Reklama

WBAY (WBY): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wealth Bay S.A. w dniu 31.07.2015 r. - raport 12

Zarząd Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym publikuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. w dniu 31 lipca 2015 roku.


Uchwała nr 01/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej


§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

Reklama


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”Uchwała nr 02/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej


§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej ”


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”Uchwała nr 03/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia


§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Wiaderek”.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”Uchwała nr 04/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia


§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 , oraz kontynuowania działalności przez Spółkę.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2014 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany Statutu Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”Uchwała nr 05/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.


§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:


1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku),


2)

a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,

według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku stratą netto w wysokości 5.206.779,27 zł (pięć milionów dwieście sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 27/100 gr. ), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 7.947.573,81 zł ( siedem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 81/100 gr. ) oraz

b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,

według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku stratą netto w wysokości 5.215.055,44 zł (pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 44/100 gr. ), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 7.939.297,64 zł ( siedem milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 64/100 gr.)


3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2014 rok,

4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,


niniejszym zatwierdza:


1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz

2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) rachunek zysków i strat,

d) rachunek przepływów pieniężnych,

e) zestawienie zmian w kapitale własnym,

f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2014 stratą netto w wysokości 5.206.779,27 zł (pięć milionów dwieście sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 27/100 gr. ), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 7.947.573,81 zł ( siedem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 81/100 gr. ) ,

oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2014 stratą netto/zyskiem netto w wysokości 5.215.055,44 zł (pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 44/100 gr. ), , a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 7.939.297,64 zł ( siedem milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 64/100 gr.)


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 06/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014 ,oraz kontynuowania działalności przez Spółkę.


§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia:

a) stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości wysokości 5.206.779,27 zł (pięć milionów dwieście sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 27/100 gr. ) pokryć z zysków lat następnych;

b) kontynuować działalność Spółki, mimo że strata za rok 2014 przewyższa sumę kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”Uchwała nr 07/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.


§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”Uchwała nr 08a/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”Uchwała nr 08b/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.


§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”Uchwała nr 08c/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014


§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”Uchwała nr 08d/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Mariańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014


§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Mariańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Uchwała nr 08e/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014


§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w 2014.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”


Uchwała nr 09/07/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 31 lipca 2015 roku.

w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany Statutu Spółki.

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki i zmienić §3.1 Statutu Wealth Bay S.A. w ten sposób, że po punkcie w) dodać:

- punkt x) w brzmieniu: sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia

sanitarnego (PKD 46.73.Z);

- punkt y) w brzmieniu: wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);

- punkt z) w brzmieniu: sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z).


§2

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki Wealth Bay S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Wealth Bay S.A. , uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »