Reklama

NAVIMORIN (NIN): Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( "Emitent"), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości, tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 19 z dnia 20 czerwca 2012 roku.

Reklama


Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2012 roku, polegające na zmianie § 24 ust. 1, ust. 2 pkt 9, § 26 ust. 1, § 27 ust. 1, § 28 ust. 1,ust. 2,ust. 3,ust. 4, ust.5, ust. 6, § 30 ust. 1 i ust. 2, § 33 ust. 1:

1. §24 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zmianę treści dotychczasowego ust. 1, o następującym brzmieniu :

"Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania."

Poprzednie brzmienie ust.1

"Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki."

2. § 24 ust. 2 pkt.9 Statutu Spółki poprzez zmianę treści dotychczasowego ust. 2 polegającej na dodaniu nowego punktu nr 9, o następującym brzemieniu:

"9. wybór i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych."

3. § 26 ust.1 Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowego ust. 1, o następującym brzmieniu:

"1. Walne Zgromadzenia obradują jako Zwyczajne i Nadzwyczajne."

Poprzednie brzmienie ust. 1:

" 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne."

4. § 27 ust. 1 Statut Spółki poprzez zmianę dotychczasowego ust. 1 i usunięciu §27 ust. 3, o następującym brzmieniu:

"1.Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd."

Poprzednie brzmienie ust. 1

"1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne."

5. § 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 , ust. 6, Statut Spółki poprzez zmianę dotychczasowego ust. 1, ust. 2 i dodanie ust.3, ust.4, ust.5, ust.6 o następującym brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza może zwoływać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, zgodnie z procedurą zwoływania walnych zgromadzeń określoną w przepisach Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu."

"2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia."

"3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej."

"4. Akcjonariusza lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia . Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Powyższe nie znajduje zastosowania jeżeli Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 401§3 Kodeksu spółek handlowych."

"5. Akcjonariusza lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, które Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej."

"6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad."

Poprzednie brzmienie ust. 1 i ust. 2:

" 1. Rada Nadzorcza może zwoływać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą."

"2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być zgłoszone Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przez proponowanym terminem Zgromadzenia."

6. § 30 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowego ust. 1 i ust. 2 o następującym brzmieniu:

"1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

"2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia."

Poprzednie brzmienie ust. 1 i ust. 2:

"1.Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Sądowy i Gospodarczy". W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia się Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy powołać obowiązujące postanowienia, jak też podać treść projektowanych zmian."

"2.Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przez terminem Walnego Zgromadzenia."

7. § 33 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowego ust. 1 o następującym brzmieniu:

"1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej."

Poprzednie brzmienie ust. 1:

"1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu."


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Okuniewski - Prezes Zarządu
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: tekst

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »