Reklama

OEX (OEX): Tell Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tell Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka publikuje skład zarządu i rady nadzorczej oraz życiorysy zawodowe członków tych organów. Zamiarem Spółki jest również stosowanie tej zasady, co do informacji na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności. Aktualnie Spółka jest na etapie pozyskiwania odpowiednich oświadczeń od członków rady nadzorczej. Na dzień dzisiejszy Spółka jest w posiadaniu oświadczeń trzech członków rady nadzorczej, w odniesieniu do których ta informacja jest publikowana na stronie internetowej Spółki. Sukcesywnie po otrzymaniu kolejnych oświadczeń od pozostałych członków rady nadzorczej, odpowiednie informacje będą publikowane na stronie internetowej.

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zamiarem Spółki jest stosowanie tej zasady. Aktualnie Spółka jest w trakcie przygotowywania odpowiedniego dokumentu regulującego podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, który następnie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

ReklamaI.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady. Charakter działalności, struktura zatrudnienia Spółki, a także zmiany organizacyjne spowodowały, że obecnie Spółka koncentruje się na innych obszarach HR. Spółka nie wyklucza jednak opracowania i wdrożenia takiej polityki w przyszłości.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Aktualnie statut Spółki nie zawiera zapisów dopuszczających udział w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym transmisję obrad zgromadzenia.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Za stosowaniem tej zasady nie przemawia również struktura akcjonariatu oraz charakter i zakres prowadzonej działalności. Spółka zapewnia jednak dostępność swojej strony internetowej w języku angielskim w zakresie wymaganym w ramach Programu Wspierania Płynności.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zamiarem Spółki jest stosowanie tej zasady. Aktualnie Spółka jest w trakcie przygotowywania odpowiedniego dokumentu regulującego podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, który następnie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
W Spółce nie powołano komitetu audytu.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady. W Spółce funkcjonuje komórka kontroli wewnętrznej (audytu). W ocenie Zarządu z uwagi na charakter i skalę prowadzonej działalności, nie ma potrzeby stosowania do osoby kierującej tą komórką zasad niezależności określonych w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady. W opinii Spółki nie ma potrzeby przedstawiania takiej oceny (w tym sprawozdania) z uwagi na charakter i skalę prowadzonej działalności.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Aktualnie statut Spółki nie zawiera zapisów dopuszczających udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym transmisję obrad w czasie rzeczywistym.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady. Spółka nie wyklucza jednak opracowania regulacji wewnętrznych uwzględniających między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
W Spółce nie funkcjonuje program motywacyjny oparty na opcjach lub innych instrumentach powiązanych z akcjami spółki.
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Stempniewicz - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »