SERENITY (SRT): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki SERENITY SA w dniu 30 czerwca 2010 roku - raport 43

Zarząd Spółki SERENITY SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 roku.

"Uchwała 01/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S. A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S. A. z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Zgromadzenia,

2) Wybór komisji skrutacyjnej

Reklama

3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) Przyjęcie porządku obrad,

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

7) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009,

8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Członków Zarządu w roku 2009 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków,

9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,

10) Wolne wnioski

11) Zamknięcie obrad.

W głosowaniu oddano głosy z 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi udział 2,787 % w kapitale zakładowym. Za uchwałą nr 01/06/2010 oddano łącznie 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów. Oddano 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów "za" (100% obecnych, 2,787 % ogólnej liczby głosów). Nie było głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W związku z powyższym uchwała nr 01/06/2010 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała 02/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku),

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informację i objaśnienia,

według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku stratą netto w wysokości 522.804,31 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset cztery złote trzydzieści jeden groszy) a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 3.849.754,52.zł (trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) oraz

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok,

4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

niniejszym zatwierdza:

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz

2) opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) rachunek zysków i strat,

d) rachunek przepływów pieniężnych,

e) zestawienie zmian w kapitale własnym,

f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2009 stratą netto w wysokości 522.804,31 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset cztery złote trzydzieści jeden groszy), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 3.849.754,52.zł (trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze)."

W głosowaniu oddano głosy z 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi udział 2,787 % w kapitale zakładowym. Za uchwałą nr 02/06/2010 oddano łącznie 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów. Oddano 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów "za" (100% obecnych, 2,787 % ogólnej liczby głosów). Nie było głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W związku z powyższym uchwała nr 02/06/2010 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała 03/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2009


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w wysokości 522.804,31 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset cztery złote trzydzieści jeden groszy) pokryć z zysków lat następnych."

W głosowaniu oddano głosy z 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi udział 2,787 % w kapitale zakładowym. Za uchwałą nr 03/06/2010 oddano łącznie 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów. Oddano 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów "za" (100% obecnych, 2,787 % ogólnej liczby głosów). Nie było głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W związku z powyższym uchwała nr 03/06/2010 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.


Uchwała 04a/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Członków Zarządu w roku 2009 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Nalepa z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku."

W głosowaniu oddano głosy z 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi udział 2,787 % w kapitale zakładowym. Za uchwałą nr 04a/06/2010 oddano łącznie 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów. Oddano 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów "za" (100% obecnych, 2,787 % ogólnej liczby głosów). Nie było głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W związku z powyższym uchwała nr 04a/06/2010 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała 04b/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Członków Zarządu w roku 2009 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Bylina z wykonania jego obowiązków jako Członka Zarządu Spółki w 2009 roku."

W głosowaniu oddano głosy z 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi udział 2,787 % w kapitale zakładowym. Za uchwałą nr 04b/06/2010 oddano łącznie 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów. Oddano 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów "za" (100% obecnych, 2,787 % ogólnej liczby głosów). Nie było głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W związku z powyższym uchwała nr 04b/06/2010 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.


Uchwała 05a/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbyszko Wizner z wykonania swoich obowiązków w 2009 roku."

W głosowaniu oddano głosy z 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi udział 2,787 % w kapitale zakładowym. Za uchwałą nr 05a/06/2010 oddano łącznie 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów. Oddano 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów "za" (100% obecnych, 2,787 % ogólnej liczby głosów). Nie było głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W związku z powyższym uchwała nr 05a/06/2010 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała 05b/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Czucha z wykonania swoich obowiązków w 2009 roku."

W głosowaniu oddano głosy z 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi udział 2,787 % w kapitale zakładowym. Za uchwałą nr 05b/06/2010 oddano łącznie 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów. Oddano 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów "za" (100% obecnych, 2,787 % ogólnej liczby głosów). Nie było głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W związku z powyższym uchwała nr 05b/06/2010 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała 05c/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Damianowi Pakulskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2009 roku."

W głosowaniu oddano głosy z 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi udział 2,787 % w kapitale zakładowym. Za uchwałą nr 05c/06/2010 oddano łącznie 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów. Oddano 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów "za" (100% obecnych, 2,787 % ogólnej liczby głosów). Nie było głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W związku z powyższym uchwała nr 5c/06/2010 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.


Uchwała 05d/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szyszkowskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2009 roku."

W głosowaniu oddano głosy z 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi udział 2,787 % w kapitale zakładowym. Za uchwałą nr 05d/06/2010 oddano łącznie 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów. Oddano 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów "za" (100% obecnych, 2,787 % ogólnej liczby głosów). Nie było głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W związku z powyższym uchwała nr 05d/06/2010 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała 05e/06/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Beacie Nalepa- Popis z wykonania swoich obowiązków w 2009 roku."

W głosowaniu oddano głosy z 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi udział 2,787 % w kapitale zakładowym. Za uchwałą nr 05e/06/2010 oddano łącznie 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) ważnych głosów. Oddano 10.645.600 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) głosów "za" (100% obecnych, 2,787 % ogólnej liczby głosów). Nie było głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W związku z powyższym uchwała nr 05e/06/2010 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.


Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Nalepa - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: rachunek | walne zgromadzenie | SERENITY | głosy | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »