Reklama

PLGROUP (PLG): Treść uchwał podjętych na ZWZ RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku w dniu 28 czerwca 2013 roku - raport 18

Zarząd Rajdy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówek k/Warszawy ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Reklama


Uchwała nr 01/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówek k/Warszawy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej."

W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 02/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pania Piotra Wiaderek."

W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 03/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówkui przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2012r oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2012 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."

W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 04/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 ."Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówkui (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku),

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,

według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto w wysokości 2.468.232,33 zł ( dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa zł. 33/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 6.062.517,30 zł ( sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemnaście zł.30/100 gr.)


3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,

4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r.oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,


niniejszym zatwierdza:

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz

2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) rachunek zysków i strat,

d) rachunek przepływów pieniężnych,

e) zestawienie zmian w kapitale własnym,

f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2012 za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto w wysokości 2.468.232,33 zł ( dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa zł. 33/100 gr), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 6.062.517,30 zł ( sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemnaście zł.30/100 gr.)


W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020 , "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.Uchwała nr 05/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012.


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku postanawia stratę poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości 2.468.232,33 zł ( dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa zł. 33/100 gr),pokryć z zysku lat następnych.

,

W głosowaniu jawnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020 , "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 06/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Panu Maciejowi Chełmickiemu z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 07/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Michałowi Zieniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Zieniewiczowi z wykonania jego obowiązków jako członka Zarządu Spółki w 2012 roku."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 08/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Piotrowskiemu z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 09a/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144..020 , "przeciw": 0 , "wstrzymujących się":0


Uchwała nr 09b/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020 , "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 09c/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDy 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 09d/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Sylwii Gola z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 09e/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania obowiązków w 2012."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 09f/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Phillipe Sargarollo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Phillipe Sargarollo z wykonania obowiązków w 2012."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 09g/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania obowiązków w 2012."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.


Uchwała nr 09h/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Kordzikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Kordzikowskiemu z wykonania obowiązków w 2012."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 09i/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Mitraszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Mitraszewskiemu z wykonania obowiązków w 2012."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 09j/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Chełmickiemu z wykonania obowiązków w 2012."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 09k/06/2013


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY 4x4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Szujeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Szujeckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012."


W głosowaniu tajnym oddano następujące ilości głosów: "za": 6.144.020, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść | Sulejówek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »