PHOENIX (PHO): The convocation on the Annual General Meeting of Shareholders / Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki - raport 41

The Management Board of Photon Energy a.s., seated Uruguayská 380/17, Praha 2, postal code: 120 00, the Czech Republic , ID: 28223250, registered with the commercial registry maintained by the Municipal Court section B, insert 13779, (the “Company") convenes a regular annual meeting of shareholders on July 7, 2011 at 15:00 in the Company's seat.


Proposed Agenda:

1. Opening of the general meeting and attendance verification

2. Election of bodies of General Meeting

3. Report to shareholders on Company's Business Activities and Equity for Year 2010, proposal of the Management Board on Approval the Annual Financial Statement for the Year 2010 and Distribution of the Profit for the Year 2010

Reklama

4. Report to Shareholders on relations among related entities for year 2010

5. Report of Supervisory Board on supervisory activity, including opinion of the Supervisory Board on report to Shareholders on relations among related entities for year 2010 and statement the Supervisory Board on the Annual Financial Statement for Year 2010 and on proposal of distribution of profit for the year 2010

6. Resolution on Financial Statements for Year 2010 and resolution on distribution profit for year 2010.

7. Approval of remuneration of members of Board of Directors and Supervisory Board for year 2010.

8. Election of the members of Supervisory Board.

9. Conclusions.


Registration of shareholders will be held in the place of the general meeting from 14.30 p.m


Since the shares of the Company are immobilized, the record date for the participation in the General Meeting is, in accordance with Article 21 (5) of the Company's Articles of Association the seventh calendar day before the date of the General Meeting, i.e. June 30, 2011. The Record Date is relevant for the determination of those persons, who are entitled to attend the General Meeting and to exercise shareholder rights, i.e. to vote at the General Meeting. Such an entitlement will only pertain to persons who were so entitled as of the record date, and who can prove the fact at the General Meeting by presenting a certificate (świadectwo depozytowe) issued by a member of the National Securities Depository in the Polish Republic, which for this person as an owner of the securities administers a securities account.


Besides the certificate mentioned above, if the shareholders is a legal entities it will present a valid extract from the commercial register or a similar evidence obtained no sooner than one month prior to the date of the General Meeting, or an official certified copy of such an extract. Physical persons, either shareholders, their statutory persons or their representatives also evidence their identity by a valid identification card or a passport. Representatives of the shareholders will also present written power of attorney, which will include information on the scope of the proxy, and if such was given for representation on one general meeting or more general meetings in a given period, and which will meet all legal requirements.


The annual financial statements and report on related entities year 2010 are available to shareholders for inspection at the Company's registered office on business days from 9 a.m. to 2 p.m., commencing from the date of publication of this announcement.


The below table presents the key numbers from the unconsolidated and unaudited financial statements of Photon Energy a.s. in accordance with the Czech Accounting Standards for the full year ended 31 December 2010.


All data are in CZK


ASSETS

Fixed Asset 118 223 980,98

Current Assets 884 221 119,87

Accruals 423 474,83

Total1 002 868 575,68


EQUITY & LIABIL.

Equity 18 471 122,78

Liabilities 984 397 452,90

Accruals 0

Total 1 002 868 575,68


Profit from ordinary activities: 114 698,67

Profit for the accounting period: 114 698,67

Profit before taxation: 3 047 388,67


Legal basis: § 4 ust. 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System - "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Spółki Photon Energy a.s. z siedzibą w Pradze przy ul. Uruguayská 380/17, kod pocztowy: 120 00, w Czechach, o numerze rejestracyjnym 28223250, zarejestrowanej przez Sąd Miejski w Pradze sekcja "B", pozycja 13779 (dalej jako "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 7 lipca 2011 roku na godz. 15.00, w siedzibie Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz weryfikacja uczestników Walnego Zgromadzenia

2. Wybór organów Walnego Zgromadzenia

3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i stanu majątku za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010

4. Sprawozdanie Zarządu z transakcji między podmiotami powiązanymi w roku 2010

5. Raport z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w tym stanowisko Rady odnośnie sprawozdania Zarządu z transakcji między podmiotami powiązanymi i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz opinia Rady o sprawozdaniu finansowym i propozycji Zarządu w zakresie podziału zysku za rok 2010

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za rok 2010 oraz podziału zysku za rok 2010.

7. Zatwierdzenie wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2010.

8. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.


Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia odbywać się będzie w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 14:30 w siedzibie Spółki.


W związku z tym, że akcje Spółki są zdematerializowane i zgodnie z artykułem § 21 ustęp 5 statutu Spółki, w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 7 dni kalendarzowych przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. przed 30 czerwca 2011 roku, który jest Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień Rejestracji ma na celu oznaczenie osób, które będą uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa z akcji tj. prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Takie prawo będzie przysługiwać tylko tej osobie, która była akcjonariuszem Spółki do Dnia Rejestarcji i która może to potwierdzić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu poprzez przedstawienie świadectwa depozytowego wydanego przez członka Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który dla danej osoby, właściciela akcji, prowadzi rachunek maklerski.


Poza wymienionym wyżej świadectwem depozytowym, akcjonariusz będący osobą prawną, musi przedstawić aktualny wypis z rejestru lub podobny dokument wydany nie wcześniej niż na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia lub poświadczoną urzędowo kopię takiego wypisu. Osoby fizyczne, zarówno akcjonariusze jak i ich organy statutowe oraz pełnomocnicy muszą potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie ważnego dokumentu osobistego lub paszportu. Pełnomocnictwo powinno definiować zakres umocowania oraz to czy zostało ono wydane w celu reprezentowania akcjonariusza na pojedynczym Walnym Zgromadzeniu czy na wielu, w określonym okresie, oraz powinno spełniać wszystkie wymogi prawne.


Roczne sprawozdanie finansowe firmy oraz sprawozdanie z transakcji między podmiotami powiązanymi są dostępne do wglądu akcjonariuszy Spółki w siedzibie Spółki w dni robocze od godziny 9 do 14, od dnia niniejszego ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu.

Poniższa tabela prezentuje podstawowe dane liczbowe ze sprawozdania finansowego Spółki, niekonsolidowane i nieaudytowane zgodnie ze czeskimi standardami rachunkowości, za rok 2010.


Wszystkie dane podane są w CZK


AKTYWA

Majątek Trwały 118 223 980,98

Aktywa bieżące 884 221 119,87

Rozliczenia międzyokresowe 423 474,83

Suma 1 002 868 575,68


PASYWA

Kapitał Własny 18 471 122,78

Zobowiązania 984 397 452,90

Rozliczenia międzyokresowe 0

Suma 1 002 868 575,68


Zysk z działalności podstawowej 114 698,67

Zysk w okresie 114 698,67

Zysk brutto 3 047 388,67


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".




Osoby reprezentujące spółkę:
Michal Gärtner - Chairman of the Board of Directors
Georg Hotar - Vice-chairman of the Board of Directors

GPW
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Rest | Silence | Code | Photon

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »