej raportów bieżących i okresowych. Prospekty emisyjne i memoranda informacyjne opublikowane przez Spółkę są dostępne w okresie ich ważności.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
W przypadku publikacji prognoz zasada będzie stosowana. Na moment złożenia oświadczenia Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie opracował i nie realizuje formalnej polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwagi na niezmienny skład Zarządu od dnia powstania Spółki oraz niewielką liczbę kluczowych stanowisk menedżerskich, na których zmiany zachodzą bardzo rzadko. O składzie Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie, które przy wyborze członka Rady bierze pod uwagę zwłaszcza wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe danej osoby. Jeśli istnieje możliwość stosowania zasad różnorodności – Spółka je wypełnia mimo braku formalnej polityki w tym zakresie. Przykładem różnorodności w Spółce jest aktualny skład kadry menedżerskiej obejmujący osoby o różnorodnym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, wieku oraz płci.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Obrady są transmitowane w formie audio w czasie rzeczywistym. Spółka nie zamieszcza zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. W ocenie Spółki obecna struktura akcjonariatu oraz wysoki udział kapitału reprezentowany na Walnych Zgromadzeniach nie wskazują na konieczność umieszczania na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 ani mWIG40. Spółka prowadzi stronę internetową w języku polskim i zamieszcza na niej w języku angielskim jedynie wybrane dokumenty i materiały korporacyjne Emitenta gdyż aktualna struktura akcjonariatu oraz zakres prowadzonej działalności nie przemawiają za tym.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarząd w Spółce działa w składzie jednoosobowym. Do obszarów kompetencyjnych i zadań Prezesa Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej nie jest uzasadniony i zbyt daleko ingeruje w działalność zawodową członków zarządu. W przypadku jakichkolwiek naruszeń bądź zaniedbań związanych z pełnioną funkcją, niezależnie od ich przyczyn, członkowie zarządu mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie. Jednakże, zgodnie z przepisami prawa oraz ze Statutem Spółki członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Funkcję audytu w ramach działalności innowacyjno-wdrożeniowej, produkcyjnej i handlowej realizowane są w ramach systemu zapewnienia jakości – poprzez pełnomocnika ds. systemów zapewnienia jakości. Funkcje audytu w zakresie aspektów finansowych i sprawozdawczości finansowej sprawuje komitet audytu.

ReklamaIII.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Rada Nadzorcza dokonuje oceny czy oprócz istniejących w Spółce struktur audytu (komentarz do zasady III.Z.3) celowe jest ustanowienie odrębnej struktury audytu o zadaniach pokrywających całokształt działalności Spółki.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka będzie przekazywać akcjonariuszom uzasadnienia do projektów uchwał w sprawach istotnych, mogących budzić wątpliwości, dotyczących kwestii nietypowych lub rzadko występujących w Spółce. W przypadku uchwał, które podejmowane są standardowo na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych w ocenie Spółki uzasadnienie nie jest konieczne dla prawidłowego procesu podejmowania decyzji przez walne zgromadzenie. W związku z powyższym takie uchwały nie będą zawierały uzasadnienia.
Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie istnieją regulacje wewnętrzne określające kryteria i okoliczności, w których mogłoby dojść do konfliktu interesów, czy też zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Organy Spółki dokładają staranności aby wszelkie podejmowane decyzje nie były zagrożone konfliktem interesów, dlatego też podejmowane są w trybie zgodnym z przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Spółek Handlowych. Spółka nie wyklucza w przyszłości sporządzenia regulacji wewnętrznych w tym zakresie w zależności od zaobserwowanych potrzeb.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Polityka wynagrodzeń spółki nie zawiera programów motywacyjnych.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Polityka wynagrodzeń spółki nie zawiera programów motywacyjnych.
Osoby reprezentujące spółkę:
Beata Korona - Prokurent

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »