Reklama

FLUID (FLD): Treść podjętych uchwał przez WZA - raport 26

Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 sierpnia 2019 r.


„Uchwała nr 1/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Miłosza Tatarczucha na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama


§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.455.076,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,64%,

- łączna liczba ważnych głosów: 5.455.076,

- łącznie głosów „za” oddano 5.455.076,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 0,


„Uchwała nr 2/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, postanowiło przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.

7) Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.

8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

10) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2018.

11) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Janowi Gładkiemu z wykonywania obowiązków w roku 2018.

12) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Łukaszowi Pietrzkiewiczowi z wykonywania obowiązków w roku 2018.

13) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Różyckiemu z wykonywania obowiązków w roku 2018.

14) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Gładkiej z wykonywania obowiązków w roku 2018.

15) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Stanikowi z wykonywania obowiązków w roku 2018.

16) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziurze z wykonywania obowiązków w roku 2018.

17) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Malcowi z wykonywania obowiązków w roku 2018.

18) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Damianowi Lewińskiemu z wykonywania obowiązków w roku 2018.

19) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Przewoźnemu z wykonywania obowiązków w roku 2018.

20) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

21) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu Spółki.

22) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH.

23) Wolne wnioski.

24) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.455.076,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,64%,

- łączna liczba ważnych głosów: 5.455.076,

- łącznie głosów „za” oddano 5.455.076,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 0,


„Uchwała nr 3/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018


§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 7 pkt a Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.455.076,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,64%,

- łączna liczba ważnych głosów: 5.455.076,

- łącznie głosów „za” oddano 5.455.076,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 0,


„Uchwała nr 4/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018


§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 7 pkt a Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.455.076,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,64%,

- łączna liczba ważnych głosów: 5.455.076,

- łącznie głosów „za” oddano 5.455.076,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 0,


„Uchwała nr 5/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2018


§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 17.757.954,79 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote, 79/100) netto z zysków z przyszłych okresów.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.455.076,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,64%,

- łączna liczba ważnych głosów: 5.455.076,

- łącznie głosów „za” oddano 5.455.076,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 0,


„Uchwała nr 15/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w szczególności zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) powołuje Kamila Pitalę (PESEL: …) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnie trwającej kadencji.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”


- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.455.076,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,64%,

- łączna liczba ważnych głosów: 5.455.076,

- łącznie głosów „za” oddano 3.667.576,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 1.787.500,


„Uchwała nr 17/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki, pomimo wyniku finansowego zaprezentowanego w sprawozdaniu finansowym Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.455.076,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,64%,

- łączna liczba ważnych głosów: 5.455.076,

- łącznie głosów „za” oddano 5.455.076,

- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,

- łącznie głosów przeciw oddano 0.


Jednocześnie Zarząd Fluid S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od podejmowania uchwały nr 16/08/2019 w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu Spółki z uwagi na brak osiągniętego kworum wymaganego przez art. 445 § 1 KSH.


Uchwały nr 6/08/2019, 7/08/2019, 8/08/2019, 9/08/2019, 10/08/2019, 11/08/2019, 12/08/2019, 13/08/2019, 14/08/2019 nie zostały przyjęte.


Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Gładki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »