Reklama

PLGROUP (PLG): Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Rajdy 4x4 S.A. w dniu 26.06.2014r. - raport 6

Uchwała nr 1/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej


Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Piotr Wiaderek oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.863.231 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 71,99 % (siedemdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosów, „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----------------------------------------------------------

Reklama

§3. Wobec otwarcia Zgromadzenia Piotr Wiaderek poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------------

Zgłoszono kandydaturę Piotra Wiaderek.------------------------------------------------------

Piotr Wiaderek zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował powzięcie następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------------


Uchwała nr 2/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku,

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Wiaderek.---------------------------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Piotr Wiaderek oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§4. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.863.231 akcji, stanowiących 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje łącznie 5.863.231 głosów, statut Spółki nie przewiduje żadnego kworum do ważności Zgromadzenia, wobec czego - w zw. z art. 408. §1. Kodeksu spółek handlowych - Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.------------------------------------

§5. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----------


Uchwała nr 3/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Sulejówku niniejszy przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-------

1. Otwarcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------

2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.--------------------------------------------------

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.-------------------------

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.-------------

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2013 roku.---------------------------------------------

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.-----------------------

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2013 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.----------------------------------------------------

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013 oraz podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.---------------------------------------

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby spółki.-----------------------------------

14. Wolne wnioski.----------------------------------------------------------------------------------

15. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§6. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----------


Uchwała nr 4/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393. pkt 1) i art. 395. §2. pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45. ust. 1. - 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:------------------------------------------------------------------------------------

1. Sprawozdanie finansowe Spółki RAJDY 4X4 S.A. S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące:----------------------------------------------------------------------------------------------------

a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2013 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 3.820.462,32 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dwa grosze);-

b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 759.085,76 zł (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy);---------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.-----------------------------------------------------------------

2. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki RAJDY 4X4 S.A. za rok obrotowy 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----------


Uchwała nr 5/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2103 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395. §2. pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2013 roku i wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia iż strata ta zostanie pokryta z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w latach następnych.-------------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§8. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----------


Uchwała nr 6/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki


Działając na podstawie art. 393. pkt 1) i art. 395. §2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Wiaderek Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§9. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----------


Uchwała nr 7/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 393. pkt 1) i art. 395. §2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.--------------------------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§10. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 8/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 393. pkt 1) i art. 395. §2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§11. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 9/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 393. pkt 1) i art. 395. §2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.--------------------------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§12. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 10/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 393. pkt 1) i art. 395. §2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Philippe Salgarolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-------------------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§13. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 11/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 393. pkt 1) i art. 395. §2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§14. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 12/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie odwołania członka Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 385. §1. Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18. ust. 2. i 3. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Sylwię Gola.-----------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§15. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 13/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie odwołania członka Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 385. §1. Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18. ust. 2. i 3. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Alicję Wiaderek.-----------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§16. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 14/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie odwołania członka Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 385. §1. Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18. ust. 2. i 3. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Wandę Jabłońską.---------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§17. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 15/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie odwołania członka Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 385. §1. Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18. ust. 2. i 3. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Lesława Kula.---------------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§18. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 16/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie odwołania członka Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 385. §1. Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18. ust. 2. i 3. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Philippe Salgarolo.---------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§19. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 17/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie powołania członka Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 385. §1. Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18. ust. 2. i 3. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Panią Alicję Wiaderek (PESEL 70101506723)-----------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§20. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 18/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie powołania członka Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 385. §1. Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18. ust. 2. i 3. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Lesława Kula (PESEL 57082105071).------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§21. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 19/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie powołania członka Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 385. §1. Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18. ust. 2. i 3. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Panią Wandę Jabłońską (PESEL 46020302508).------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§22. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 20/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie powołania członka Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 385. §1. Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18. ust. 2. i 3. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Panią Annę Gross – Jóźwiak (PESEL 81021900669).-------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§23. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 21/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie powołania członka Rady Nadzorczej


Działając na podstawie art. 385. §1. Kodeksu spółek handlowych i w związku z §18. ust. 2. i 3. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Durczak (PESEL 59053101114).----------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

§24. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:---------


Uchwała nr 22/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna,

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w spawie zmiany §3. Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki


Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany §3.1. statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:--------------------------------------------------------------------------


- "§3. 1. Siedzibą Spółki jest Łódź."-----------------------------------------------------------------------


Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.863.231 akcji, co stanowi 71,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 5.863.231 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 5.863.231 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.---------------------------------Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »